Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombardy dolandyrmak üçin maksatnama

Lombardy dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombardy dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda lombardlary awtomatiki programma ulanmazdan dolandyrmagy göz öňüne getirmek kyn. Lombardyň işi diňe çylşyrymly maliýe hasaplamalaryna we karz borçnamalarynyň öz wagtynda tölenmegine gözegçilik etmeklige esaslanýar, hatda iň kiçi ýalňyşlyk ýa-da nädogrylyk hem möhüm bolup, alnan girdejiniň mukdaryna täsir edip biler. Bu nukdaýnazardan, buhgalter hasabatynyň takyklygyny üpjün etmek üçin el bilen edilýän amallaryň sanyny we elbetde hasaplamalary azaltmaly.

Dolandyryşy awtomatlaşdyrmak diňe bir ýerine ýetirilen işleriň hilini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, strategiýalary işläp düzmek we gowulandyrmak üçin iň möhüm we derwaýys meseleleri çözmek üçin möhüm iş wagtyny boşatmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, lombardda netijeli dolandyrmak üçin amatly programmany saýlamak kyn mesele, sebäbi lombard dükanlarynyň amallarynyň aýratynlyklary sebäpli adaty kompýuter ulgamy täsirli hasaplanyp bilinmez. Şonuň üçin kompaniýamyzyň hünärmenleri karz edaralaryny dolandyrmak üçin iň ýokary talaplara laýyk gelýän we ähli iş proseslerini optimizirlemäge kömek edýän USU programma üpjünçiligini döretdiler. Maksatnamamyz, maglumatlaryň aç-açanlygy we mümkinçilikleri bilen tapawutlanýar, bu bolsa ähli bölümleriň işini bir çeşmede aňsat tertipleşdirmäge we her işiň netijelerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Teklip edilýän lombardlary dolandyrmak programmasy adaty meseleleriň toplumyny çözmekden we kompaniýanyň işiniň ähli ugurlaryny tertipleşdirmekden has ýokarydyr.

Öndürijilerimiz tarapyndan döredilen kompýuter programmasynda lombard dükanynyň işi üçin zerur maglumatlar binýadyny doly derejede ýerine ýetiriň we zerur bolsa maglumat kitaplarynda maglumatlary täzeläň. Maglumat kataloglaryny doldurandan soň, ulanyjylar karzlary hasaba almak we bermek, şertnamalar düzmek we karzlaryň üzülmegine gözegçilik etmek bilen meşgullanarlar. Müşderiler bilen gatnaşyklary dolandyrmak, ähli şahamça ulgamynyň bank hasaplaryndaky maliýe hereketine gözegçilik etmek we karz alyjylaryň satyn almadyk girewini satmak ýaly dürli häzirki we strategiki meseleleri çözmek üçin modullar bar.

USU programma üpjünçiliginde işleýän bolsaňyz, aýlyk ýa-da gündelik göterimleri hasaplamak usulyny saýlap, walýuta reimesimlerini kesgitläp we arzanladyşlary hasaplap, müşderileriňize aýratyn karz şertlerini hödürläp bilersiňiz. Karzy has netijeli dolandyrmak üçin göterimler we esasy göterimler boýunça tölegleriň alynmagyna gözegçilik edip bilersiňiz. Geleşikleri yzarlamak we maliýe görkezijilerini seljermek işini has aňsat we has çaltlaşdyrmak üçin maglumatlar bazasyndaky ähli karzlar ýagdaýy boýunça biri-birinden tapawutlanýar: berlen, ygtybarly we möhleti. Lombard dolandyryş programmasy seljeriş funksiýasyna eýe bolmalydyr, şonuň üçin programmanyň gurluşy, ähli maliýe görkezijiler toplumynyň dinamikasyny seljermäge we hasaplardaky nagt pul akymyna baha bermäge mümkinçilik berýän "Hasabat" bölümini öz içine alýar.

