Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombard üçin maksatnama

Lombard üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombard üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lombard üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma üpjünçiliginiň lombard programmasy, şeýle işde buhgalteriýa we gözegçiligi guramak üçin köp wezipeli, ygtybarly we amatly guraldyr. Lombard programmasyny demo wersiýasy hökmünde göçürip alanyňyzdan soň, gaty gysga wagt ulansaňyzam, ähli mümkinçiliklerine baha beriň. Ulgam çäklendirilen tertipde lombard dükanynyň programma üpjünçiligini iki hepde mugt ulanyp bilersiňiz. Bu, okuw maglumatlary bilen işlejekdigiňizi aňladýar.

USU programma üpjünçiligi iň pes çykdajylar bilen işiňizde buhgalter hasabatyny gurmaga mümkinçilik berýär. Lombard dükany programmasyny diňe bir gezek satyn almak ýeterlikdir we ony çäksiz ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem enjamyňyzy täzelemek üçin pul harçlamaly däl, sebäbi lombard dükany hasapçylyk programma üpjünçiligi ortaça kompýuterlerde işläp bilýär. Esasy talap, gurlan Windows operasiýa ulgamy.

USU programma üpjünçiligini ulanyp, lombardlarda ýazgylary saklamak, ýokary bilim, ýörite bilim ýa-da başga şertleri talap etmeýän ajaýyp ýönekeý iş. Programmany öwrenmek aňsat we hatda täze bir ulanyjy hem toparymyzyň hünärmen programmistleri we tehnikleri bilen gysga okuwdan soň ulgamda hiç hili kynçylyksyz işläp biler.

Girew goýulýan buhgalteriýa programma üpjünçiligi, saýlaw sanawynda birnäçe üýtgeşik, çalşyp bolmajak aýratynlyklary öz içine alýar. Lombard programmasynyň bahasy gaty ýerliklidir, sebäbi ulgam tutuş programma toplumyny çalşyp biler. Programmany Gazagystanda satyn almak bilen, duýduryş we duýduryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan güýçli gural alarsyňyz. Wagtyňyzy girdejili meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär we lombard dükanynyň işini ýatdan çykarmaň. Lombardy dolandyrmak programmasy müşderilere, potratçylara ýa-da üpjün edijilere e-poçta we SMS habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýär.

USU programma üpjünçiliginiň synlary iň oňyn we olary okamak bilen özüňiz görüp bilersiňiz. Kompýuter programmasy, saýlanan programma üpjünçiligini üýtgetmäge howlukmaýan onlarça gurama tarapyndan ulanylýar, sebäbi satyn alnan önümden doly kanagatlanýarlar. Lombard dükanynyň müşderileriniň hasabyny synap görüň, ulgamyň demo wersiýasyny web sahypamyza göçürip alyň we lombard dükanynyň buhgalteriýasynyň nähili aňsat bolup biljekdigine baha beriň.

Gözegçilik we gözegçilik programmasy islendik jemgyýetçilik kompaniýasy, hususy kompaniýa, ýeke-täk söwdagär ýa-da ýeke-täk söwdagär tarapyndan ulanylyp bilner. Lombard programmasyny ulanýanlaryň her biri giriş, parol we şahsy giriş roly bilen enjamlaşdyrylan aýratyn hasapda işleýär. Paroly diňe ulanyjy ýa-da maglumat bazasynyň dolandyryjysy üýtgedip biler. Lombard ulgamyndaky maglumatlaryň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerurdyr. Her bir işgäriň işine gözegçilik ediň we kompaniýadaky ähli proseslere üns beriň. Dolandyryjy lombard programmasynyň ähli bölümlerine girip biler. Programmanyň howpsuzlyk konfigurasiýasy sebäpli maglumat syzmak ähtimallygy azalýar. Şonuň üçin toparymyz tarapyndan hödürlenýän ýörite programmanyň kömegi bilen kompaniýanyňyzyň eldegrilmesizligine göz ýetiriň.

Ulgam ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner. Programmanyň dizaýnyny üýtgetmek mümkin. Lombard dükanyňyzyň özboluşlylygyny görkezjek özboluşly stili saýlaň. Ulanyp boljak 50-den gowrak mowzuk bar. Aýratynlyklar toplumy, ulanyjynyň haýsy giriş roluna baglydygyna baglylykda üýtgäp biler.

Programma bilen işlemek amatly, sebäbi uzakdan birikmegi goldaýar we ulanyjylar üçin has köp mümkinçilik açýar. Islendik ýerden, islän wagtyňyz tabşyryklary ýerine ýetiriň. Diňe bir şert talap edilýär - internet birikmesi. Lombard dükanynyň işini we öndürijiligini gowulaşdyryp başlaň. Lombard programmasynyň kömegi bilen has köp girdeji alyň, göwrümiňizi we müşderi bazasyny giňeldiň.

Programma üpjünçiligindäki hasabatlar satylan harytlary we geçirilen ähli amallary seljermäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem işgärleriň işini seljermek mümkin. Bu netijeleriň hemmesi, amallary gowulandyrmak we geljekdäki ösüş ugruny kesgitlemek üçin möhüm bolan ulgamyň güýçli we gowşak taraplaryny kesgitlemäge kömek edýär.

Programma aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplap bilýär. Ulgamda hasaba alnan her bir işçiniň ýerine ýetiren işiniň mukdaryna baha berýär. Şeýlelik bilen, işgär ýokary aýlyk almak üçin lombard programmasynyň görkezmelerini ýerine ýetirmeli bolany üçin, iş döwründe has köp üns berer. Zerur bolsa, programma kompaniýanyň web sahypasy bilen birleşdirilip bilner. Islendik söwda enjamlary USU programma üpjünçiligi bilen ajaýyp işleýär.

Departmentshli bölümleriň we şahamçalaryň işini goldamak, lombardlaryň toruny minimal maliýe çykdajylary bilen awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Necessaryhli zerur resminamalary döretmek üçin programmany ulanyň. Resminamalaryň dogrulygyna we takyklygyna göz ýetiriň, sebäbi adam faktory ýok we ýalňyşlyklaryň ähtimallygy azalýar.

Lombard hasapçylyk programmasynyň ähli funksiýalaryny sanamak mümkin däl, sebäbi ol hemme zat bilen iş salyşýar we lombardyň işi bilen baglanyşykly her bir prosesi optimizirleýär, buhgalteriýa, derňew, lombardlara gözegçilik, müşderi maglumatlar bazasyny döretmek, ulgamyň öz wagtynda täzelenmegi, Müşderiler we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk, maliýe dolandyryş görkezijileri, walýuta hümmetiniň tapawudy bilen işlemek, çaklamak, meýilleşdirmek we lombard dükanynyň gülläp ösmegi üçin möhüm gurallar.

Programmanyň mümkinçilikleri we işleýşi barada has giňişleýin öwrenmek üçin teklip edilýän wideo tomaşa ediň ýa-da lombard programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny göçürip alyň.