Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Crm meseleler

Crm meseleler • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Crm meseleler
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm meselelerini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM meseleleri bazar ykdysadyýetiniň dürli ugurlarynda ýöriteleşen köp kompaniýalar üçin ileri tutulýan ugur. Döwrebap dolandyryş teoriýalaryna we tejribelerine görä, müşderi gatnaşyklary her täjirçilik guramasynyň diýen ýaly özenidir. Şeýle gatnaşyklary başarnykly dolandyrmagyň netijesinde müşderileriň wepalylygy saklanýar, täze müşderiler çekilýär we kompaniýanyň oňyn keşbi döredilýär. Gündelik işleri awtomatlaşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen kompýuter ulgamyny ulanmak bilen - kompaniýadaky meseleler üçin CRM - kompaniýany amatly iş şertleri bilen üpjün ederis.

Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamyny başarnykly gurmagyň möhümdigine doly göz ýetirýän alhliumumy Hasap Ulgamy, ähli gyzyklanýan kompaniýalara ökde hünärmenler tarapyndan döredilen programma üpjünçiligini hödürleýär. CRM oýlanyşykly we deňagramly funksiýalar toplumy, içerki gatnaşyklaryň durnuklylygy we durnuklylygy, ajaýyp ulanyjy aýratynlyklary we baha bilen hil görkezijileriniň arasynda iň amatly gatnaşygy bilen tapawutlanýar. Bu CRM-iň çäginde müşderileri tapmak we özüne çekmek, olaryň isleglerini öwrenmek, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek, seslenme almak we ş.m. meselelerini dolandyrmak iň amatly usulda çözülýär. Programma, her bir hyzmatdaş hakda işewür gatnaşyklaryň taryhy, hat alyşmalar, aragatnaşyk we şahsy maglumatlar ýaly doly maglumatlary öz içine alýan kompaniýanyň kontragentleriniň maglumatlar binýadyny döretmäge we yzygiderli täzelemäge mümkinçilik berýär. Iş dolandyryjylary her bir müşderi üçin iş tertibini düzüp, ýygnak senesini kesgitläp, sargytlary, tölegleri we beýleki möhüm meseleleri kabul edip we iberip bilerler. Şeýle hem gurluş bölümleri üçin umumy meýilnamalary döretmek mümkindir, munuň netijesinde bölümdäki her bir işgär näme etmelidigini we haçan boljakdygyny anyk biler we dolandyryjy ýüküň paýlanyşyna doly düşüner we gözegçilik edip biler. berlen tabşyryklaryň wagty. Programma, 1C bilen birleşdirilip bilner, bu kompaniýada ammar, söwda, buhgalteriýa amallarynyň takyk hasaplanmagyny we gözegçiligini üpjün edýär. CRM 1C-iň çäginde çözýän meselelerimiz, dürli hasapçylyk programmalaryna şol bir maglumatlary girizmek zerurlygy ýitýär we operatorlaryň biperwaýlygy ýa-da biperwaýlygy sebäpli baglanyşykly ýalňyşlyklaryň sany azalýar. Ulgam hasabat döwri üçin meýilleşdiren ähli möhüm meseleler üçin ýatlatma funksiýasyny üpjün edýär. Hasap meselesi we CRM-de dolandyrýan hyzmatlar toplumymyz önümleriň we görnüşleriň sany bilen çäklenmeýär. Söwda we ammar enjamlarynyň ähli görnüşlerini birleşdirmek (maglumatlary ýygnamak terminallary, ştrih-kod skanerleri, kassa enjamlary we ş.m.) üpjün edilýär. Programma belli bir wagtda köp habarnamalary iberýän awtomatiki SMS habarlaşma modulyny, şeýle hem belli müşderiler ýa-da işewür hyzmatdaşlar üçin aýratyn habarlary öz içine alýar. CRM doly maliýe hasabatyny ýöretmegi we gelýän we çykýan pul akymlaryny, borçnamalary we algylary dolandyrmagy, hasabat döwürleri üçin girdejileri we çykdajylary meýilleşdirmegi, önümiň we hyzmat çykdajylarynyň dinamikasyna gözegçilik etmegi, taslamanyň düşewüntliligini kesgitleýär. .

