Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombardyň hasaby

Lombardyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombardyň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lombardyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lombardyň işjeňligi, maliýe guramalarynyň ýazgylaryny ýöretmek üçin ulanylýan programmada göz öňünde tutulmaly birnäçe aýratynlyk bilen tapawutlanýar. Hünärmenlerimiz, ähli karz kompaniýasynyň amallaryny dolandyrmak üçin amatly we her bir kompaniýanyň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrylyp bilinýän USU Programma üpjünçiligini taýýarladylar. Size bergi yzarlamak gurallary, karz alnan serişdeleri awtomatiki hasaplamak, müşderi habarnamasy we resminama akymy üpjün ediler. Lombardda hasap açmak jikme-jikligi we iň ýokary takyklygy talap edýär, şonuň üçin programmada el bilen edilýän amallaryň sany azaldylmalydyr. USU programma üpjünçiligi walýuta hümmetini awtomatiki täzeleýär, zerur resminamalary döredýär, hasaplamalary düzýär we maliýe we ykdysady işjeňlik görkezijileri boýunça maglumatlary işleýär. Bu, iş wagtynyň ep-esli çeşmesini boşadar we meseläni çözmäge gözegçilik eder we şeýlelik bilen lombardy dolandyrmak işini gowulandyrar. Simpleönekeý we içgin interfeýs sebäpli buhgalter ulgamy, kompýuter sowatlylygynyň derejesine garamazdan ähli ulanyjylara laýyk bolar. Businesseke-täk iş stilini dizaýn etmek üçin size takmynan 50 dürli dizaýn stili hödürlener. Şeýle hem, logotipiňizi programma ýükläp, ofis işiniň funksiýalaryna we düzgünlerine laýyklykda döredilen hasabatyň we resminamalaryň görnüşini düzüp bilersiňiz.

USU programma üpjünçiliginiň gurluşy üç esasy bapda görkezilýär. "Salgy kitaplary" bölümi lombard dükanynyň doly işi üçin zerur bolan ähli maglumatlary öz içine alýar: müşderi kategoriýalary, göterim derejeleri, girew hökmünde kabul edilen gozgalmaýan emläk görnüşleri, edara görnüşli taraplar we bölümler. Maglumatlar zerur bolanda täzelenip bilýän guramaçylykly kataloglarda görkezilýär.

"Modullar" bölümi dürli çäreleri ýerine ýetirmek üçin zerurdyr. Her täze karz bu ýerde hasaba alyndy we parametrleriň jikme-jik sanawy kesgitlenildi, emläk girewiniň obýekti we gymmaty, berlen serişdeleriň mukdary, hasaplaşyk walýutasy, aýlyk ýa-da gündelik göterimleri hasaplamak usuly we zerur hasaplama algoritmi kesgitlenildi. Girew goýulýan buhgalteriýa programmasy dürli görnüşli girew görnüşleri, şol sanda ulaglar we gozgalmaýan emläk bilen işlemegi goldaýar, şonuň üçin girewiň ýerleşýän ýerini kesgitläp, zerur resminamalary we suratlary goşup bilersiňiz. Her şertnamanyň maglumatlar bazasynda belli bir ýagdaýy we reňki bar, şonuň üçin berlen, yzyna gaýtarylan we möhleti geçen karzlary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Lombardlarda hasapçylyk, beýleki zatlar bilen bir hatarda, tejribesiz girew goýlan gozgalmaýan emlägi satmak bilen baglanyşykly we bu amallar üçin programmanyň ýörite moduly bar. Hasap ulgamy satuwdan öň ähli çykdajylary hasaplaýar we geleşigiň ahyrynda alynjak girdejiniň mukdaryny kesgitleýär. Programma üpjünçiliginiň maglumat aç-açanlygy sebäpli, esasy we göterimleri tölemek prosesini hakyky wagtda yzarlap bilersiňiz, giç tölegleri öz wagtynda ýazyp bilersiňiz we degişli jerimeleri we jerimeleri hasaplap bilersiňiz.

