Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombard üçin programma

Lombard üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombard üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lombard üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lombardlary öz içine alýan ähli maliýe guramalary, başarnykly dolandyryşy we degişli yhlasy amala aşyrmak üçin işewürlik amallaryny awtomatlaşdyrmalydyrlar, şonuň üçin bazardaky ähli kompýuter programmalarynyň arasynda hakykatdanam täsirli programmany saýlamagyň zerurlygy ýüze çykýar. USU programma üpjünçiligini saýlamak bilen, meseleleriňize aýratyn çözgüt we işiň dürli taraplaryny optimizirlemegiň täsirli mehanizmlerini alarsyňyz. Karzlary baglaşmak we bermek, aktiwlere baha bermek, nagt amallara gözegçilik etmek, resminamalaryň akymyny awtomatlaşdyrmak, maliýe hasabatlaryny dolandyrmak we gözegçilik işgärleri üçin gurallaryňyz bolar. Gozgalmaýan emläk we ulaglar ýaly islendik ätiýaçlandyryş bilen işleşip, ähli bölümleriň we bölümleriň işini bir çeşmede gurap bilersiňiz. Sazlamalaryň çeýeligi sebäpli lombard programmasy ätiýaçlandyryş kompaniýalary we karz kompaniýalary, kiçi we iri kompaniýalar üçin amatlydyr. Hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen lombard programmasynyň işiňizi amatly we aňsatlaşdyrjak köp artykmaçlygy bar.

Lombard dükanynyň gurluşy, dolandyryş, derňew we amaly çäreleri doly ýerine ýetirmek üçin ýeterlik üç bölüm bilen görkezilýär. Programmanyň esasy iş bölümi "Modullar" bolup, ulanyjylar berlen karzlaryň ýazgylaryny ýöredýärler, wagtynda tölenmegine gözegçilik edýärler, hasaplardaky maliýe hereketlerine gözegçilik edýärler we girew goýýarlar. Düşünjeli interfeýsiň kömegi bilen, islendik kriteriýany ulanmak bilen gyzyklanýan amalyňyzy aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz: jogapkär menejer, bölüm, jemlenen senesi ýa-da ýagdaýy. Programmada täze karz bellige alnanda, dolandyryjylar parametrleriň jikme-jik sanawyny kesgitleýärler: girew hökmünde kabul edilen emlägiň takmynan bahasy, karz serişdeleriniň mukdary, göterim mukdary, hasaplamagyň usuly we girewiň ýerleşýän ýeri. Girew dükanynyň işgärleri islendik walýuta hümmetini kesgitläp we zerur resminamalary we suratlary goşup bilerler. Ylalaşyk baglaşylandan soň lombard programmasyndaky kassirler belli bir mukdarda goýberilendigi barada habarnamany alýarlar, bu bolsa ulgamda hem ýazylýar.

Programma ätiýaçlandyryş satyn alanyňyzda ýa-da şertnama täzelenende walýuta hümmetini awtomatiki usulda öwürýär we walýuta hümmetiniň üýtgemegi baradaky maglumatlary täzeleýär, şonuň üçin walýuta tapawudyny derrew gazanyp biler we walýuta töwekgelçiliklerinden gorap biler. Şeýle hem, ätiýaçlandyrylmadyk ätiýaçlandyryşyň satuwy barada ýazgylary saklaň. Programma, satuwdan öňki ähli çykdajylary we girdejiniň mukdaryny hasaplaýar, şonuň üçin geleşigiň girdejiligini bahalandyryp bilersiňiz. Lombard programmasy tarapyndan hödürlenýän mümkinçilikleriň hemmesi däl. Lombard dükany beýleki guramalar ýaly öz işini awtomatlaşdyrmalydyr. Programmamyzda ulanyjylar adaty formatda dürli resminamalary döredýärler. Programmada iş üçin zerur bolan ähli maglumatlary saklamak üçin "Salgylar" bölümi bar. Ulanylýan göterim derejeleriniň kataloglaryndan, emläk ätiýaçlandyryşynyň görnüşlerinden, müşderi kategoriýalaryndan, edara görnüşli taraplardan we bölümlerden ybarat uniwersal maglumatlar binýady.

