Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag transport kärhanasy üçin maksatnama

Awtoulag transport kärhanasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag transport kärhanasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Awtoulag transport kärhanasy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her bir döwrebap ulag we ekspeditor kompaniýasy logistika we ýük daşamak pudagy bilen meşgullanýar, bu haryt daşamak bilen baglanyşykly ähli amallaryň ýerine ýetirilişine takyk gözegçiligi talap edýär, bu olaryň howpsuzlygyny we bellenilen tabşyryklaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Netijeli dolandyryşy amala aşyrmak, diňe kompaniýanyň transportynyň ähli amaly bölümlerini we kompaniýanyň aňyrsyndaky ähli logistikany ýeke-täk işleýän sistema birleşdirýän oňat dizaýn edilen giňişleýin programma üpjünçiligini döretmek arkaly mümkindir. Awtoulag kompaniýalaryny dolandyrmak programma üpjünçiligi häzirki wagtda üstünlikli işiň esasy bölegi.

Kompaniýanyň dolandyryş ulgamynyň optimizasiýasy, ýük awtoulag kompaniýasyndaky iň möhüm buhgalter amallaryny awtomatlaşdyrjak ýöriteleşdirilen programmanyň durmuşa geçirilmegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Truckük daşaýan kompaniýa üçin maksatnama, gysga wagtyň içinde dolandyryş we jogapkär işgärleriň häzirki kararlarynyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmaga goşant goşar. Gowy saýlanan programma, islendik ýük daşaýan ýa-da ekspeditor kompaniýasyna optimizasiýa üçin çäksiz mümkinçilikleri hödürlär, bu girdejini artdyrar we ähli çykdajylary azaldar. Truckük daşaýan kompaniýa üçin şeýle programma, adam ýalňyşlygy faktory bilen baglanyşykly bolup biljek bökdençlikleri we kemçilikleri doly ýok etjek dowamly iberişleri meýilleşdirmek üçin ulgam döreder. Kompaniýanyň zerurlyklaryna doly laýyk gelýän programma tapmak köplenç kyn bolýar. Awtoulag transport kompaniýasy üçin ýokary hilli programma diňe bir amaly talaplary kanagatlandyrman, eýsem elýeterli bahada müşderini kanagatlandyrmalydyr. Göwnejaý programma bilen guramalar gymmat bahaly üçünji tarap maslahatyny gözlemeli bolmazlar. Aük daşaýan kompaniýa üçin dogry programma üpjünçiligini satyn almak, ähli iş ýerlerini optimizirlemek meselesini bir gezek çözjek bir gezeklik satyn almagy aňladýar.

USU programma üpjünçiligi, adam gatnaşmazdan bar bolan buhgalteriýa ulgamyny gowulandyrmak üçin giňişleýin çemeleşmäni üpjün edýän programma üpjünçiligi önümidir. Programma, ähli degişli aragatnaşyk maglumatlary we bank maglumatlaryny görkezýän müşderi maglumatlar bazasyny öz-özüni üpjün eder. Bu ýük daşaýan kompaniýanyň programma üpjünçiligi bilen, dolandyryş doly maliýe we ykdysady amallary üpjün etmek üçin programmalary has netijeli dolandyryp we gözegçilikde saklar. Şeýle programmada işgärler islendik saýlanan halkara walýutasynda zerur ykdysady hasabat amallaryny takyk ýerine ýetirip bilerler. Truckük daşaýan kompaniýa üçin programma tarapyndan düzülen jikme-jik klassifikasiýa, degişli ygtybarlylyk kriteriýalaryna we ýerleşýän ýerlerine görä daşaýjylar barada iň soňky maglumatlary öz içine alar. Programma, kompaniýanyň nyşanyny ulanmagy ýatdan çykarman, halkara we içerki hil ülňülerine doly laýyk gelýän ýalňyşlyklar we ýalňyşlyklar bolmazdan degişli resminamalary özbaşdak doldurar. Truckük daşaýan kompaniýa üçin bu programma bilen, guramanyň ýolbaşçysyna awtomatiki usulda döredilen dolandyryş hasabatlaryna esaslanýan möhüm we habarly karar bermek has aňsat bolar. Gurluşyň ähli döwri we USU programma üpjünçiligi bilen işlemek üçin başarnykly tehniki goldaw, umumy ýalňyşlyklardan gaça durmaga we programma üpjünçiliginiň ähli giňişleýin işleýşini has öndürijilikli ulanmaga mümkinçilik berer. Resmi web sahypasynda programmanyň synag wersiýasyny düýbünden mugt göçürip alyp bilersiňiz, soňra USU programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerini barlanyňyzdan soň, hemişelik satyn almak barada karar berip bilersiňiz.

