Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombard hasaby üçin programma

Lombard hasaby üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombard hasaby üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lombard hasaby üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lombardlarda hasapçylygyň diňe şu hyzmat pudagy üçin mahsus aýratynlyklary bar. Lombard dükanynyň işi bankyň ýa-da beýleki karz edarasynyň işine meňzemeýär. Girew goýlan dükanlar birneme has amatly, sebäbi gyssagly ýagdaýda girdeji barada hasabat ýygnamak, kepillik tapmak we başga zatlary sarp etmezden zerur serişdeleri almaga kömek edýärler. Iş ýüzünde lombardyň karz bermek işi diňe bir özboluşly bolman, eýsem buhgalter hasabatyna başgaça çemeleşmegi hem talap edýär. Bu iş iki ugurdan düzülmelidir, sebäbi buhgalter hasabaty dolandyryş buhgalteriýasy bilen parallel işlemeli, ýogsam kompaniýanyň işini hakykatdanam täsirli diýip atlandyrmak kyn bolar.

Hasapçylykda, lombard dükanynyň işini haýsy resminamalaryň kadalaşdyrmalydygyna düşünmeli. Bu guramanyň gymmatly gozgalmaýan emläk bilen üpjün edilen pul karz berýändigi aýdylýar, ýöne iş diňe munuň bilen çäklenmeýär. Lombard, işiň profiline baglylykda, kanuny çäklendirmeleriň çäginde karz alyjylaryň galan karzy bolmadyk gozgalmaýan emlägi satyp biler. Bu ugur hasaba alynmalydyr we kompaniýanyň girdejisi derejesinde tölenýän salgytlar hasaba alynmalydyr, ýöne bu ýagdaýda telekeçilik işjeňliginiň lombard dükany hasaba alynmaýar. Hasaplaşykdaky girdejiler karz boýunça alnan göterimleri we girew bahasy bilen müşderiniň tölegini göz öňünde tutmalydyr.

Wadalaryň hasaba alynmagy aýratyn ünsi çekmelidir. Hasapçy, lombardda tabşyran zatlaryny bahalandyryş mukdaryna görä, mundan beýläk hem az däl, hem-de howpsuzlyk biletinde görkezilen mukdary hasaba alýar. Karz berende lombard diňe bir şertnama taýýarlaman, eýsem howpsuzlyk kartasyny hem taýýarlaýar. Mukdaryny lombardyň özi kesgitleýär. Müşderä berilmeli girewiň bazar bahasy kanun bilen düzgünleşdirilmeýär. Bu, adatça çykdajylaryň 35-55 göterimidir. Hasap we salgyt hasabatlary ýöredilende, lombard işleýän ýurdunyň degişli kanunlaryna boýun bolmalydyr.

Lombardlarda dolandyryş hasaby işiň her bir döwründe ygtybarly maglumatlara mätäç. Girewiň "arassalygy" iň elýeterli usullary ulanyp göz öňünde tutulmaly we tassyklanmaly. Girewlenen awtoulag, şaý-sepler hem ogurlanyp bilner. Bu ýagdaýda, buhgalteriýa ýok bolsa, lombard töwekgelçilik edýär. Şeýle emläk konfiskasiýa edilen halatynda lombard dükanynyň karzy we wagtlaýyn saklamak üçin çykdajylaryny öwezini dolmaýar.

Işgärleriň işi lombardda töleg tölemeli. Dolandyryş buhgalteriýasynyň bu ugry netijeli ýerine ýetirilse, müşderiler kömek soramaga begenerler we işgärler wagtlaryny we karz alyjylaryny tygşytlamak bilen derrew işe başlarlar. Lombard karz amallary bilen bilelikde resminamalar aýratyn hasaba alynmagy talap edýär. Onda ýalňyşlyklar we nädogry tekstler bolmaly däldir.

