Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lombardda işlemek üçin maksatnama

Lombardda işlemek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lombardda işlemek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lombardda işlemek üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lombardlaryň esasy wezipesi hasaplamalaryň doly dogrulygyny üpjün etmekdir, sebäbi iň kiçi ýalňyşlyk ýa-da nädogrylyk hem ep-esli ýitgä sebäp bolup biler. Lombard işi önümçilik işleri bilen baglanyşykly däl we alnan girdejiniň mukdary göterim derejeleriniň netijeliligine we bellenen töleg meýilnamasyna gönüden-göni baglydyr. Girew goýlan dükanlar maliýe dolandyryş ulgamyny optimizirlemeli we hödürlenýän hyzmatlaryň girdejisini we girdejiligini ýokarlandyrjak analitiki gurallary ulanmalydyr. Bu ýagdaýda dolandyryşyň dogry karary, awtomatiki kompýuter programmasynda işiň dürli ugurlaryny guramakdyr we bu amallary durmuşa geçirmek üçin ähli amallar ulgamlaşdyrylar.

Programma üpjünçiligi bazaryndaky ähli teklipleriň arasynda lombard işiniň aýratynlyklaryna laýyk gelýän we iş üçin amatly, ýönekeý gurluşy saýlamaly. Kompaniýamyzyň hünärmenleri, USU programma üpjünçiligini meseleleriň adaty çözgütlerinden çykyp, her bir kompaniýanyň aýratyn aýratynlyklaryny göz öňünde tutýan görnüşde ösdürdiler. Sazlamalaryň çeýeligi sebäpli, kompýuter ulgamynyň konfigurasiýalary, iň netijeli netijelere ýetmegi üpjün edýän prosesleriň içerki guramasynyň talaplaryna doly laýyk geler. Lombardyň işini dowam etdirmek üçin hödürleýän programmamyz, güýçli analitiki funksiýa eýe bolup, bölümleriň işine real wagt gözegçilik etmäge we geljekde iň geljegi uly ugurlary kesgitlemäge mümkinçilik berýän kompaniýanyň geljegi üçin girdejili maýa goýumdyr. ösüş.

Programma üpjünçiligimizde amallary guramak üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi amatly gurluş we içgin interfeýs islendik kompýuter sowatlylygy bolan ulanyjylar üçin işi aňsat we düşnükli edýär. Necessaryhli zerur maglumatlar ulgamlaşdyrylan salgylanma kitaplarynda ulanyjylar tarapyndan doldurylýar, şonuň üçin programma üpjünçiliginiň ulanylýan nomenklaturada hiç hili çäklendirmesi ýok. Işgärleriňiz müşderi kategoriýalary, göterim nyrhlary, girew hökmünde kabul edilen gozgalmaýan emläk görnüşleri, lombard dükanynyň hukuk bölümleri we gurluş bölümleri ýaly maglumatlary goşup bilerler. Elmydama diňe degişli maglumatlar bilen işleýändigiňize göz ýetirmek üçin ulanyjylar programmanyň käbir maglumat bloklaryny zerur bolanda täzeläp bilerler.

Lombard programmasynda her karzyň belli bir statusy we reňki barlygy sebäpli, bergileri üzmek aňsat. Düşünjeli interfeýsiň kömegi bilen kompaniýanyň işine aňsatlyk bilen baha berip we işjeň we möhleti geçen karzlaryň sanyny seljerip bilersiňiz. Bu, berlen serişdeleri yzyna gaýtarmak üçin öz wagtynda çäreleri görmäge, şeýle hem kompaniýanyň likwidligini saklamak üçin goşmaça maliýe çeşmelerini çekmäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, müşderileriň yzyna gaýtarylmadyk ätiýaçlandyryş satuwy bilen iş salyşmaga mümkinçilik berýär, awtomatiki hasaplaşyk dwigateli bolsa satuwdan öňki çykdajylaryň doly sanawyny berýär we girdejiniň mukdaryny kesgitleýär. Meýilleşdirilen netijelere netijeli ýetmek üçin işgärleriň işi gönüden-göni gözegçiligiňizde bolar. Dolandyryjylaryň wezipeleri nädip ýerine ýetirýändiklerini, belli bir wagtda müşderiler bilen habarlaşýandyklaryny, zerur jogaplary alýandyklaryny ýa-da başga zatlary barlaň. Mundan başga-da, lombardy guramak üçin döreden programmamyz seljeriş funksiýalaryny ýerine ýetirýär we häzirki maliýe ýagdaýyna we geljekdäki çaklamalara baha bermek üçin girdejiniň, çykdajylaryň, girdejiniň we girdejiligiň görkezijileri barada gaýtadan işlenen maglumatlary berýär.

