Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Executionerine ýetiriş gözegçiligi üçin maksatnama

Executionerine ýetiriş gözegçiligi üçin maksatnama



 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Executionerine ýetiriş gözegçiligi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hasap we gözegçilik programmalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik önümçilik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy bilen üpjün edilýär. Taslama gözegçilik programmasy, guramanyň derejesini we hilini ýokarlandyrýan kompaniýanyň we işgärleriň işini seljermäge mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň Uniwersal Hasap Ulgamynyň meýilleşdirilen işleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin maksatnama, şuňa meňzeş wakalardan tapawutlylykda takyklygy we awtomatizasiýany üpjün edýär we zähmet çeşmelerini optimallaşdyrýar. Bu maksatnama wezipelere çalt we netijeli gözegçilik etmäge, iş wagtyny optimizirlemäge we kompaniýanyň peýdasyna adam faktorynyň ýoklugyny aradan aýyrmaga mümkinçilik berer. USU-nyň özboluşly ösüşi, az bahadan we abuna ýazylmazdan minimal maliýe we fiziki çykdajylar bilen tükeniksiz mümkinçilikleri hödürleýär. Programma durmuşa geçirilende, ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip bilersiňiz, görkezijileriň ösüş depginini we peselmegini görüp bilersiňiz, meseleleriň awtomatiki ýerine ýetirilmegini göz öňünde tutup, çäreleri seljerip we meýilleşdirip bilersiňiz. Zerur gurallary we modullary saýlap, gözegçilik programmasyny çalt we aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz. Her ulanyjy şahsy hasaby ulanar, öz çözgütlerini we meselelerini gurar, dil panelini düzer, iş stoly üçin logotip ýa-da tema döreder, ofis üçin parol bellär, programmanyň tükeniksiz görnüşlerini ulanar. Programma şahsy girmek bilen, işgärler iş wagtyny optimallaşdyrýan ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler. Maglumatlar çalt we awtomatiki girizilip bilner, magazinesurnallara we bar bolan metbugat resminamalaryna geçirilip bilner, resminamalar islendik formatda döredilip bilner. Kontekst gözleg motorynyň penjiresine bir soragy girizmek, resminamalary uzak serwerde, islendik görnüşde we göwrümde saklamak, materialy belli bir kriteriýalara görä tertiplemek arkaly derrew maglumat almak mümkin bolar. Esasanam ähli işgärler bir wagtyň özünde işleýän, bölümleri we bölümleri bitewi iş üçin birleşdirip, umumy gözegçilik astynda işleri ýerine ýetirenlerinde maglumatlar yzygiderli täzelener. Tutuşlygyna alnanda kompaniýanyň işine gözegçilik etmek, esasy kompýutere maglumat iberýän, maglumatlary sagatlar, minutlar, sekuntlar bilen aýlamak ukyby bilen uzakdan we hakyky wagtda howpsuzlyk kameralaryny guranyňyzda mümkindir. Giriş diňe bir esasy ulgamlardan däl, eýsem jübi telefonlaryndan we planşetlerinden hem 24/7 gözegçilik we gözegçilik arkaly elýeterlidir. Hasaba alyş we gol astyndakylaryň işine gözegçilik etmek, işlenen sagatlaryň okalyşyny okamak, gündelik okalyşlary girizmek, işleriň we maglumatlaryň çäkleri bilen takyk iş wagtyny hasaplamak, aýlykdan awtomatiki we aýlyk aýyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner. Möhüm meseleleri we soraglary ýatdan çykarmazlyk üçin hereket meýilnamalaryny awtomatiki usulda gurjak we möhüm wakalary ýatladýan meýilleşdiriji bar. Umumy CRM maglumat bazasynyň, surnallaryň we tablisalaryň çäksiz mukdarda we formatda saklanmagy, uzakdaky serwerde howpsuzlygynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, programmada gönüden-göni işlemek arkaly döredilip bilner, şol ýerde ätiýaçlyk ätiýaçlyk wagtynda awtomatiki usulda geçirilýär. ýyllar. .