USU programma üpjünçiligi, her bir kompaniýanyň ähli aýratynlyklaryny we talaplaryny göz öňünde tutýan ulgam konfigurasiýalary üçin dürli mümkinçilikleri döredýän sazlamalarynyň çeýeligi taýdan beýleki programmalardan tapawutlanýar. Maksatnamamyzy diňe lombard dükanlary däl, eýsem maliýe, karz we ipoteka guramalary hem ulanyp bilerler. Mundan başga-da, ulgam ätiýaçlandyryşyň ähli kategoriýalaryny, şol sanda gozgalmaýan emläk we ulag serişdelerini, islendik walýutada we birnäçe dilde amallary hasaba almagy goldaýar. Şeýlelik bilen, lombard programmasyny satyn almak bilen, hakykatdanam ähliumumy maglumatlary we dolandyryşyň netijeliligine şübhelenmeýän iş çeşmesini alarsyňyz.

Maliýe maglumatlaryny barlamak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ähli hasaplamalar dogry hasaplaşyk saklamak üçin awtomatlaşdyrylan re inimde ediler. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiligi walýuta hümmetiniň üýtgemegi baradaky maglumatlary awtomatiki täzeleýär, şonuň üçin walýuta töwekgelçiligini öz wagtynda gorap bilersiňiz we walýuta hümmetiniň tapawudyny gazanyp bilersiňiz. Karzy uzaltmak ýa-da ätiýaçlandyryş satyn almak meselesinde alnan girdejini artdyrmak üçin serişdeleriň mukdary häzirki walýuta hümmetine görä gaýtadan hasaplanýar. Müşderiler üçin walýuta hümmetiniň üýtgemegi barada habarnamany dörediň.

Gijikdirilen tölegler ýüze çykan halatynda karz alyjylar üçin ýeterlik serişdeleri almak üçin jerime mukdaryny hasaplaň. Müşderiler tarapyndan yzyna gaýtarylmadyk ipoteka bar bolsa, programmanyň emläk satuwy bilen meşgullanjak ýörite moduly bar. Dolandyryş ulgamy belli bir ätiýaçlandyryş obýekti üçin satuwdan öňki çykdajylaryň sanawyny we tölenmeli girdejiniň mukdaryny hasaplaýar we auksion habarnamasyny döredýär.

Elektron resminamalary dolandyrmagyň mehanizmi iş wagtyny optimallaşdyrýar we buhgalter resminamalarynyň we hasabatlarynyň ýalňyşsyz taýýarlanmagyny üpjün edýär. USU programma üpjünçiligini ulanyjylar diňe bir buhgalteriýa resminamalaryny däl, eýsem karz we girew şertnamalaryny, howpsuzlyk biletlerini we lombard dükany üçin goşmaça şertnamalary hem döredip bilerler. Her resminamanyň görnüşi, kompaniýanyňyzda ruhanylyk işini guramagyň içerki düzgünlerine laýyklykda bolar we ähli hasabatlar lombardyň jikme-jiklikleri we nyşanlary bilen resmi hatlara ýazylar.

Reorsissýorlaryň işine baha bermek we aýlyk haklaryny bölekler boýunça kesgitlemek isleseňiz, girdeji barada hasabaty göçürip alyň. Dolandyryş işgärlere gözegçilik etmek, işleriň hilini ýokarlandyryp biljek wezipeleri ýerine ýetirmek we gazanylan netijelere eýe bolar. Bank hasaplaryndaky serişdeleriň hereketine gözegçilik etmek we lombard dükanynyň girdejililigini bahalandyrmak üçin analitiki programma üpjünçilik gurallaryny ulanyň. Girdejileriň we çykdajylaryň görkezijileriniň dinamikasyna girmek, aýlyk girdejiniň mukdary we mukdar we pul nukdaýnazaryndan ätiýaçlandyryş analitikasy bar. Müşderi dolandyryjylary karz alyjylar bilen iň amatly görnüşde habarlaşyp, e-poçta, sesli jaňlar, sms we hatda Viber arkaly hat iberip bilerler.

Islendik sorag ýüze çyksa, ulanyjylar uzakdan elýeterli boljak we bu lombardy dolandyrmak programmasynyň aýratynlyklaryna düşünmäge kömek etjek hünärmenlerimizden tehniki goldaw üçin ýüz tutup bilerler.