USU-nyň programma üpjünçiligi diňe lombardlar üçin däl, eýsem maliýe, karz we ipoteka kompaniýalary ýaly karz bermek bilen baglanyşykly işler bilen meşgullanýan beýleki guramalar üçin hem amatly. Maksatnamamyz, dürli ätiýaçlandyryş kategoriýalarynyň hasaba alynmagyny, şeýle hem islendik şahamçanyň we gurluş bölümleriniň işini goldamagy goldaýar. Processeshli amallary hemmetaraplaýyn ulgamlaşdyrmak we ähli iş ugurlarynyň üstünlikli ösmegi üçin bir kompýuter ulgamy ýeterlikdir!

Programma, daşary ýurtlarda işleýän lombardlar tarapyndan ulanylyp bilner, sebäbi programma üpjünçiligi dürli dillerde we ähli walýutalarda hasaplaşyklary we amallary goldaýar. Hasaplamalary we amallary awtomatlaşdyrmak, yzygiderli barlaglardan we möhüm dolandyryş hasabatlarynyň täzeden işlenmeginden dynmaga mümkinçilik berýär. Elektron resminamalary dolandyrmagy guramak işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýar we has derwaýys we möhüm meseleleri çözmek üçin ulanýar. Lombardyň işini goldaýan programma awtomatlaşdyrylan re inimde walýutanyň üýtgemegi baradaky maglumatlary täzeleýänligi sebäpli, ulanylýan walýuta hümmetleriniň dogrulygyna şübhelenmeli bolmaz. Ulgam karzy tassyklanda ýa-da girew bilen nagtlaşanda häzirki walýuta hümmetini göz öňünde tutup, pul mukdaryny gaýtadan hasaplaýar we walýuta hümmetiniň üýtgemegi barada habarnamany döredýär. Hasaplamanyň awtomatlaşdyrylmagy sebäpli, bu tapawutlardan goşmaça tagalla etmezden we çylşyrymly analitiki hasaplamalara ýüz tutman gazanarsyňyz.

Işi mümkin boldugyça girdejili etmek üçin programma üpjünçiligi, müşderileriň nagt tölemedik ätiýaçlandyryşyny satmak mümkinçiligini hödürleýär. Bu ýa-da beýleki ätiýaçlandyryşy satmak kararyna gelmezden ozal, satuwdan öňki çykdajylaryň sanawyna we programma bilen hasaplanan girdejiniň mukdaryna serediň. Emläk ätiýaçlandyryşy satylan halatynda ulanyjylar auksion habarnamasyny döredip bilerler we şertnama uzaldylanda karz alnan serişdeleriň yzyna gaýtarylmagynyň şertlerini üýtgetmek üçin goşmaça şertnama döredilýär. Amal işini üpjün etmek we amallaryň göwnejaý ýerine ýetirilmegini guramak üçin nagt amallar awtomatlaşdyrylýar.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary, ähli bölümleriň bank hasaplaryndaky maliýe hereketlerine gözegçilik edip biler we her bölümiň işine baha berip biler. Has giňişleýin pul akymynyň derňewi üçin müşderilere göterimleri we esasy tölegleri yzarlaň. Dolandyryjylaryňyz lombard dükany müşderilerine e-poçta, SMS, Viber ýa-da awtomatiki ses jaňlary arkaly habar berip bilerler. Resminamalaryň şablonlary, resminamalaryň akymynyň we önümçiliginiň aýratyn aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, hat başynda berler. Guramanyň pul akymlaryna gözegçilik etmek, maliýe görkezijileriniň dinamikasy we çykdajylaryň we ätiýaçlandyryşyň gurluşynyň seljermesi bar.