Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Işler üçin maksatnama

Işler üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Işler üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Işler üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik görnüşdäki iş bilen baglanyşykly maksatnama, çeşmeleri optimizirlemek, dürli tebigat we çylşyrymly meseleleri çözmek arkaly önümçilik meselelerini awtomatlaşdyrmak üçin döredildi. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasy, köp wagt we güýç sarp etmän, esasanam okuwsyz çeýe konfigurasiýa sazlamalaryny çalt düzmäge mümkinçilik berýär. Modullary we gurallary saýlamak giň, dil panelini düzmek, daşary ýurtly müşderiler we üpjün edijiler bilen işleşende islenýän dili saýlamaga mümkinçilik berýär. Programmamyzyň ofis işi awtomatiki ýerine ýetirilýän doldurma nagşy bolan şablonlary ulanmak arkaly has aňsat we has çalt. Amatly baha syýasaty, goşmaça töleglersiz, býudjetiňiziň ykdysadyýetine ep-esli täsir eder. Programma, Windows operasiýa ulgamynyň dürli görnüşlerini goldaýar, zerur mukdarda iş enjamlaryny aňsatlyk bilen düzýär, şahsy mümkinçiliklerini işjeňleşdirmek üçin hasabyň ulanyjy adyny we parolyny üpjün etmeli ähli işgärler üçin birmeňzeş iş we şahsy girişi üpjün edýär. Şeýle hem, belli bir kompaniýadaky ähli işgärler wagt tygşytlamak bilen ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler we dolandyryjy her kimiň işini görüp we iş enjamlaryny esasy kompýuter bilen sinhronlap biler. Iş sagadyny hasaba almak, iş wagty, işlenen mukdar we hakyky görkezijiler boýunça iş üçin töleg hasaplamasy ýaly işgärleriň işine doly göz aýlaýar. Kompaniýanyň üstünde işlemek, esasanam maglumat beriji, materiallaryň awtomatiki girizilmegini göz öňünde tutup, iň az wagt ýitirilmegi bilen, birnäçe minutda gysgaldylan, gözleg mümkinçiligini delegasiýa göz öňünde tutup, aňsat bolar. aýratyn ulanyjynyň iş işjeňligine. Şoňa laýyklykda dolandyryjy islendik wagt kompaniýanyň işleri barada maglumat seljerip, ulanyp, maglumat alyp biler. Işgärleriň işine gözegçilik, howpsuzlyk kameralaryna birikmek, bölümleriň we şahamçalaryň işine hakyky wagtda tomaşa etmek arkaly uzakdan elýeterlidir. Meýilleşdirilen meseleler, meýilleşdirijiniň barlygyny göz öňünde tutup, awtomatiki usulda dörediler, bu ýerde belli bir işleri amala aşyrmagyň möhletleri bilen maglumatlary girizip bolýar, mysal üçin inwentar ýa-da ätiýaçlyk nusgasy, hasabat bermek we ýokary guramalara ibermek. Her ugurda iş müşderiler bilen baglanyşykly, ýagny gatnaşyklary we özara hasaplaşyklary dolandyrmak, CRM bitewi maglumatlar bazasynda, çäreleri meýilleşdirmek, ýygnaklary, jaňlary we ş.m. Jaň etmek ýa-da habar ibermek programmada awtomatlaşdyrylýar, seslenme bilen prosesleriň ýagdaýyna gözegçilik edýär.

Iş tejribäňize esaslanyp, iş programmasynyň mümkinçiliklerine baha bermek, mümkinçilikleri gowy bahadan seljermek isleseňiz, web sahypamyza girmeli. Geňeşçilerimiz size modullary, gurallary we özleşdirmeleri saýlamaga kömek ederler. Işiňizi gowulaşdyrjak we kompaniýanyň hilini, ýagdaýyny we girdejisini ýokarlandyrjak möhüm karary gijikdirmäň.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi faýllary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Islendik ugurda kompaniýanyň meselelerini dolandyrmak üçin hünär programmasy, zähmet çeşmeleriniň optimizasiýasyny göz öňünde tutup, ony doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Wideo gözegçilik kameralaryny oturtmak, goşmaça derňew üçin derrew material we ammar ibermek görnüşinde kompaniýanyň işine we işgärleriň işine gözegçilik etmek.

Aýlyk abunalary goşmak bilen goşmaça çykdajylaryň ýoklugyny göz öňünde tutup, çykdajylar gaty amatly.

Programma üpjünçiligi konfigurasiýalary, her ulanyja uýgunlaşdyrylan.

Ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak, maglumat maglumatlary ogurlykdan goramaga mümkinçilik berýär.

Zerur maglumatlary bermek kontekst gözleg motorynyň iş bölegi tarapyndan amala aşyrylýar.

Documenthli resminamalary we maglumatlary asyl görnüşinde uzak serwerde, islendik göwrümde saklamak.

Resminamalary we hasabatlary islendik görnüşde we formatda alyp barmak, nusgalara görä awtomatiki doldurmak.

Programma işgärleriň ýerlikliligine we işe ýerleşmegine görä meseleler döredýär, meýilleşdirilen çäreleriň sanawynda wakalary görkezýär, işgärlere olar hakda öňünden habar berýär, hilini we netijeliligini ýokarlandyrýar.

Departmentshli bölümlerde we şahamçalarda, ammarlarda bir programmada hyzmat etmek.

Analitik we statistik maglumatlary we hasabatlary almak.

Dürli kompaniýanyň meselelerini awtomatiki ýerine ýetirmek, meýilleşdirijide durmuşa geçirmegiň möhletini kesgitlemek.

Işgärleriň dürli amallary we wezipeleri boýunça bitewi iş, iş borçlaryny we iş döwründe mümkinçilikleri kesgitlemek.

Bölümleri we ammarlary birleşdirip, ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyşmak.

Öwreniş geçirmek, kompaniýanyň arsenalynda saklanýan önümleriň takyk mukdar görkezijilerini, ýagdaýlary, çykdajylary we möhleti, saklanyş usullaryny göz öňünde tutup, wagtynda hasapdan çykarylmagy we paýnamalary doldurmagy üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Müşderiler bilen özara gatnaşyk häzirki CRM maglumatlar bazasynda görkeziler, häzirki aragatnaşyk maglumatlary görmek üçin SMS ýa-da e-poçta arkaly habar ibermek, özara hasaplaşyklar we meýilleşdirilen ýagdaýlar barada maglumat.

Töleg terminallaryna we islendik global walýutada onlaýn geçirimlere goldaw.

Gurlan howpsuzlyk kameralarynyň üsti bilen gözegçilik, kompaniýanyň we işgärleriň işlerini hakyky wagtda seljermäge mümkinçilik berýär.

Iş wagtyny hasaba almak, her bir işgäriň iş işjeňligini, hakyky görkezijiler esasynda zähmet hakynyň tölenmegini doly bahalandyrmaga mümkinçilik berýär.

Önümçilik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy, umuman, kompaniýanyň ösmegine getirýär.

Belli bir kriteriýa laýyklykda maglumatlary tertiplemek we süzmek.

Sinhron okyjy dolandyryşy, işgäri we kompaniýanyň öndürijilik maglumatlary aýratyn ýazgylarda ýazga alynýar.

Gelýän jaňlar barada iň täze maglumatlary almak bilen, PBX telefon aragatnaşygy.

Iş ýerinde demo wersiýasy bilen üpjün etmek wagtyňyzy tygşytlar, programmanyň işini synap görer we doly mugt.