Maksatnamamyzy ulanmagyň beýleki artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: programmada haryt daşamak bilen baglanyşykly ähli amallary uly göwrümli awtomatlaşdyrmak, birnäçe kassa ýazgylarynda we bank hasaplarynda maliýe amallarynyň aç-açan ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, giň ulgamy ulanyp ähli zerur müşderileri derrew gözlemek. kataloglar we programma modullary, daşaýjylar tarapyndan elýeterli maglumatlary jikme-jik klassifikasiýa etmek, kompaniýa üçin amatly görnüşi üpjün etmek, ýük daşaýan kompaniýa üçin ähli maliýe üýtgeýänlerini ýalňyşsyz hasaplamak we hasaba almak, şol bir ugurda gidýän birnäçe ýüküň netijeli jemlenmegi Howa transporty we otly, aragatnaşyk maglumatlarynyň we bank maglumatlarynyň sanawy bilen doly müşderi maglumat bazasy, islendik umumy sanly formatda resminamalary çalt import etmek we eksport etmek, her etapda işe kemsiz programma üpjünçiligi ýaly belli bir önüm üçin dürli transport usullary. ýerine ýetiriş we töleg proseduralary, meýilnamalary we pullary awtomatiki döretmek, ýerine ýetirilen işleriň ýerine ýetirilmegi, ýerine ýetirilen abatlaýyş we ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasy, formalary, hasabatlary we işe awtomatiki doldurmak bilen awtoulag mehaniki bölümini programma goşmak. Iň soňky düzgünlere we hil ülňülerine laýyk gelýän şertnamalar, deslapky ýükleriň düşüriliş we düşüriliş senesi, ýangyç we ulag bölekleri üçin zerur serişdeleri takyk hasaplamak we sürüjiler üçin gündelik berilýän kömek pullary bilen häzirki programmalaryň doly kompýuterleşdirilen derňewini üpjün edýär. ýokarda agzalan zatlar, wizual grafikleri we diagrammalary döretmek bilen bir hatarda iň girdejili iş ugurlaryny kesgitlemek, her bir müşderi üçin tölegiň ýagdaýyna we berginiň üzülmegine hakyky wagtda gözegçilik etmek, saýlanan senä we görnüşi daşamak üçin awtomatiki usulda meýilnama düzmek, alyjylara habarnamalary öz wagtynda bermek e-poçta we meşhur programma üpjünçiligi arkaly üpjün edijiler, işgärler üçin ygtyýarlyk ygtyýarlyklaryny bölmek, uzak möhletli maglumat bazasy bilen üpjün etmek we onuň bilen çalt işlemek, netijeli ätiýaçlyk we arhiwlemek, paroly goramak arkaly gizlin maglumatlaryň doly howpsuzlygy, the Öňünden kesgitlenen köp formatlar bilen interfeýsiň çeýeligi we her kimiň diýen ýaly birnäçe sagadyň dowamynda programmany nähili ulanmalydygyny öwrenmäge mümkinçilik berýän, ulanmaga aňsat dizaýny döretmek ukyby.