Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wezipeleri döretmek üçin maksatnama

Wezipeleri döretmek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wezipeleri döretmek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Taslamalary döretmek üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan binalary döretmek programmasy, islendik ofis işini netijeli we başarnykly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli elektron toplumdyr. Programmanyň işi, netijeli we başarnykly ýerine ýetirilmeli prosesdir. Munuň üçin ähli zerur şertleri üpjün ederis. Programmany özleşdirmek meselesini aňsatlyk bilen başararsyňyz we maddy önümleriň döredilmegini ýokary hünär derejesinde ýerine ýetirip bilersiňiz. Toplumlaýyn ösüşimiz, müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga we yzygiderli täsirli we ýokary hilli aragatnaşyk saklaýan yzygiderli müşderilere hödürlemäge mümkinçilik berer. Programmamyz bilen resminamalary döredeniňizden soň, degişli hünär derejesinde awtomatlaşdyryp bilersiňiz. Wezipeler mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlanar we işgärler guramanyň ýolbaşçylaryna şeýle köpugurly we oňatlaşdyrylan elektron toplumy bilen üpjün edendigi üçin minnetdar bolarlar. Şahsy islegleriňize görä toplumy noldan başlap ýa-da üýtgedip bileris. Diňe tehniki meseläni düzmek ýeterlikdir. Bir mesele bilen işleýän bolsaňyz, programmamyz döretmek üçin iň amatly elektron guraldyr. Işgärler döredijilik işleri bilen meşgullanarlar, şol bir wagtyň özünde, programma ähli tertibi nädip ýerine ýetirmelidigine ünsi jemlär. Bu örän peýdaly we amaly, sebäbi zähmet çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Köp sanly hünärmeni saklamagyň zerurlygy ýok, bu ýaryşda gowy netijelere ýetjekdigiňizi aňladýar. Programmalarymyz bilen meseleler we olaryň döredilmegi bilen iş salyşýan bolsaňyz, hökman esasy garşydaşlaryňyzdan bir ädim öňde bolarsyňyz.

Garşydaşlar size garşy çykmak üçin tebigy çäre görerler. Olaryň hüjümlerine ulgamymyz bilen göreşip bilersiňiz. Programma üpjünçiligimiz bilen islendik resminamalary we suratlary çap etmek mümkin bolar. Doly optimallaşdyrylan, oňat dizaýn edilen, islendik adam tarapyndan ulanmak aňsat. Hatda kompýuter sowatlylygynyň pes derejesi hem uniwersal buhgalteriýa ulgamyndan bir mesele döretmek üçin programmany ulanmaga päsgelçilik bolmaz. Köp maksatly we çeýe programma üpjünçiligi her ofis işini ýokary hünär derejesinde ýerine ýetirýär. Bu siziň iş taslamaňyzyň zerurlyklaryny doly öz içine alýar. Officehli ofis amallaryny çalt we dogry ýerine ýetirip bilersiňiz. Web kamera, iş döretmek programmasynyň kynçylyksyz ykrar edýän enjamlarynyň bir görnüşidir. Surata almak üçin web kamerasy ulanylar. Mundan başga-da, munuň üçin goşmaça programma üpjünçiligini ulanmagyň zerurlygy ýok. Size zerur zatlaryň hemmesi çeýe ulgamymyzda eýýäm bar. Web kameradan başga-da, daşarky kamera bilen wideo gözegçiligini hem ýerine ýetirip bilersiňiz. Wideo ýazga almaga we işiňiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dogry dolandyryş kararlaryny bermäge mümkinçilik berer. Emma maglumat materiallary hem goralmalydyr. Taslama döretmek programma üpjünçiligimiz, elmydama siziň ygtyýaryňyzda ýokary hilli işlemegi üpjün eder. Biziň toplumymyz bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmek mümkin. Bu gaty girdejili we amaly, şonuň üçin mümkinçilikleriňizi elden gidirmäň. Toplumlaýyn gözleg motory bilen maglumatlary çalt tapmak size möhüm bäsdeşlik artykmaçlygyny berer. Häzirki sargydyňyz barada maglumatlary aňsat we ýönekeý tapyň.

