Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hasap wagonlary üçin maksatnama

Hasap wagonlary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hasap wagonlary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Demir ýol ulaglary kompaniýalary üçin üstünlikli dolandyrmak diňe ýük wagonlaryna doly gözegçilik etmek bilen mümkindir. Demir ýol menzilleriniň we transport harytlarynyň hyzmatlaryndan peýdalanýan ulag kompaniýalary köplenç haryt ogurlamak, ýolda wagonlaryň ýitmegi, wagonlarda harytlaryň hasaba alynmagyna gözegçilik etmek, demir ýol menzilleriniň arasyndaky aragatnaşygyň pesligi we ş.m. ýaly dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. üstünde. Wagonlarda harytlaryň howpsuzlygy bilen baglanyşykly şu we beýleki meseleleri çözmek üçin häzirki zaman buhgalteriýa tehnologiýasyny kompaniýanyň işine girizmeli. Wagon hasapçylyk programmasy, demir ýol ulaglarynda eltiş hyzmatynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin diňe dogry saýlawdyr. Demir ýol flotunyň düzümini mukdary we mukdary boýunça öz wagtynda görkezmäge, şeýle hem daşaljak harytlaryň agramyny barlamaga mümkinçilik berýän ulgam.

USU programma üpjünçiligi her demir ýol kompaniýasy üçin dogry saýlawdyr, wagonlary çalt we netijeli hasaplamaga mümkinçilik berýär. Bu, kompaniýanyň ähli buhgalteriýa meselelerini dolandyrjak we şeýle amallar üçin öň talap edilýän wagty azaldýan programma. Hasapçylyk programmasy demir ýol menziliniň ýük awtoulaglarynyň maglumat bazasyny döredýär, inwentarlary barlamak üçin maglumat ýygnaýar we awtoulaglaryň demirýollarda hereketini yzarlaýar. USU programma üpjünçiligi wagonlaryň tehniki ýagdaýyny ýazga alýar we ýük bilen ýüklemek üçin laýykdygyny görkezýär. Her paket, onuň eýesi, hasaba alnan ýeri, tehniki aýratynlyklary we ş.m. hakda maglumat tapmak kyn bolmaz.

Wagonlary ýüklemek we düşürmek bilen baglanyşykly ähli amallary kagyz ýüzüne ýazmagyň näderejede kynlygy we maglumatlarda nädogry we tebigy ýalňyşlyklar ýüze çykýanlygy bilen deňeşdirip, baha bermek has aňsat, netijede girdejiniň we abraýyň azalmagyna sebäp bolýar. demir ýol menzili. Wük wagonlaryny el bilen hasaba almak üçin resminama akymlaryny el bilen dolandyrmak iň täsirli usul däl, esasanam häzirki wagtda bazarda näçe programmanyň bardygyny göz öňünde tutup, muny has çalt we has netijeli eder. USU programma üpjünçiligi, dolanyşyk aksiýasyna gözegçilik etmegi we ýük wagonlary bilen işiň ähli tapgyrlaryny yzarlamagy başarýan programma. Flot stansiýa gelmezden ozal gaýtadan işlemegiň birnäçe tapgyryny başdan geçirýär, programma bolsa her wagonyň ýagdaýyna gözegçilik edýär. Programma, ýük wagonlaryny dolandyrmak bilen baglanyşykly ähli meseleleri doly çözjek üç menýudan ybarat. Hasap wagonlaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek üçin programmanyň maglumatlar bazasyna girizilen ähli maglumatlar aýratyn kategoriýalara bölünýär. Programma bahalara gözegçilik edýär, her wagonyň häzirki ýerleşişini kesgitläp biler, wagonyň abatlaýyş tertibini döredip we abatlanan wagonlary grafikden çykaryp biler.