"Hasabatlar" bölümi, mukdar we pul nukdaýnazaryndan emläk ätiýaçlandyryşy analitikasy, aýlyk girdejiniň bahasy, dolanyşyga gözegçilik etmek we kompaniýanyň hasaplaryndaky aktiwleriň balansy barada düşünje berýänligi sebäpli, maliýe we dolandyryş hasabatyna goşant goşýar.

Lombard hasaby köplenç walýuta hümmetiniň konwersiýasy bilen baglanyşykly, şonuň üçin programma üpjünçiligimiz walýuta hümmetiniň üýtgemegi baradaky maglumatlary awtomatiki usulda täzeleýär, şonuň üçin olaryň tapawutlaryndan gazanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, şertnama täzelenende ýa-da ätiýaçlandyryş tölenende daşary ýurt walýutasynyň mukdary gaýtadan hasaplanýar we dolandyryjylar müşderilere walýuta hümmetiniň üýtgemegi barada habarnamalary taýýarlaýarlar. USU Programma üpjünçiligi lombardlarda hasaba almagyň ähli aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar we şeýlelik bilen diňe täsirli netijelere ýetmäge goşant goşýar!

Lombard dükanynyň ýolbaşçylary işgärleriň işine gözegçilik edip biler we bellenen tabşyryklaryň öz wagtynda we netijeli ýerine ýetirilişine gözegçilik edip biler. Aýlygyň bölekler boýunça dogry hasaplanýandygyny we ähli faktorlary göz öňünde tutup, girdeji hasabatyny göçürip alyň we ýolbaşçylaryň haklaryny kesgitläň.

Programmany ulanyjylar howpsuzlyk biletleri, pul talonlary, kwitansiýalar, girewler we karz şertnamalary ýaly resminamalary döredip bilerler. Şertnama täzelenende ulgam awtomatiki usulda nagt pul almak buýrugyny we şertnamanyň şertlerini üýtgetmek barada şertnama goşmaça şertnama döredýär. Maliýe görkezijileriniň statistikasy wizual diagrammalarda we diagrammalarda görkezilýär. Dolandyryş hasaby diňe bir dogry bolman, eýsem amatly bolar ýaly mümkin boldugyça gysga wagtda döredilýär. Programma üpjünçiligimiziň seljeriş mümkinçilikleri bilen, işewürligi ösdürmegiň iň girdejili we geljegi uly ugurlaryny tapyň we degişli iş meýilnamalaryny taýýarlaň.

Kassiriň işi doly awtomatlaşdyrylan. Şertnama baglaşylandan soň, kassirler müşderä pul bermegiň zerurlygy barada habarnamalary alýarlar we karzyň alynmagy ulgamda hem ýazylýar. Jogapkär dolandyryjy, bölüm, gutaran senesi ýa-da ýagdaýy boýunça süzmek arkaly zerur şertnamany aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Goşmaça buhgalteriýa programmalaryna zerurlyk ýok, sebäbi USU programma üpjünçiligi müşderilere jaň etmek, e-poçta arkaly hat ibermek, SMS habarlary ibermek we Viber arkaly habarlaşmak funksiýalaryny hödürleýär. Girew dükanynyň hasaplamalaryny, amallaryny, buhgalter hasabatyny we iş prosesini awtomatlaşdyrmak, işgärleri optimizirlemäge we aýlyk çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Iş proseslerini wagtynda guramak we meseleleriň ýerine ýetirilmegi üçin meýilnamalaşdyryş funksiýasyny özleşdirmegi buýruň.

Dolandyryş, kompaniýanyň ähli bank hasaplarynda we kassa ýazgylarynda serişdeleriň akymyna gözegçilik edip biler. Çykdajy elementleriniň içindäki çykdajy gurluşyny jikme-jik derňäň we olary optimizirlemegiň we lombard dükanynyň girdejiligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny tapyň. Birnäçe şahamça programmada näsazlyksyz işläp biler, şonuň üçin USU programma üpjünçiligi ösen şahamçalar ulgamy bolan iri kompaniýalar üçin hem amatlydyr. Kompýuter ulgamymyzyň seljeriş funksiýasy barada has giňişleýin öwrenmek üçin programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny we önümiň beýanyny görkeziň.