Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Göçürip alýan eserleriň hasaby

Göçürip alýan eserleriň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Göçürip alýan eserleriň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Göçürip alnan eserleriň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Zähmet hasabatyny öndürijiligi, hili we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän awtomatiki programma üpjünçiligi görnüşinde göçürip alyp bolýar. programmany göçürip almak problema däl, esasy zat saýlamakda ýalňyşlyk goýbermezlik, sebäbi teklipler köp we olarda mümkinçilikler işiňizi dolandyrmak üçin ýeterlik bolman biler, şonuň üçin synag wersiýasyny göçürip alyp görmeli. , şonda saýlawlara dogry baha berip bilersiňiz. Bazary seljerenimizden soň, buhgalteriýa we gözegçilik, islendik işi we kompaniýany dolandyrmak üçin iň oňat we iň girdejili programmanyň bahalaryň diapazony, işleýşi we awtomatlaşdyrylyşy taýdan bar bolan Univershliumumy Hasap Ulgamydygyny ynam bilen aýdyp bileris. Öňünden taýýarlyk ýa-da uzak möhletleýin ösüş zerurlygy bolmazdan, buhgalter hasabatynyň ýörelgelerini düzmek we düşünmek aňsat. Ajaýyp we köp wezipeli interfeýsde aňsat we çalt işleýär, her bir ulanyjynyň ulanyjy ady we paroly bilen hasaba alnanda şahsy hasaby bolar, maglumat materiallaryna girmek we ulanmak hukugy berilýär. USU programmasynda işleýän wagtyňyz, ýerli bölümleriň üsti bilen kompaniýanyň bölümlerini we şahamçalaryny birleşdirip, köp sanly re modeimde bir gezek ulanmaga mümkinçilik berýär. Maglumatlary birnäçe gezek girizmegiň zerurlygy ýok, resminama formatlarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýan elýeterli çeşmelerden materiallary ýüklemek we goýmak ýeterlikdir. Resminamalar bilen ähli maglumatlar maglumatlary uzakdaky serwerde ätiýaçlyk nusgasy görnüşinde saklanar, ýagdaýyna gözegçilik eder we iş çärelerini göz öňünde tutýan hünärmenlere material berer. Iş wagtyny optimallaşdyryp, kontekstli gözleg motoryna talap girizeniňizde, bir maglumat bazasyndan material göçürip alyň. Maglumatlary çap etmek ýa-da elektron poçta arkaly ibermek üçin ýükläp bolýar. CReke-täk CRM maglumat bazasy saklananda, müşderi maglumatlary, iş taryhy we ähmiýetini göz öňünde tutup, tölegler we haýyşlar, bahalandyrmalar we ş.m. hakda täze maglumatlar bilen täzelener. Müşderilere we üpjün edijilere aragatnaşyk maglumatlary bilen kompaniýa barada habar berilip bilner. habarlar, resminamalary we hasabatlary ibermek, gowşuryş ýagdaýyny görmek, maglumatlary gündelige girizmek. Maglumatlary hasaba almak, bar bolan şablonlardaky nusgalara laýyklykda amala aşyrylýar. Hasaplamalary amala aşyrmak we ofis işini dolandyrmak, 1C ulgamy bilen täsirleşende, maliýe işlerine gözegçilik we buhgalteriýa, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen integrasiýa edilende, ammar hasaba alnyşyna gözegçilik etmek, inwentarlary ýerine ýetirmek, hilini we mukdaryny çalt seljermek. maddy gymmaty. Okuw enjamlaryndan göçürip alyp bolýan, iş işjeňligini we mümkinçiliklerini seljermek, zähmet hakyny hasaplamak bilen işleýän işgärleriň işini hasaplamak. Maliýe tölegleri, töleg terminallary, islendik global walýutada onlaýn geçirimler bilen täsirleşende amala aşyrylýar. Hasapçylyk peýdasynyň synagy, web sahypamyzdan doly mugt göçürip alyp boljak synag wersiýasynda bar. Hünärmenlerimize ýüz tutmak bilen kömek we maslahat alarsyňyz.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi ýazgylary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginiň awtomatiki işlemegi, iş wagtyny optimizirlemäge we kompaniýanyň hilini, ýagdaýyny we öndürijiligini, girdejiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Maglumatlary awtomatiki girizmek bilen, bar bolan çeşmelerden materiallary ýüklemek we zerur alsurnallara, resminamalara we hasabatlara girizmek ýeterlikdir.