Demir ýol menzilleriniň belli bir döwürdäki işinden alnan girdejiniň seljermesi USU programma üpjünçiliginde hem döredilýär. Otly bellige alyş maksatnamasy iri kompaniýalaryň howpsuzlyk bölümleri üçin peýdaly bolar we ýitirilen wagonlaryň ýerleşýän ýerini tiz kesgitlär. Şeýle hem logistika we awtomatlaşdyryş bölümleri we ýük wagonlaryny ulanýan ýük kompaniýalary üçin amatly bolar. Wagonlaryň sanyny kesgitlemek üçin programmanyň durmuşa geçirilmeginiň netijesi, harytlaryň ýitmegi ýaly meseleleriň azalmagy bolar, sebäbi kompýuter programmasyny ulananyňyzda buhgalter işinde adam ýalňyşlyklarynyň ulanylmagy faktory diýen ýaly ýok. Günüň wagty, howa we köp gözegçilik prosesi programma üçin möhüm däl, sebäbi ähli şertlerde çalt we netijeli işlemegini dowam etdirer.

Demir ýol wagony hasaplaşyk programmasy, müşderileriň ähli isleglerini ýazga almaga, maglumatlary bilen maglumat bazasynyň elektron tablisasyny döretmäge mümkinçilik berer we ähli zerur resminamalar zerur bolan islendik adama iberilip bilner, hatda birnäçe gezek basylanda çap edilip bilner. Wagonlar köpçülikleýin marşrutlarda sürmejek ýagdaýynda, wagonlaryň sanyny göz öňünde tutup, programmamyz ýerleşişini yzarlap we ýerleşýän ýeri barada zerur maglumatlary ekranda görkezip biler. USU programma üpjünçiligi, demir ýol merkezi wokzalynda wagonlary bellige almagy gurap bilýän az sanly wagon hasapçylyk programmalarynyň biridir.

Wagonlary dolandyrmak programmamyzda dürli aýratynlyklar bar, meselem, her bir müşderi barada giňişleýin maglumatly potratçylaryň umumy maglumat bazasyny döretmek we aragatnaşyk maglumatlary, sargyt taryhy we talaplary öz içine alýan her bir müşderi üçin aýratyn sahypa; isleseňiz, bu sahypa faýllary we suratlary hem goşup bilersiňiz. Bütin dünýädäki kompaniýalar bilen işlemäge mümkinçilik berýän programma uzakdan gurnalyp bilner. Programmanyň ulgam talaplarynyň şeýle bir pesdigini, ony işletmek üçin goşmaça enjam satyn almaly bolmajakdygyňyzy aýtmaň, eýýäm bar bolan kompýuterler ýeterlikdir.

Islendik ulag işi üçin peýdaly bolup biljek beýleki aýratynlyklar, wagonlary awtomatlaşdyrmak we hasaba almak, geljekdäki çykdajylary we girdejileri hasaplamak, dürli hasapçylyk programmalaryndan wagonlar barada maglumatlary eksport etmek we import etmek, täzelenmek ýaly demir ýol merkeziniň iş proseslerini optimizirlemek ukybyny öz içine alýar. kompaniýanyň birnäçe şahamçasyny birikdirmek üçin maglumatlary we internetden geçirmek, köp işgärlere şol bir wagtyň özünde programma bilen işlemäge mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeimi, bergileri we müşderi töleglerini yzarlamak, kompaniýanyň ammaryndaky enjamlary hasaba almak, häzirki ýerleşýän ýerini kesgitlemek sargytlaryny we töleglerini dolandyrýan müşderiler bilen işlemek we başga-da köp ýük awtoulaglary! Uokarda agzalan ähli funksiýalara goşmaça, USU programma üpjünçiligi ygtybarly ätiýaçlyk ulgamyny goldaýar, ulgamda bir zat bolup geçse, maglumatlary ýitirmegiňiziň öňüni alar. Mundan başga-da, programmamyzy nähili ulanmalydygyny öwrenmek gaty aňsat, programmanyň ulanyjy interfeýsine öwrenişmek üçin birnäçe sagat gerek. USU programma üpjünçiligi her ulanyja dürli rugsatlary bermäge mümkinçilik berýär, ýagny işçiler diňe olar üçin niýetlenen maglumatlary görerler we başga hiç zat bolmaz.

Özüňiziň işleýşiňizi barlamak üçin USU programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyň!