Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag lombardynyň hasaby

Awtoulag lombardynyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag lombardynyň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Awtoulag lombardynyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman buhgalter talaplary iri we kiçi kompaniýalary täze maglumat önümlerini ulanmaga mejbur edýär. Hilini ýitirmän köp mukdarda maglumat işlemek isleseňiz, ýörite programmalary ulanmaly bolarsyňyz. Maglumat bazaryndaky köp döredijiler öz tekliplerini bermäge taýyn. Programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçiliklerine dogry baha bermeli, ony işleriňize goşup bilersiňiz. Awtoulag lombardynyň hasaba alnyşynyň özboluşly aýratynlyklary bar. Şonuň üçin bu işde teklipleriň hemmesine rugsat berilmeýär.

USU-nyň programma üpjünçiligi önümçilik, ýük awtoulaglary we awtoulag lombardlaryna hyzmat edip biler. Hasapçylyk buhgalteriýa görkezmelerine laýyklykda amala aşyrylýar, şonuň üçin sazlamalary dogry sazlamak möhümdir. Işgärleriň amatlylygy üçin iş stolundaky we klawiaturadaky gysga ýollary üýtgedip bilersiňiz. Iş ýerini guramak örän möhüm rol oýnaýar, sebäbi awtoulag lombardynyň kesgitlenen maksatlaryna ýetmek ýerine ýetiriş derejesine we ygrarlylygyna täsir edýär.

Käbir kompaniýalar konfigurasiýasy bilen lombard hasabyny hödürleýärler, ýöne çäklendirilen mümkinçilikler üçin döredildi. Işleriň görnüşlerini üýtgedeniňizde ýa-da üstüni ýetireniňizde goşmaça ulgamlary satyn almaly bolarsyňyz. Bu gurama üçin goşmaça çykdajylary aňladýar. Islendik işiň esasy aýratynlygy, iň az çykdajy bilen girdeji gazanmakdyr. Ösüşe başlangyç goşant gaty möhümdir. Şonuň üçin işiň ähli taraplary düýpli seljerilmelidir. Her býudjet elementi üçin iň amatly bahalar berilýär we gutarnykly baha berilýär.

USU Programma üpjünçiligi awtomatlaşdyrylan lombard dükany hasaba alnyşyny hödürleýär. Programmany resmi web sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz. Satyn almazdan ozal, synag wersiýasyndaky ähli aýratynlyklar bilen tanyşmagyňyzy teklip edýäris. Onuň funksional çäklendirmeleri ýok, diňe wagtlaýyn. Bu döwürde guramanyň işgärleri ähli bölümleri çalt özleşdirip we artykmaçlyklaryny tanap bilerler. Bu hemişelik durmuşa geçirilmezden ozal gaty möhümdir.

Awtoulag lombardynyň hasaba alnyşy önümçilik desgalaryna mugt gatnaşmagyň derejesini görkezýär. Amallary optimizirlemek üçin bar bolan esasy serişdeleri doly ulanmaly. Hasapçylykda esasy rol maglumatyň ygtybarlylygy bilen ýerine ýetirilýär. Awtoulag lombardy goralýan dürli harytlary üpjün edýän müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýar, şonuň üçin resminamalara eýermeli. Her hyzmatyň öz zerur sanawy bar.

Häzirki zaman programma üpjünçiligi awtoulag lombardyny özbaşdak diýen ýaly ýazga alýar. Döreden islendik görnüşiňizi mugt göçürip alyp bilersiňiz. Onda köp adaty şablonlar bar. Esasy serişdeleriň buhgalteriýa journalurnalynda gözegçilik täze bir zat satyn alnanda döredilen inwentar kartlar bilen amala aşyrylýar. Hasapdan çykan ýagdaýynda ýazgy hem edilýär. Girew dükany awtoulaglar we ýük awtoulaglary, şeýle hem ýörite enjamlar bilen işleýär. Şertnama gutarandan soň, obýekt gaýtadan satmak üçin geçirilýär. Kompaniýa şeýle girdeji gazanýar.

Işewürlikde, esasanam awtoulag lombardy ýaly üznüksiz maliýe amallary bilen baglanyşykly işlerde iň möhüm zat, maglumatlaryň takyklygy we dogrulygydyr. Her bir iş ünsli we ýalňyşsyz ýerine ýetirilmelidir. Käbir nädogry maglumatlar resminamalara girse, bu kompaniýa üçin peýdasyz goşmaça çykdajylar ýa-da ýitgiler ýaly ýaramaz netijelere sebäp bolar. Şonuň üçin USU programma üpjünçiligi her lombard dükanynyň isleglerini we aýratynlyklaryny göz öňünde tutup şahsylaşdyrylan we awtomatlaşdyrylan buhgalter hasabatyny hödürleýär, şeýlelik bilen hil amallaryny üpjün edýär. Mundan başga-da, işiňizi has aňsatlaşdyrjak we işgärler üçin wagt we güýji tygşytlaýan salgyt hasabaty funksiýasy bar.

Lombard dükanynyň buhgalteriýa ulgamynyň başga bir aýratynlygy, dogry maglumat işlemekdir. Dürli maglumatlar bilen birnäçe maglumat bazasy döredilip bilner. Maglumatlaryň jemlenmegi sebäpli programma müşderi hasaplary, ätiýaçlandyryş ýa-da beýleki zatlar ýaly maglumatlary köpeltmek mümkinçiligini aradan aýyrýar. Programma täze maglumatlary girizmek bilen doly maglumat bazasynyň derňewini geçirýär we tötänlikleri barlaýar. Şonuň üçin ähli maglumatlar awtoulag lombardynyň düzgünlerine laýyklykda dolandyrylýar we saklanýar.

Awtoulag lombardyny hasaba almagyň beýleki wariantlarynyň arasynda dolandyryş guramasy, giriş we parol gizlinligi, aýlyk haklary we işgärleriň ýazgylary, ösen analitikler, gurlan elektron kömekçi, bölümleriň we önüm toparlarynyň çäksiz döredilmegi, emläk howpsuzlygyna gözegçilik, möhleti geçen şertnamalaryň we tölegleriň ykrar edilmegi bar. , bölekleýin we doly karzy üzmek, hil gözegçiligi, bank hasabaty, göterim mukdaryny hasaplamak, karz ätiýaçlandyryşy we kärendesi, tehnologiýany optimizasiýa, awtomatlaşdyryş, sintetiki we analitiki buhgalteriýa, dürli görkezijilere görä obýektleriň paýlanyşy, resminama şablonlary, web sahypasy integrasiýasy, Viber aragatnaşyk, SMS , hasaplama bahalary we çykdajylar, maliýe ýagdaýynyň we balansynyň seljermesi, girdejiniň we ýitginiň kesgitlenmegi, ýerine ýetirilişine zatlar ibermek, pul akymyna gözegçilik, ýol ýazgylary, giriş journalurnaly, girdeji we çykdajy kitaby, ýörite maglumat kitaplary we klassifikatorlar, e-e hat ibermek poçta salgylary, aragatnaşyk maglumatlary bilen doly müşderi maglumatlar binýady, beýleki programma üpjünçiliginden konfigurasiýa geçirmek, hakyky maglumat maglumatlary, amatly açar tertibi, owadan dizaýn, hil gözegçiligi, jemi mukdary hasaplamak, töleg tertibi we görkeziji gözegçilik.