Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş meýilnamasy üçin maksatnama

Iş meýilnamasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş meýilnamasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany iş meýilnamasy üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Elektron iş meýilnamasy programmasy, islendik iş ugrunda işewürligi ösdürmekde wepalylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin bellenen meseleleriň takyk ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Kompaniýalaryň iş meýilnamalary başgaça bolup biler, ýöne ýerine ýetirilişi şert, wagt we hil taýdan kemsiz bolmaly. Elektron programma, esasanam dolandyryş, gözegçilik, buhgalteriýa ýaly iş üçin goşmaça parametrleri göz öňünde tutup, bu meselede aýrylmaz kömekçi bolup durýar. Häzirki wagtda hiç bir gurama awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bolmazdan çydap bilmez, ýöne saýlama görnüşleriň we wariantlaryň uly atlary bilen çylşyrymly. Presenthli hödürlenen programmalardan iň girdejili, az çykdajyly we goşmaça hepdelik ýa-da aýlyk çykdajylary bolmadyk alhliumumy Hasap Ulgamy. USU awtomatlaşdyrylan programmasynda, her bir kompaniýa, işgär üçin aýratynlykda saýlanan baý işleýän enjamlar, modully kompozisiýa bar, bu işgärlere şol bir wagtyň özünde wezipelerini doly dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Köp ulanyjy re modeiminde işleýänler, giriş we parol bilen, şahsy iş meýilnamalary bilen, şahsy hasap astynda programma, şahamçalary we şahamçalary birleşdirende amatly ýerli ulgam arkaly maglumat alyş-çalyş edip bilerler, şeýle hem import arkaly awtomatiki maglumat girizip bilerler. bar bolan çeşmelerden alnan maglumatlar. Maglumat görkezilende, iş meýilnamasyndaky kontekstli gözleg motoryny ulanyp, el bilen dolandyryşy ýa-da awtomatiki usulda ulanyp biler, birnäçe minutyň içinde yzygiderli ätiýaçlyk meýilnamasy bilen uzak serwere geçirilýän bar bolan maglumatlar bazasyndan material berýär. Hünärmenleriň işlerine esaslanýan maglumat berlende term we ýokary hilli ammar. Islendik kompaniýanyň iş meýilnamalaryna gözegçilik, gözegçilik kameralarynyň ulanylmagyny, işgärleriň işi barada hakyky wagtda maglumat almagy we goşmaça hereketleri, mysal üçin müşderileriň bolmagy we ş.m. göz öňünde tutup, aýrylmaz bir bölegidir. Müşderiler üçin ýeke-täk maglumatlar binýadyny saklamak, iş taryhy, meýilleşdirilen çäreler we meýilleşdirilen işler, töleg traffigi we bergiler barada takyk maglumatlar bilen her biri üçin maglumatlary saklamak amatly we ýokary hilli bolar. Programmadaky meýilnama boýunça töleg, töleg terminallary we QIWI we rKaspi onlaýn portallary bilen integrasiýa edilenden soň elýeterlidir. Mysal üçin, içerki öwrüji bilen islendik dünýä walýutasynda ýerine ýetirilýär. Köp meýilnamalar bolup biler we olaryň durmuşa geçirilmegi hem realdyr, mysal üçin, programma bilen awtomatiki ýerine ýetirilen ýagdaýynda, inwentar, adam faktoryny göz öňünde tutup, takyk görkezijileri girizip, el bilen we has takyk amala aşyrylýar. nomenklatura. Taslama meýilleşdiriji iş meýilnamalaryny düzýär we işgärlere wagtlaryny we ähmiýetini ýada salýar. Dolandyryjy iş wagtynyň ýazgylaryny wagtynda we hakyky maglumatlara görä alyp biler, iş we üstünlik üçin tölegi hasaplap biler. Programmany öz kompaniýaňyzda we kompaniýanyň bir böleginde barlamak üçin. Işgärleriňize kömek etmek we gözegçilik we dolandyryş bilen hil meýilnamasyny we buhgalteriýany üpjün etmek üçin synag demo wersiýasyny gurup, doly mugt, saýlawlar bilen öňünden tanşyp bilersiňiz. Ynamyňyz we hyzmatdaşlygyňyz üçin öňünden sag bolsun aýdýarys. Questionshli soraglar üçin berlen aragatnaşyk belgileri boýunça hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Iş wagtyna gözegçilik programmasynda maglumatlary grafiki ýa-da tablisa görnüşinde görüp bilersiňiz.

Kazyýet gündeligi şulary öz içine alýar: işgär we müşderi ýazgylary; harytlar üçin hasap-fakturalar; amaly maglumatlary.

Eratlatma programmasynda ulgamyň aýlyk haklaryny kesgitlenen nyrhlara görä hasaplap bilýän işgäriň işi barada hasabat bar.

