Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag transportyny hasaba almak üçin maksatnama

Awtoulag transportyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag transportyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag transportyny hasaba alyş programmasy, iň azyndan bir ulagy bolan kompaniýalar tarapyndan ulanylýar. Mundan başga-da, awtoulag serişdeleriniň dürli görnüşine eýe bolan we awtoulag transportyny hasaba almak üçin ýörite programma üpjünçiligini ulanmagy talap edýän önümçilik kompaniýasy bolup biler. Ulag kompaniýalarynda awtomatlaşdyrylan ulgamyň bolmagy möhümdir, sebäbi ulag kompaniýanyň hyzmatlaryny müşderilerine hödürlemegiň esasy serişdesidir. Specializedöriteleşdirilen awtomatlaşdyrylan awtoulag hasapçylyk programmasy, hasap-fakturalarda we buhgalter hasabatynda maglumatlaryň görkezilmeginiň ýerlikliligini we takyklygyny üpjün edýän dolandyryş amallaryny ýerine ýetirýär.

Transportol ulaglary hasaba alnyşyny we olaryň ulanylyşyny yzarlamak, ýol ulaglary bilen meşgullanýan islendik kompaniýa üçin örän möhümdir, sebäbi ulag hyzmatlary bilen baglanyşykly çykdajylar kompaniýanyň çykdajylarynyň ep-esli bölegini düzýär. Kompaniýanyň awtoulag transport töleg programmasy hem ähli kompaniýanyň logistikasy üçin zerur bolan dolandyryşy ýerine ýetirýär. Logistika amallaryny ýerine ýetirmekde gözegçiligiň bolmazlygy, işgärleriň utgaşdyrylmadyk işi, wagtynda hasaba alynmazlyk amallary çykdajylaryň ýokarlanmagyna we kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň hiliniň peselmegine, şeýle hem gowşuryş möhletleriniň bozulmagyna we ş.m. sebäp bolýar.

Awtoulag transportynyň umumy tölegine, tehniki ýagdaýyna we tehniki hyzmatyna goşmaça, awtoulag transportynyň ulanylyşyna hem gözegçilik edilmelidir. Kompaniýanyň jaýyndan ýol ulaglarynyň girişini we çykmagyny göz öňünde tutmak üçin geçiş ulgamy girizildi. Awtoulag ulaglary üçin biletleri hasaba almak programmasy islendik ulagyň girmegine we çykmagyna gözegçilik edýär, ýol belliklerinden maglumatlary barlaýar we ýüze çykyp biljek dürli kemçilikleri görkezýär, mysal üçin maglumatlar dürli maglumat çeşmelerine laýyk gelmeýän ýagdaýynda. Käbir guramalar diňe awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamlaryny däl, Excel ýaly umumy programmalary hem ulanýarlar. Umumy buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň el bilen girizilmegine gaty köp bil baglaýandygyna we mysal üçin awtoulag transporty üçin 300 birligi dolandyrmagy karar berseňiz. Excel-de edip bilersiňiz, ýöne netijeliligi şeýle pes bolar welin, muny amala aşyrmagyň amatly usuly bolmaz. Mundan başga-da, elektron tablisa programmalary has çylşyrymly meseleleri çözüp bilmez we kagyz resminamalaryny we dolandyryşy aňsatlaşdyryp bilmez. Şonuň üçin ýol ulaglary bilen baglanyşykly işleri hasaba almak üçin belli bir maksatnama, oňa goýlan maýa goýumlaryny doly esaslandyrýar.

Esasy wezipe ýol ulaglaryny hasaba almakdygyna garamazdan, dürli programmalar oňa dürli çemeleşýärler we umuman dürli funksiýalar. Bazarda bar bolan buhgalteriýa gurallarynyň köpdürlüligini göz öňünde tutup, belli birini saýlamak gaty kyn saýlaw, sebäbi kompaniýanyň mundan beýläk-de ösdürilmegi iň amatly programma baglydyr. Uly artykmaçlyk, diňe ýokarda beýan edilenleriň hemmesini ýerine ýetirip bilmän, eýsem kompaniýanyň buhgalter awtomatlaşdyrylyşyna gönükdirilen başga-da köp dürli işleri ýerine ýetirip biljek programma bolar.

USU programma üpjünçiligi, iş proseslerini awtomatlaşdyrmak we şeýlelik bilen islendik kompaniýanyň işini doly optimizirlemek üçin ýöriteleşdirilen programma. Programma, USU programma üpjünçiligini islendik kompaniýada ulanmak üçin ýöriteleşdirilen programma hökmünde häsiýetlendirýän müşderileriň isleglerini we talaplaryny göz öňünde tutup işlenip düzüldi. USU programma üpjünçiliginde toplumlaýyn awtomatlaşdyryş usuly, guramanyň maliýe we ykdysady işleriniň ähli pudaklary üçin buhgalteriýa we dolandyryş meseleleriniň optimizasiýasyny üpjün edýär.

USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen logistikany optimizasiýa etmek kyn bolmaz. Loghli logistika amallary we olara gözegçilik beýleki amallara meňzeş awtomatiki usulda ýerine ýetiriler. Şeýlelik bilen, programmamyz aşakdaky meseleleri awtomatlaşdyryp biler: buhgalteriýa, awtoulag transporty üçin buhgalter amallary, awtoulag transportyna gözegçilik, awtoulag transportyny dolandyrmak we yzarlamak, kompaniýanyň ulag serişdeleriniň logistikasyna öz wagtynda gözegçilik etmek, resminama we kagyz dolandyryşy, ygtyýarnama we giriş ulgamy, ýalňyş ýazgy we ş.m.

USU programma üpjünçiliginiň köp artykmaçlyklary bilen işiňizi awtomatlaşdyryň: meselem, täze iş formatyna çalt uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän köp işli, aç-açan we ýönekeý menýu, ähli işleri dolandyrmaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän programmada uzakdan dolandyrmak tertibi. amallar, çykdajylary azaldýan we serişdeleri tygşytlaýan, dolandyryş işleriniň iň ýokary netijeliligini gazanmak üçin dolandyryş usullaryny düzmek, programma gurlan karta ulgamyny ulanmak, kagyz resminamalary üçin köp formatlary goldamak, gözegçilik harytlary ýa-da ýükleri ýüklemek we düşürmek, netijeli we ýalňyşsyz ammar döretmek, sekuntda köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemek, islendik çylşyrymlylygyň maliýe seljermesini döretmek we audit geçirmek ukybyny döretmek üçin ähli zerur proseduralary ýerine ýetirmek. hünärmenleriň gatnaşmazdan proseduralar, çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary saklamak, maglumatlary gaýtadan işlemek we kompaniýanyň iş prosesinde mundan beýläk ulanmak we başga-da köp zatlar.