Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag kompaniýasy üçin maksatnama

Ulag kompaniýasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Ulag kompaniýasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligi, islendik kompaniýanyň maddy-tehniki üpjünçiliginiň dürli böleklerini awtomatlaşdyrmaga kömek edýän transport kompaniýalaryny hasaba almak we dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi. Bu programmada işläp düzüjiler ekspeditor hyzmatlary we olary dolandyrmak bilen gönüden-göni baglanyşykly belli bir görnüşe mümkin boldugyça köp işlemäge synanyşdylar.

Truckük daşaýan kompaniýamyzy dolandyrmak programma üpjünçiligimizi ösdürmezden ozal, IT senagat bazarynda eýýäm bar bolan beýleki dürli ýük awtoulag kompaniýalaryny awtomatlaşdyrmak programmalaryna syn berildi. Şeýle programmalary gözden geçirmegiň barşynda kän bir programmanyň seljerilmändigini bellemelidiris, sebäbi bazardaky dolandyryş we buhgalter programmalarynyň köpüsi umumy peýdalanmak üçin niýetlenendir we ulag kompaniýasy ýaly belli bir iş görnüşine uýgunlaşdyrylmandyr. . Esasanam jemgyýetçilik eýeçiliginde ulag kompaniýalaryny awtomatlaşdyrmak üçin internetde ýöriteleşdirilen programma tapmak aňsat däldi. Tapan önümleri, şuňa meňzeş bir kompaniýanyň işini optimizirlemekde kän bir ähmiýet bermeýän programmalaryň pes ýerine ýetirilendigi ýüze çykdy. Şeýlelik bilen, transport kompaniýalaryny dolandyrmak üçin dürli maksatnamalara syn, logistika pudagynyň häzirki wagtda işiniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, transport kompaniýasynyň dolandyryşyny awtomatlaşdyryp biljek ýokary hilli buhgalteriýa programmasynyň zerurdygyny ýüze çykardy. Iň soňky ösüşimiz - USU programma üpjünçiligi diňe şeýle programma!

Ösüşimiz, hünärmenlerimiz tarapyndan esasanam ulag kompaniýalarynyň işgärleri üçin döredilen kompýuter programmasynyň aýratyn görnüşidir. USU programma üpjünçiligi, her bir iş üçin logistika we transport işlerine doly goldaw berýär we buhgalteriýa we dolandyryş amallaryny awtomatlaşdyrýar. USU programma üpjünçiliginiň, ulag kompaniýasy tarapyndan hyzmatlaryň çäginde ýerine ýetirilýän işleriň we amallaryň iň köp mukdaryny awtomatlaşdyrýan kompýuter programmasydygyny aýtmak has dogry bolardy.

Beýleki logistika programmalaryndan tapawutlandyrýan USU programma üpjünçiliginiň esasy artykmaçlygy, ýerine ýetirýän awtomatlaşdyrmagyň çylşyrymlylygydyr. Önümimiz resminamalary we beýleki görnüşli kagyzlary saklamak amallaryny awtomatlaşdyrýar, işgärleriň arasynda ygtybarly aragatnaşyk torlaryny döretmäge kömek edýär.

Elbetde, biziň bilen işleşen we önümlerimizi ulananlaryň hemmesi umumy hasaplaşyk programmalaryny diňe hemmelere satmaýandygymyzy bilýär, olary belli bir iş görnüşi üçin düzýäris. Şol sebäpli ýöriteleşdirilen ýük awtoulag kompaniýasy programma üpjünçiligini satyn almak bilen, özboluşly önüm aljakdygyňyza ynanyp bilersiňiz. Bu, ösüşimiziň başga bir artykmaçlygynyň, programmanyň ýekeje gabygyny döredendigimizi aňladýar, ýöne programmany satyn alýan her bir kompaniýa üçin, islendik müşderiniň aýratyn talaplaryny göz öňünde tutup, her bir müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna görä üýtgedýäris. .

Ulag kompaniýasy, USU programma üpjünçiligini ulanyp, özboluşly dolandyryş we buhgalteriýa ulgamyny gurup biler. Bu, USU programma üpjünçiliginiň hödürleýän köp sanly aýratynlygy sebäpli mümkindir, meselem, kompaniýanyň alyp barýan işlerine aňsatlyk bilen çemeleşmek, olara gözegçilik etmek we ahyrky netije barada doly hasabat bermek. Maksatnamamyzyň kömegi bilen, kompaniýanyňyz tarapyndan hödürlenýän transport hyzmatlarynyň hilini yzygiderli gözden geçirmek we yzarlamak ulgamyny döretmek mümkin. Alnan maglumatlar bilen, kompaniýanyň iş prosesini hiç wagt görmedik derejede doly seljermek mümkin, bu dogry iş kararlaryny almaga, kompaniýany hasam giňeltmäge we işiniň hilini ýokarlandyrmaga ep-esli kömek eder. Kompaniýanyň logistika we ulag hyzmatlary, aňyrsynda köp dolandyryş işi bolan iri kompaniýalar üçin, ýaňy-ýakynda öz işine başlan we gowy buhgalteriýa meýilnamasyna mätäç kiçi kompaniýalar üçin has aýdyň we rahat ýerine ýetiriler.

Görkezilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlanmagy bilen, köp adam kompaniýanyňyzyň müşderisi bolmagy göz öňünde tutýar. Täze müşderiler hyzmatlaryňyza oňyn syn bererler, bu bolsa öz gezeginde täze müşderilere sebäp bolar. Bu maksat bilen, USU programma üpjünçiliginde müşderini we alýan hyzmatlaryňyzy, şeýle hem syn we teswirleri görüp boljak ýörite syn bölümi bar. Daşaýjynyň güýçli we gowşak taraplaryna doly düşünmek üçin müşderi synlary möhümdir.

USU programma üpjünçiliginiň buhgalteriýa tarapyna köp üns berildi. Ulag kompaniýasynyň maliýe tarapyna gözegçilik etmäge we kompaniýa gönüden-göni we gytaklaýyn täsir edýän ähli möhüm taraplary hasaplamaga mümkinçilik berýän köp funksiýany öz içine alýar. USU programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmak aýratynlyklary resminamalaryň we beýleki görnüşli kagyzlaryň gaýtadan işlenişini hem çaltlaşdyrýar we resminamalar bilen işlemekde adam ýalňyşlygynyň faktoryny azaldýar, bu kagyzlary guramakda ýalňyşlyklaryň öňüni almakda uzak ýol geçer.

Wagtyňyzy tygşytlamak üçin hünärmenlerimiz programmany gurnamagy we konfigurasiýany internet arkaly ýerine ýetirip bilerler, bu bolsa özüňize wagt sarp etmegiň zerur däldigini aňladýar. Bu, programmany nädip ulanmalydygyny öwrenmegiň aňsatdygy we ýerine ýetirmek üçin näçe wagt gerekdigi bilen birlikde, USU programma üpjünçiligini bazardaky iň aňsat dolandyryş programmalarynyň birine öwürýär.

Aboveokardakylaryň hemmesinden başga-da, awtomatlaşdyryş amalymyz, her bir ulag kompaniýasynyň işiniň dowamynda döredýän ähli zerur maglumatlary saklaýan we onuň bilen işini optimallaşdyrýan amatly we bitewi maglumat bazasyny döredip we üýtgedip biler.

USU programma üpjünçiligi, bäsdeşiňiziň öndürijiligini seljermäge kömek edip biler, bu bolsa transport kompaniýanyňyzyň transport bazarynda bäsdeşlige ukyply bolmagyna mümkinçilik berýän has gowy iş kararlaryny almaga kömek eder.