'Hasabatlar' bölümi seljeriş funksiýasyna eýedir we düýpli maliýe we dolandyryş hasabatyny ösdürýär. Onuň kömegi bilen, ähli bank hasaplaryndaky we kassa ýazgylaryndaky serişdeleriň galyndysyna we dolanyşygyna gözegçilik edip bilersiňiz, ýapylanda tamamlanan amallary görüp bilersiňiz, girdejileri we çykdajylary hasaplap bilersiňiz, her aý üçin girdeji görkezijisiniň üýtgemegini seljerip bilersiňiz. Girew goýulýan buhgalteriýa amalymyz, iş wagtynyň bahasyny optimizirlemäge we amallaryň guralyşyny gowulandyrmaga, girdejini ýokarlandyrmaga we geljekki ösüş üçin iň geljegi uly ugurlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Highokary netijelere ýetmek üçin USU programma üpjünçiligini satyn alyň!

Esasy tölegiň we göterim mukdaryny wagtynda we meýilleşdirilen mukdarda yzarlap bilersiňiz. Her karzyň belli bir statusy we degişli reňk kody bar, şonuň üçin berlen, yzyna gaýtarylan we möhleti geçen karzlary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Networkerli ulgamda bir ýa-da birnäçe lombard bir wagtyň özünde işläp biler we ýolbaşçylar ähli bölümlere gözegçilik edip bilerler. Bir bölek üçin zähmet hakyny hasaplamak has aňsatlaşar, sebäbi dolandyryjylaryň aýlyk mukdaryny kesgitlemek üçin girdeji we ýitgi hasabyny göçürip alyp bilersiňiz.

Nagt çykdajy sargytlaryny we girew goýmalaryny, karz we girew şertnamalaryny, almak we geçirmek amallaryny, söwda we walýuta hümmetini üýtgetmek habarnamalaryny dörediň. Şertnamanyň möhleti uzaldylan halatynda, programma awtomatiki usulda kassiriň buýrugyny we şertnamanyň möhletini üýtgetmek barada goşmaça şertnama döredýär. Bu programmany ulanyp, mukdar we pul taýdan dürli ätiýaçlandyryş görnüşleriniň analitikasyna girip bilersiňiz. Maliýe we ykdysady işjeňlik görkezijileriniň dinamikasy we gurluşy birnäçe sekuntda döredilen wizual grafiklerde we diagrammalarda görkezilýär.

Girew dükanynyň yzygiderli müşderileri üçin ýörite arzanladyşlar hasaplanyp bilner we karz borçnamalarynyň öwezini dolmak gijikdirilen halatynda jerime hasaplanýar. Guramanyň ýolbaşçylary işgärlere gözegçilik edip biler, olaryň netijeliligini we iş wagtyny ulanmagyň netijeliligini bahalandyryp biler. Simpleönekeý we içgin interfeýsiň kömegi bilen, her bir işgär kompýuter sowatlylygynyň derejesine garamazdan USU programma üpjünçiliginde netijeli işläp biler.

'Pul' modulynyň funksiýalarynyň kömegi bilen hasaplardaky ähli pul akymlaryna hakyky wagtda gözegçilik ediň. Programmanyň kömegi bilen hasaplamalary we amallary awtomatlaşdyrmak, iş wagtynyň ep-esli çeşmesini boşadýar we hasabat we resminamalardaky ýalňyşlyklary ýok edýär.

Içerki we daşarky aragatnaşyk üçin goşmaça programmalar gerek däl, sebäbi jaň etmek, e-poçta ibermek we SMS habarlaryny ibermek funksiýalaryny ulanyp bilersiňiz. Saýlamak üçin 50 dizaýn stili bar, üstesine logotip ýükläp, resminama şablonlaryny sazlap bilersiňiz.