Işewürligi awtomatlaşdyrmak, islendik derejedäki buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

Öndürijilik hasaby täze bir işiň tamamlanmagy ýa-da döredilmegi barada duýduryş ýa-da ýatlatma funksiýalaryny öz içine alýar.

Efficiencyokary netijelilik üçin möhüm faktorlaryň biri meseläni hasaba almakdyr.

Maksatnamada meýilnamalaşdyrmak we buhgalteriýa, mundan beýläkki işler amala aşyryljak iş prosesini döretmek arkaly amala aşyrylýar.

Hasaplary ýönekeý we içgin interfeýs arkaly öwrenmek aňsat.

Iş meýilnamasy programmasy düzülen iş prosesini ýerine ýetirmekde işgäri bilen bilelikde işleýär.

Iş hasaby ulanmak we gözden geçirmek üçin synag döwri üçin göçürip alyp bolýar.

Programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, işiňiziň möhüm böleklerini wagtynda ýerine ýetirmäge kömek eder.

Iş hasaby programmasy, ulgamdan çykman, iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Iş awtomatlaşdyryş ulgamlarynda dürli parametrler boýunça sargytlary çalt gözlemäge mümkinçilik berýän amatly gözleg motory bar.

Mugt meýilleşdiriş programmasynda esasy yzarlama aýratynlyklary bar.

Taslama programmasynyň başga gözleg funksiýasy bar.

Wezipe ýerine ýetiriş programmasy diňe bir kompýuterde däl, eýsem köp ulanyjy re modeiminde torda hem işlemäge ukyply.

Iş gündeligi ulgamda ýerine ýetirilen işler we amallar barada maglumatlary saklaýar.

Berlen programma, köp ulanyjy re modeimi we tertibi bilen dolandyrylyp bilinýän iş akymlaryny dolandyrýar.

Guramaçy programmasy diňe bir şahsy kompýuterde däl, eýsem jübi telefonlarynda hem işläp biler.

Iş guramasynyň buhgalteriýasy işleri meýilleşdirmekde we ýerine ýetirmekde kömek berýär.

Maksatnamada, dogry meýilnamalaşdyrmak üçin kazyýet işi meýilleşdirilýär.

Taslama programmasy işgärler üçin wezipeleri döretmäge we olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

Programmada, grafiki maglumatlary görkezýän potratçylar üçin meseleleri hasaplamak has düşnükli bolar.

Saýtdan eýýäm düzülen we synag funksiýasyny barlamak üçin maglumatlary öz içine alýan dizaýn programmasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Taslama programmasy resminamalary we faýllary saklap biler.

Programmada ýerine ýetirilen işleriň gündeligi uzak wagtlap saklanýar we geljekde derňew üçin ulanylyp bilner.

Programma iş tertibini wizual görkezýär we zerur bolsa ýetip gelýän iş ýa-da ýerine ýetirilişi barada habar berýär.

Iş awtomatizasiýasy islendik işi ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar.

Iş hasabatynyň tertibi arkaly işgärleriň işini hasaplamak we baha bermek aňsat bolar.

Iş programmasynda ykjam işler üçin ykjam wersiýa hem bar.

Işiň gidişini hasaplamak düzülip, iş maglumatlaryny tassyklamak üçin jogapkär adama berlip bilner.

Executionerine ýetiriş gözegçiligi programmasy berlen buýruklaryň hasaba alynmagy we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ýönekeý guraldyr.

Guramanyň işleriniň hasaba alynmagy ammar we nagt hasabyny göz öňünde tutup biler.

Performederine ýetirilen işi hasaplamak, ýerine ýetirilen işiň we netijäniň görkezilen hasabatlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Mysal üçin ýüz tutmak diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem peýdaly bolup biler.

Iş wagty Monitor, ulgam işlerine gözegçilik edip,% iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Işleri ýerine ýetirmek üçin programmada CRM ulgamy bar, bu meseleleriň ýerine ýetirilmegi has netijeli ýerine ýetirilýär.

Iş gurama programmalary diňe bir işgärler üçin däl, ulgamdaky ähli analitikler sebäpli dolandyryş üçin hem peýdaly bolup biler.

Işgärleriň işini hasaba almak programma sazlamalarynda düzülip bilner.

Meýilnamalaşdyrmak meýilnamasy meýilleşdirilen ýagdaýlary dolandyrmakda aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Iş meýilnamalaryny döretmek üçin doly maksatnama, ähli derejedäki kompaniýanyň ýagdaýyny we öndürijiligini ýokarlandyrmagyň we girdejiniň ýokarlanmagynyň hiline we netijeliligine goşant goşýar.

Arzan bahasy bilen, ajaýyp interfeýsi we dolandyryş modullarynyň, gurallarynyň we şablonlarynyň uly meýilnamasy bilen özboluşlylygy, awtomatlaşdyryş we köp kanally prosesi göz öňünde tutup, kompaniýanyň işiniň islendik ugrunda iş meýilnamasy programmasyny satyn almak barada sorag bolup bilmez. ýokary hilli iş üçin.