Iş öndürijisiniň ýadyna täze müşderileri netijeli we başarnykly goşup bilersiňiz, şonuň üçin mümkinçilikleriňizi elden gidirmäň. Islendik ofis işini netijeli we dogry ýerine ýetirip bilersiňiz we elýeterli çeşmeleriň iň az mukdaryny ulanyp gowy netijelere ýetip bilersiňiz. Guramaňyza howp salýan howplardan elmydama habarly bolmalysyňyz. Mümkinçilikler üçin hem edil şonuň ýaly. Olardan has köp peýdalanmak üçin düşünmeli we durmuşa geçirmeli. Şoňa laýyklykda, ähliumumy buhgalteriýa ulgamyndan meseleler döretmek programmasy size degişli işlemegi üpjün eder. Zerurlyk ýüze çykanda ulanyp bilersiňiz. Müşderi hasaplaryny zerur maglumatlar bilen doldurmaga mümkinçilik berýän içerki funksiýa bilen skanerlenip boljak resminamalary birikdiriň. Ştrih-kod skaneri, bellik printeri, ähliumumy buhgalteriýa ulgamyndan iş döretmek programmasynyň kynçylyksyz ykrar edýän täjirçilik enjamydyr. Islendik iş, degişli hünär derejesinde netijeli ýerine ýetirilip we islendik görnüşdäki meselelere netijeli çemeleşip biler. Iş ýerlerini döretmek programmasyny kompýuteriňiziň iş stoluna guruň. Bu awtomatiki ýagdaýda bolar. Bu size netijeli kömek eder we islendik ofis işini esasy bäsdeşleriňizden has gowy ýerine ýetirip bilersiňiz. USU-dan meseleler döretmek üçin işleýän we gowy işlenip düzülen programma täze nesliň önümidir. Maglumat bloklary bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berer. Adaty tertipdäki ähli statistiki görkezijiler wizual görnüşde görkeziler. Munuň üçin ajaýyp grafikler we diagrammalar ulanylar. Grafalardan we diagrammalardan başga-da, elektron datçik diýilýän wizuallaşdyrma guraly hem bar. Bu elektron datçigiň kömegi bilen statistiki görkezijileri deňeşdirip bilersiňiz we işgärleriň hersiniň iş borçlaryny nädip ýerine ýetirýändigine düşünip bilersiňiz.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi faýllary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Taslama topary tarapyndan ähliumumy buhgalteriýa ulgamy bilen üpjün edilen meseleler döretmek üçin iň oňat programma üpjün edilýär. Biziň kompaniýamyz ýokary hünär derejesinde işleýär we programma üpjünçiligini arzan bahadan satyn almaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde ýokary hilli funksional bazany alarsyňyz.

Işgärleriň gözleglerine gatnaşyp, halkyňyzyň ofis amallaryny nähili ýerine ýetirýändiklerini we bu prosese nähili gowulaşdyryp boljakdygyňyzy düzüp we düşünip bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi döwmek we daşary ýurt elementleri tarapyndan girmekden goralýar - bu meseläni döretmek programmasyna gireniňizde, aýratyn penjirede şahsy giriş kodlaryňyzy girizmeli bolarsyňyz.

Giriş we parol, hünärmenleriň hersine ulgam dolandyryjysy tarapyndan aýratyn derejede bellenilýär.

Çeýe toplumymyz, ýazgy wagtynda zerur maglumatlary tapmaga aňsatlyk bilen kömek eder. Bu maksatlar üçin ýokary hilli gözleg motory bar. Maglumat bloklaryny süzmäge we islenýän tertip barada maglumat tapmaga kömek edýän süzgüçler bilen enjamlaşdyrylandyr.

Köpçülikleýin poçta ibermek isleseňiz, ýönekeý generator bolmasa edip bilmersiňiz. Edil şonuň ýaly möhüm bolan awtodializasiýa üçin hem edil şonuň ýaly.

Bitewi korporatiw stil gaty möhümdir. Ony toplumymyzyň kömegi bilen döredersiňiz we ýaryşda gowy netijelere ýetersiňiz.

Gurluşykdan soň ilkinji gezek iş döredijisini işledýän bolsaňyz, size hödürlenýänlerden laýyk dizaýn stilini saýlap bilersiňiz.

50 deriden, ýagny dizaýn stillerinden saýlap bilersiňiz, olaryň hersi özboluşly.

Bizar bolanyňyzda iş döredijisinde dizaýn stilini aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz.

Derini saýlamak toplumymyzyň esasy wezipesinden uzakda. Örän oňatlaşdyrylan, oňat dizaýn edilen we islendik hünär işini degişli hünär derejesinde aňsatlyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Amallary awtomatlaşdyrmak isleseňiz, nädip etmelidigini bilmeseňiz, iş meýilnamasy möhümdir. Size kömek ederis, size kömek ederis we önümçilik amallaryny ýerine ýetirmek üçin doly elýeterli ýokary hilli toplum bilen üpjün ederis.