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi ýazgylary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

CRM-iň çäginde meseläni dolandyrmak kompaniýanyň uzak möhletli we gysga möhletli maksatlaryna ýetmek üçin iň amatly usulda amala aşyrylýar.

USU maksatnamasy ýokary hilli ýerine ýetiriş we gaty amatly baha bilen häsiýetlendirilýär.

Durmuşa geçirmek prosesinde dolandyryş ulgamynyň aýratynlyklaryny we müşderiniň isleglerini göz öňünde tutup sazlamalar düzedilip bilner.

1C bilen integrasiýa, kompaniýada ýeke-täk buhgalter maglumatlar bazasynyň döredilmegini, işgärler üçin wagt tygşytlamagyny we ýalňyşlyklaryň sanyny azaltmagy üpjün edýär.

USU ulanyjynyň islän islendik dilinde işläp biler, şeýle hem giň halkara baglanyşygy bolan kompaniýalar üçin has amatly bolan birnäçe dili birleşdirip biler.

Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän önümleriň we hyzmatlaryň görnüşi çäkli däldir.

Ulgamda her önümiň suratyny döretmäge, maglumat bazasyna ýazdyrmaga we satuw prosesinde, kagyz resminamalarynda, buhgalteriýa we ş.m. ulanmaga mümkinçilik berýän içerki web kamerasy bar.

CRM dolandyryş we islendik sanly gurluş bölümlerini (ammarlary, bölek we senagat jaýlaryny) dolandyrmak we hasaba almak bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdini hödürleýär.

Başlangyç maglumatlary programma el bilen girizip ýa-da beýleki ofis programmalaryndan (1C, Word, Excel we ş.m.) import edip bolýar.

CRM-e birleşdirilen söwda we ammar enjamlary (ştrih-kod skanerleri, maglumat ýygnamak terminallary, kassa enjamlary we ş.m.) hyzmat derejesini, maglumat akymlaryny gaýtadan işlemegiň tizligini, häzirki meseleleriň ýerine ýetirilişini we müşderilere hyzmat etmegi ep-esli ýokarlandyrýar.

Yzyna gaýtaryp bermek çalt we aňsat, maglumatlar ähli baglanyşyk hasaplaryna we maglumat bazalaryna awtomatiki usulda iberilýär.

CRM yza süýşürilen satuw mümkinçiligini hödürleýär: harytlar belli bir wagt üçin müşderi üçin saklanýar we şertnama ahyrsoňy müşderi satyn almak kararyna gelenden soň amala aşyrylýar.

Ulgamda, esasy parametrleriň möhüm ähmiýetini (ammardaky harytlaryň sanawy, gowşuryş senesi, algylaryň mukdary we ş.m.) kesgitläp bilersiňiz, CRM jogapkär işgärlere maksatly duýduryş iberýär.

Dolandyryş awtomatlaşdyryş programmasynyň kömegi bilen inwentar ýerine ýetiriş ammar we buhgalter işgärleri üçin kynçylyk döretmeýär, sebäbi barlaglar islendik wagt, ähli haryt toparlary ýa-da saýlanyp alnyp bilner.

Singleeke-täk kontragent maglumatlar binýady ähli hyzmatdaşlar (alyjylar, üpjün edijiler, hyzmat kompaniýalary we ş.m.), şol sanda dolandyryşyň şahsy we aragatnaşyk maglumatlary bilen gatnaşyklaryň tutuş taryhyny öz içine alýar.

CRM-de arzanladyş we bonus kartoçkalaryny ulanyp wepalylyk programmalaryny ösdürmäge we durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän içerki marketing gurallary bar.