Programmany awtomatiki dolandyrmak we ähli iş meýilnamalary, işgärleriň iş wagtynda ulanýan işjeň iş enjamlarynyň ulanylmagyny we tamamlanan işleri görkezýän şahsy hasapdan öz wezipelerini dolandyrmak üçin programma girmegini, ýazgylary ýöretmek, işlenen sagatlara gözegçilik etmek bilen kesgitlenen sagat we mukdar maglumatlary.

Dil saýlanyňyzda daşary ýurtly müşderiler we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk saklamak has amatly bolar.

Guramanyň ýolbaşçysynyň meýilnamalary we mümkinçilikleri, doly gözegçilik, hakyky wagtda alnan maglumatlary ulanmak, iň soňky maglumatlara görä tölenjek aýlyk haklaryny hasaplamakda amatly ulanmak bilen uzakdan işlemek görnüşini öz içine alýar. , işlemek islegini, tertip-düzgüni we wepalylygy artdyrmak.

Taslama meýilleşdirijisindäki iş meýilnamasy, kompaniýanyň çeşmelerini tygşytly peýdalanmak bilen meýilleşdirilen çäreleriň takyklygyna we wagtynda ýerine ýetirilmegine goşant goşar.

Programma, belli bir kriteriýa laýyklykda maglumatlary klassifikasiýa we süzgüçden peýdalanyp, islendik resminama formatyny diýen ýaly saklamaga mümkinçilik berýär.

Performanceokary öndürijilikli enjamlar bilen integrasiýa, nomenklaturada degişli mukdar we hil hasaplamalaryny ýerine ýetirmek, programmanyň özi boýunça inwentarizasiýa etmek, ýerine ýetiriş meýilnamasyna laýyklykda möhletleri kesgitlemek arkaly aksiýa gymmatlyklaryny dolandyrmaga, hasaba almaga we gözegçilikde saklamaga täsir eder.

Önümleriň az mukdary bolan ýagdaýynda, aýratyn bir zady satyn almak ýa-da öçürmek boýunça iş meýilnamasyny doldurmak üçin programma işgärlere bu barada habar berýär.

Her bir kontragent üçin hakyky maglumatlar, aragatnaşyk maglumatlary, töleg taryhy, amaly maglumatlary, meýilnamalar we ýagdaýlar bilen umumy CRM gündeligini saklamak.

Töleg terminallaryny we QIWI we Kaspi gapjyklarynyň onlaýn çeşmelerini ulanyp, islendik görnüşde töleg.

Walýuta öwrüliş meýilnamasy we elýeterliligi bilen walýutany çalt öwrüp bilersiňiz.

Abuna ýazylmak ýaly goşmaça çykdajylaryň ýoklugy sebäpli meýilnamany dolandyrmak maksatnamasynyň bahasy pes.

Wagt we fiziki işjeňligi optimallaşdyrmak we bar bolan çeşmelerden maglumatlary geçirmek arkaly hiliň gowulaşmagyny üpjün etmek bilen resminamalara, hasabatlara, gündeliklere we beýannamalara meýilleşdirilen maglumat girişini awtomatlaşdyrmak.

Howpsuzlyk kameralary işgärleriň wideosyny geçirmekde we programmada hakyky wagtda guramanyň içinde işlemekde aýrylmaz kömekçi bolup biler.

Programeke-täk maglumat bazasynda saklamak bilen, programma bilen çäklendirilmedik maglumat döretmek.

Wagtyňyzy optimallaşdyrmak üçin işiňizde kontekst gözleg motoryny ulanyp maglumat almak.

Iş bölümleriniň we bölümleriniň sinhronlaşmagy.

Programma, işgärleriň hukuklaryny we mümkinçiliklerini geçirende, materiallar görkezilende ýazgylary ýöredip, maglumatlaryň hiline we gizlinligine alada edýär.

Uptiýaçlyk nusgada maglumat akymy uzak möhletli saklamak üçin uzak serwere getirilýär.

Programmanyň demo wersiýasy mümkinçiliklere doly baha bermäge mümkinçilik berýär.

Hünärmenler maksatnamanyň çäginde ýerli hasap arkaly materiallaryny alyş-çalyş edip bilerler.

Iň soňky PBX telefon alyş-çalşygyny ulanmak, derrew maglumat geçirmek, müşderi bilen söhbetdeşlige taýýarlyk, işe çemeleşmek we ady bilen ýüzlenmek.

Iş işjeňliginiň wagt we hil görkezijileri boýunça öndürijilik derňewi, tablisada ýerine ýetirilen işiň reňkini üýtgetmek bilen işgärleriň arasynda paýlanyşy.