Dolandyryş, gözegçilik, dolandyryş we buhgalteriýa programmasyny synap görüň, has gowusy web sahypamyzda mugt elýeterli demo wersiýasyny gurup. Hünärmenlerimiz, ähli soraglar boýunça size maslahat bermäge şat bolarlar.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi ýazgylary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Bellenen meselelere gözegçilik etmek we ýerine ýetirmek, öndürijiligi we serişdeleri sarp etmek üçin hünär awtomatlaşdyrylan programma.

USU programmasy bilen ýokary tizligi, takyklygy we awtomatizasiýany göz öňünde tutup, işleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik hemişelik bolar.

Programmanyň amatly, owadan we köpugurly interfeýsi, islendik meseläni ýerine ýetirmäge taýyn, iş meýilnamasynda möhletleri kesgitleýär, hasabatlary we ýatlatmalary alýar.

Amatly gurşawy üpjün edýän iş stolunyň mowzugyny özüňiz saýlaýarsyňyz.

Processeshli amallar gözegçilikde saklanýar, takyklygy üýtgeýär.

Gurallar, şablonlar we nusgalar, mowzuklar, modullar saýlanylanda, her bir işgär muny şahsy hasabynda edip, özbaşdak edýär.

Maglumatlaryň gizlinligi umumy maglumatlar bazasyna ýerleşdirilen materiallary alanda ulanyjy hukuklarynyň wekiliýeti tarapyndan üpjün edilýär.

Uptiýaçlyk edilende ähli maglumatlar uzak möhletli saklamak üçin uzakdaky serwere geçiriler.

Ulanyjynyň haýyşy boýunça materialy çalt gözlemegi kontekst gözleg motorynyň penjiresine haýyş girizmek arkaly amala aşyrylýar.

Documenthli resminama formatlaryny goldaýan resminamalara maglumatlary çalt girizmek üçin awtomatiki maglumat giriş.

Dil tagtasynyň bolmagy, programmada müşderiler we üpjün edijiler bilen işlemegi aňsatlaşdyrýar.

Departmentshli bölümlere, kompaniýanyň desgalaryna gözegçilik etmek, uzakdan işleýän wagtyňyz gözegçilik kameralaryny hakyky wagtda goşmak mümkin.

Employeeshli işgärler umumy maglumatlar binýadynda hasaba alynarlar, şahsy maglumatlar, berlen hukuklar we gurlan iş meýilnamalary, şeýle hem aýlyk hakynyň esaslanýan iş wagty hasaba alnyşy.

Dolandyryşyň we dolandyrmagyň çäksiz mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, programmanyň bahasy az.

Aýlyk abuna ýazylmazlyk pul tygşytlar, öndürijiligi we ýangyçlylygy ýokarlandyrar.

Employeeshli işgärler ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler.

Işleriň ýerine ýetirilişine we ýerine ýetirilişiniň hiline gözegçilik etmek bilen iş meýilnamalaryny döretmek.

Programmanyň ykjam wersiýasy gurlanda uzakdan re modeim ýerine ýetirilýär.

Çalt gazanmak, köpçülige açyk konfigurasiýa opsiýalaryny göz öňünde tutmak bilen mesele däl.

Analitik we statistik maglumatlary we hasabatlary almak.

Şereketiň ýagdaýy, şübhesiz, awtomatlaşdyryş we zähmet çeşmelerini optimizasiýa bilen girdejiler ýokarlanar.

Töleg terminallary bilen täsirleşip, tölegler derrew we islendik walýutada amala aşyrylyp bilner.

Techokary tehnologiýaly enjamlar bilen täsirleşip, ilat ýazuwy geçirilip bilner.

Demo wersiýasy gurlanda, programmanyň işleýşini erkin tertipde derňäň.