Şübheleriňizi aýyrmak üçin synag wersiýasyny resmi web sahypamyzdan düýbünden mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Hasap programmalarynyň konfigurasiýalary ulanyjynyň işine aýratynlykda uýgunlaşdyryldy.

Okuw kepillendirilmeýär.

Modullar we gurallar, iş ýazgylaryny ýöredip, iň gowy dolandyryş üçin her bir işgär tarapyndan saýlanýar.

Şablonlar we şablonlar hasabat resminamalaryny islän görnüşiňizde çalt dizaýn etmäge we doldurmaga mümkinçilik berýär we hakykatdanam tekliplerini internetden göçürip alyp ýa-da goşup bilersiňiz.

Müşderiniň doly maglumatlaryna esaslanýan ýeke CRM maglumat bazasyny saklamak, aragatnaşyk maglumatlaryny, gatnaşygy taryhyny, maliýe işlerini we ş.m. yzarlamaga we ýazga almaga kömek eder.

Köpçülikleýin ýa-da saýlama habarlaşma arkaly alyjylara we üpjün edijilere dürli kompaniýa habarlary barada hakykatdanam göçürip alyp we çap edip boljak resminamalary ýa-da hasabatlary goşmak arkaly habar bermek bolýar.

Materiallary sortlanda we süzgüçde zerur maglumatlary çalt tapyp, göçürip alyp, iş wagtynda iberip bolýar.

Networkerli ulgam arkaly maglumat alyş-çalşygy.

Kompýuterden we ykjam enjamlardan şahsy maglumatlaryň aşagyndaky buhgalteriýa programmasyna girip bilýän ähli ulanyjylaryň köp kanally baglanyşygy.

Kontekst gözleg motory bilen maglumat birnäçe minutda berilýär.

Wagt yzarlamak, belli bir bölümdäki işgärleriň aýlyk töleglerini hasaplamak bilen alyp barýan işlerine doly gözegçilik edýär.

Tölegleri kabul etmek, islendik terminal walýutasynda töleg terminallaryny we onlaýn serişdeleri geçirmek hyzmatlaryny ulanyp, nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylyp bilner.

Saýlanan ammarda ýa-da birinde amaly çalt we netijeli amala aşyrjak ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen integrasiýa boýunça buhgalteriýa we inwentar işlerini geçirmek.

Hasap programmasynyň bahasy gaty pes, jübüsinden çykmajak çykdajylar ýok.

Uptiýaçlyk maglumat maglumatlarynyň takyklygyny we dowamlylygyny üpjün edýär.

Iş meýilnamalaşdyrylyşy, ýerine ýetirilişiniň takyklygyna we wagtynda bolmagyna goşant goşýar we şol bir wagtyň özünde işgärleri olara duýduryş berýär.

Göçürip alyp bolýan maglumatlary geçirýän real wagt CCTV kameralaryny oturtmakda bar bolan hünärmenleriň we bölümleriň, dükanlaryň, ammarlaryň işine gözegçilik ediň.

Gelýän jaň hakda çalt maglumat almak, müşderilere ady bilen ýüzlenmek, gatnaşyklaryň we işiň wepalylygyny we hilini ýokarlandyrmak üçin PBX telefonyny ulanyň.

Dolandyryjy işgärleriň işini görüp we hilini seljerip biler.

Analitik we statistik hasabatlar kompaniýanyň awtomatiki işi üçin taýýarlanar.

Önümçilik işi üçin ähli iş bölümlerini we bölümlerini birleşdirmek.