Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maksatnama

Wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Wezipeleri ýerine ýetirmek üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hünärmenlerimiziň alyp barýan işleri sebäpli, Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda tapylan ösen mümkinçilikleri hödürläp, maksatnama programmasy doly işlär. Programmanyň bu işi ýerine ýetirmegi üçin, ähli şertlerde işjeň işläp bilýän USU bazasynyň köp funksiýasyna ileri tutmaly. Tasksumuşlary ýerine ýetirmek bilen programma, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda girizilen hil we netijeli işlemek üçin giň formatda işjeňleşdirilip bilner. Işi tamamlamak programmasy, maglumatlar bazasynyň mugt wersiýasyny göçürip almak mümkinçiliginiň kömegi bilen giň formatda işläp başlar, bu ýagdaýlaryň döremeginiň aňyrsynda işlemäge kömek eder. Işgärler köplenç daşary ýurda syýahat etseler, meseleleri we seslenmeleri islendik aralykda giň formatda ýerine ýetirjek ykjam programma görnüşinde ulanmak içgysgynç. Gözden geçiriş esasly meseläni tamamlamak programmasyny ulanyp, başlangyç meýilnamanyň maglumatlaryny awtomatiki döredip, işe ähli işjeňligi üns bilen tabşyrmaly. Şeýlelik bilen, iş günüňizden köp wagt we güýç talap edýän el bilen edilýän işleri doly aýyryp bilersiňiz. USU maglumatlar bazasynda her bir işgär gönüden-göni iş borçlaryny ýerine ýetirip biler we şeýlelik bilen işgärleriňiziň netijeliligini ýokarlandyrar. Salgyt we statistiki hasabatlary almak üçin döwlet hyzmatlarynyň web sahypasyna awtomatiki ýüklemäni yzyna gaýtarmak görnüşinde ulanmaly. Synlary ýerine ýetirmek üçin programma bilen baglanyşykly çylşyrymly soraglary alanyňyzda, hünärmenlerimiz bilen iş çözmeli, zerur bolsa habarlaşyň. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyny ulanmak bilen, kesgitlenen ähli maksatlar, kompaniýanyňyzyň bäsdeşlik derejesini ýokarlandyrmaga kömek etjek kadadan çykman ýetiler. USU bazasyny satyn almazdan ozal, siziň islegiňiz boýunça esasy meseleler boýunça seminar bilen uzakdan gurnamagy amala aşyryp biljek hünärmenlerimiz bilen ähli jikme-jiklikler barada ylalaşyp bileris. Işi tamamlamak programmasy käwagt möhüm we zerur maglumatlary ätiýaçlyk ýadyna ýükläp biler, bu bolsa has uzak wagtlap saklanmalydyr. Çeýe nyrh syýasatyny ulanyp, köp sanly töleg meýilnamalaryny öndürip bilýän çeýe nyrh syýasatynda alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny satyn alyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek üçin, internet we tor maksatlary bilen işleýän hünärmenlerimiziň ygtyýaryndaky uzakdaky enjamlary ulanyp bilersiňiz. Islendik täzelenme, degişli ýerde işlemegiň şablon bölegini goldajak toparymyzyň hyzmatdaşlygy bilen USU maglumatlar bazasyna iberiler. Enjamy gurmak size köp wagt almaz, sebäbi özüňiz edip bilersiňiz, ýokary hilli we täsirli resminamalary alarsyňyz. Gözleg meselesi programmasy, iň zerur döwrebap funksiýalary alyp, iş güýjüni döredip biler ýaly doly güýjünde işläp biler. Resminamalar öndürip başlasaňyz, programma üpjünçiligi uzakdan ýa-da ofisde islendik sanly işçini iş bilen üpjün edip biler. Saýlaw, işiňiz üçin Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almagyň peýdasyna iň dogry bolup çykjakdygyny aýdyp bileris, bu synlar bilen islendik aralykda meseleleriň ýerine ýetirilmegine kömek eder.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi faýllary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Programmada, müşderi bazasynyň bolmagy bilen işgärlere kömek edip biljek dürli zerur resminamalary döredip bilersiňiz.

Maglumatlar bazasyny ulanmak bilen, karzy resminamalaýyn tassyklamak mümkinçiligi bolan özara hasaplaşyklary ýaraşdyrmak barada resminamalary alyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginiň özboluşlylygy, hukuk bölümi üçin dürli derejedäki şertnamalary döredip bilersiňiz.

Häzirki hasap we kassa ýygymyndaky serişdeler, beýannamalara we ýumuşlara gözegçilik edip boljakdygy sebäpli häkimiýetler üçin hemişe gyzyklydyr.

Programmada, hyzmatdaşlara geçirilende iň gowy netijäni gazanmak üçin synlar bilen işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik bar.

Maglumatlar bazasyny ulanyp, iň girdejili hyzmatdaşlary kesgitlemek arkaly müşderileriň giriş pudagyndaky girdejileri baradaky hasabatlar möhümdir.

Gündelik habarlaşma, müşderiniň habarnamalarynyň islendik düzümini synlar bilen doldurmaga kömek eder.

Awtomatlaşdyrylan jaň kompaniýanyň adyndan kömek eder, gözden geçiriş meseleleriniň tamamlanandygy barada müşderilere habar bermäge kömek eder.

Maglumat bazasynyň synag wersiýasy, göçürilen mugt ulgamyň kömegi bilen dürli mysallary döretmäge kömek eder.

Jübi programmasy islendik aralykda gözleg meselelerini ýerine ýetirmek üçin işjeň ulanylar.

Birnäçe wagtdan bäri maglumat bazasyny ulanýan bolsaňyz, dolandyryş işgärleriniň üpjünçiligi bilen hasaplamalary, hasabatlary we derňewleri alarsyňyz.

Programma üpjünçiliginde diňe ulanyjy adyny we parolyny bermek bilen şahsy hasaba alnandan soň başlap bilersiňiz.

Şäheriň elýeterli terminallary, ýolbaşçylaryň görkezmesi boýunça serişdeleri geçirmäge kömek eder.

Bazany iş gurşawynda ulanyp başlasaňyz, işgärleriň üstünlik derejesini hasaplap bilersiňiz.

Birnäçe wagt bäri hereketsiz bolan iş stansiýasy, zerur maglumatlary gorap saklamak bilen, ulgama girmegi bökdeýär.