Specialörite programma, buhgalter hasabatynyň ähli görnüşlerini ýöretmäge kömek edip biler. Girew dükanynyň zerurlyklary üçin USU programma üpjünçiligi işgärleri tarapyndan işlenip düzüldi. Programmanyň köp peýdaly funksiýalary bar, kompaniýanyň zerurlyklaryna we aýratynlyklaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar, çeýe we şonuň üçin geljekde işini giňeltmegi meýilleşdirýän telekeçiler üçin ideal.

Programmada ähli işgärleriň gatnaşyp bilýän ýönekeý we içgin interfeýsi bar. Has uly psihologiki rahatlygy we aňsat düzedişleri gazanjak her bir ulanyjy ulgamyň dizaýnyny şahsy isleglerine laýyklaşdyryp biler. USU programma üpjünçiligi buhgalteriýa we salgyt ýaly ähli görnüşleri hasaba alýar. Programma işgärler bilen işlemek, lombard toparynyň işi, her karz we ätiýaçlandyryş üçin ýokary hilli dolandyryş hasabatyny döretmäge kömek edýär. Programma adamlary resminama resminamalarynyň zerurlygyndan halas edip, işleriniň öndürijiligini we tizligini ýokarlandyryp, resminamalary awtomatiki döredip biler.

USU programma üpjünçiligi bilen lombardlarda hasap açmak ýönekeý we elýeterli, hemişelik we köp derejeli bolýar. Programma çalt ýerine ýetirilýär we dörediji kompaniýanyň wekilleri ony aňsatlyk bilen internet arkaly gurnap bilerler. Demo wersiýasyny web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Işläp düzüjiler ähli ýurtlar üçin tehniki goldaw berýär. Programmada birnäçe dil üçin sazlamalar bar. Mundan başga-da, abuna tölegi ýok.

Programma diňe bir kompaniýanyň işiniň maliýe tarapyny däl, eýsem beýleki ähli ugurlary hem öz içine alýar. Maglumatyň umumy akymyny toparlara bölýär we grafikler, tablisalar we diagrammalar görnüşinde jikme-jik hasabat berýär. Lombardyň dolandyryjysy hasabatlary kabul etmegiň ýygylygyny kompaniýanyň işine uýgunlaşdyryp biler.

Gurlandan soň, programma karz edarasynyň aýry bölümlerini, ofislerini we şahamçalaryny bir maglumat giňişligine birleşdirip başlaýar. Şeýle işewür toruň içinde işgärler zerur maglumatlary çalt alyş-çalyş edip bilerler we dolandyryjy ýeke-täk “utgaşdyryş merkezinden” tutuş tory we aýratyn lombard dükanyny uzakdan dolandyryp biler. Necessaryhli zerur buhgalteriýa maglumatlary isleg boýunça monitorda görkeziler.

Lombard dükany programmasy peýdaly we maglumat beriji maglumat bazalaryny döredýär. Beýleki awtomatlaşdyryş programmalarynyň köpüsinden tapawutlylykda diňe bir aragatnaşyk maglumatlary we karz barada gysga maglumat däl, eýsem goşmaça suratlar, wideo faýllar, resminamalaryň göçürmeleri we ýolbaşçylaryň şahsy düşündirişleri bilen hyzmatdaşlygyň tutuş taryhy bar. Bu karz alyjylar bilen ygtybarly iş gatnaşyklaryny gurmaga kömek edýär, sebäbi her bir müşderiniň islegleriniň, islegleriniň we garaşýan zatlarynyň nämedigine düşünmek aňsat.

Programma diňe bir müşderileri yzarlamaz, eýsem olar bilen aragatnaşyk saklamagyň gyzykly usullaryny hem hödürlär. Girew dükanynyň işgärleri mahabat kampaniýasyna çykdajy etmezden SMS habarlaryny iberip bilerler. Ony ulanyp, müşderilere ýakyn wagtda boljak wakalar we mahabatlar barada habar berip bilersiňiz. Şahsy SMS habarlaryny ibermek karz alyjylara töleg möhletlerini ýatlatmak we amatly teklipler bermek üçin mümkinçilikdir. Internetdäki aragatnaşygy halaýanlary goldamak üçin programma möhüm habarlary e-poçta ýa-da Viber arkaly ibermek mümkinçiligini hödürleýär. Käbir karz alyjylar bu aragatnaşyk görnüşini has amatly hasaplaýarlar. Ses habarnamalaryny guranyňyzda, programma müşderilere jaň etmegi tabşyryp bilersiňiz. Ol diňe sypaýyçylyk we ýakymly ses bilen karzyň berlen senesini ýatlatmak bilen çäklenmän, sizi doglan günüňiz, adyňyzyň güni we kompaniýanyň adyndan hünär baýramçylygy bilen gutlaýar. Müşderiler munuň bilen kanagatlanarlar we wepalylygy artyp başlar.

USU programma üpjünçiligi, berlen, tölenen ýa-da bölekleýin tölenen her karzy yzarlaýar. Agersolbaşçylar girewi suratlar, baha beriş şahadatnamasy, kabul ediş şahadatnamasy we şertnama we töleg resminamalaryny goşmak bilen her karzy doly resminamalar bilen doldurýarlar. Lombard töleg arzasy şertnamanyň şertlerine, karz möhletine, düzgünlerine we möhletlerine baglylykda karz boýunça göterimleri awtomatiki hasaplap bilýär.

Programma üpjünçiligi köp walýuta re iniminde işleýär. Hasapçylyga täsir etmeýär we bulaşdyrmaýar. Walýuta hümmeti üýtgese, programma maliýe amallary güni walýuta hümmetine görä mukdarlary awtomatiki usulda öwürýär. Girew dükanynyň müdiri islendik meýilnamalaşdyryş, býudjet düzmek, uzak möhletleýin strategiki ýa-da marketing meýilnamalaşdyryş we çaklamalary edip biler. Bu amallara wagt ugrukdyrylan özboluşly amatly gurnalan meýilnama kömek edýär. Beýleki işgärler üçin bu gural, möhüm bir zady ýatdan çykarmazdan, iş wagtyny tygşytly ulanmak üçin peýdaly bolar.

Programma lombardyň we buhgalter hasabatynyň işi üçin zerur bolan ähli resminamalary awtomatiki düzýär. Talap boýunça programma üpjünçiligi ýurduň maglumatlary we kanuny esaslary bilen birleşdirilip bilner, soňra resminamalardaky täzelikler kanunçylykdaky üýtgeşmelerden soň täzelenmeli.

Möhüm zady ýitirmän müşderilere çalt hyzmat ediň. Programma, oňa goşulan ähli goşundylar ýaly şertnamany awtomatiki usulda döredýär we karz alyjy üçin çek we howpsuzlyk bileti göni programmadan çap edilýär. Karzyň möhleti geçen bolsa, ulgam kompaniýadaky bar bolan nyrhlary göz öňünde tutup, jerime we jerimeleri awtomatiki hasaplamaga başlaýar.

Programmanyň kömegi bilen dolandyryjy her bir işgäriň netijeliligini we öndürijiligini görüp biler. Işleýän wagtyň, ýerine ýetirilen işleriň geriminiň we hiliniň doly we jikme-jik hasabaty her bir işçi üçin düzüler. Bu maglumatlara esaslanyp, iň gowularyny sylaglaň we iň erbetlerini otlaň. Programma aýlygy awtomatiki hasaplaýar. Ulgam ähli tölegleri islendik döwür üçin tygşytlaýar. Hasapçylyk, kompaniýanyň hyzmatyndan gelýän girdejiler we çykdajylar boýunça edilip bilner. Töleg jikme-jiklikleri geljekde optimizasiýa üçin mümkin bolan ugurlary görkezýär. Işgärler we yzygiderli müşderiler lombard dükanynyň buhgalteriýa programmasynyň ýörite işlenip düzülen konfigurasiýalarynyň mümkinçiliklerine baha berip bilerler.