Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Uçuşlar üçin maksatnama

Uçuşlar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Uçuşlar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Uçuşlar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman bazar şertlerinde logistika pudagy örän çalt ösýär. Elmydama iň talap edilýän iş ugurlaryndan biri bolup, ilatyň arasynda uly isleg bildirilýär. Ulag we dürli görnüşli ýük daşamak häzirki zaman jemgyýetiniň barlygynyň aýrylmaz bölegidir. Gündelik durmuşy ulagsyz ýa-da uçuşsyz göz öňüne getirmek kyn. Uçuşlar durmuşymyzyň uly bölegine öwrüldi. Flightörite işlenip düzülen uçuş kompýuter programmasy bu iş ugruny ep-esli derejede optimallaşdyrar, kompaniýanyň işini sazlar we hünärmenleriň iş günlerini aňsatlaşdyrar.

USU programma üpjünçiligi gaty talap edýär. Bu, ofis işini gowulandyrýan we kompaniýada çalşyp bolmajak kömekçä öwrülýän köp ugurly we köp wezipeli programma. Diňe ýük ekspeditorlaryna däl, eýsem buhgalterlere, dolandyryjylara we auditorlara hem kömek edýär. Resmi web sahypamyzdan göçürip alyp boljak uçuş programma üpjünçiligi, bir sebäbe görä buýsanç bilen uniwersal diýilýär.

Awiasiýa kompýuter programmasynyň köp oňyn aýratynlyklary we peýdalary bar. Elýeterli we yzygiderli gelýän maglumatlary gurýar we tertipleşdirýär we tertipleşdirýär. Bu zerur maglumatlary tapmak üçin zerur wagty ep-esli azaldar we iş prosesini birnäçe gezek çaltlaşdyrar. Uçuş dolandyryş programma üpjünçiligi özüne berlen her bir ulagy gözegçilikde saklaýar. Programma uçuş wagtynda transporta gözegçilik edýär we transportyň ýagdaýy we daşalýan ýükleriň ýagdaýy barada yzygiderli hasabat iberýär. Programmanyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, hakyky wagtda işleýär we uzakdan işlemäge mümkinçilik berýär. Diýmek, kompaniýada haýsydyr bir kynçylyk we hadysalar ýüze çykan halatynda diňe hemme zady düzetmek üçin kompaniýanyň ýerleşýän ýerine uçuş bron etmeli däl. Diňe tora birikmek we meseleleri çözmäge başlamak ýeterlik bolar. Mundan başga-da, gol astyndakylar uçuş tertibini düzmek üçin ep-esli wagt ýitirmeli bolmazlar. Bu uzyn we ýadaw mesele indi doly maksatnama ynanylar. Programma üpjünçiligi özüne ynanylan ähli meseleleri çalt we netijeli ýerine ýetirer, çykyşda haýran galdyryjy netijeleri berer. Resmi sahypamyzdan göçürip alyp boljak uçuş meýilnamalaşdyryş programmasy iň gowy kömekçiňiz bolar, şübhesiz!

Web sahypamyzda aňsatlyk bilen göçürip alyp boljak uçuş programmamyz, iň amatly we amatly syýahat ugurlaryny taýýarlamaga we saýlamaga kömek edýär. Programma üpjünçiligi işe başlamazdan ozal her bir iş ugry üçin zerur bolan ähli faktorlary we nuanslary göz öňünde tutýar, netijede tabşyryklary ýerine ýetirmek prosesi has gowy we işleriň netijeleri has professional bolýar. Uçuş programmasynyň ähli ýük ýükleriniň sanawyny ýöredýändigini bellemelidiris. Necessaryhli zerur maglumatlar bir sanly ýatda saklanýar. Maglumatlary saklamak, kompaniýanyň işini yzygiderli seljermäge we baha bermäge mümkinçilik berýär, şeýle hem guramanyň ösüş tendensiýalaryny kesgitlemäge kömek edýär. Belli bir geçen döwürdäki maglumatlara esaslanyp, belli bir döwürde ulaglaryň belli bir görnüşine bolan islegi kesgitläp bilersiňiz. Umumy öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin işiňizi ösdürmekde nämä ünsi jemlemelidigini bilersiňiz. Uçuş kompýuter programmasy, ulagda ýa-da abatlanylanda tehniki gözden geçirilmegiň zerurlygy barada derrew duýduryş berýär. Kompaniýanyň ähli awtoulag parky programmanyň berk gözegçiligi we gözegçiligi astynda bolar, şonuň üçin ýene aladalanmak hökman däl. Şu gün USU programma üpjünçiligini göçürip alyň we işiniň netijelerinden elmydama lezzet alyň!

Uçuşy dolandyrmak programmasy kompaniýadaky iş prosesini ep-esli aňsatlaşdyrar, aňsatlaşdyrar we çaltlaşdyrar. Awtomatlaşdyryş programmalary önümçilik kompaniýalarynyň arasynda gaty meşhurdyr we olaryň hemmesi kompýuter tehnologiýasyny iş prosesine ornaşdyrmagyň iň oňat we amaly çözgütdigi bilen ylalaşýarlar. Häzirki wagtda resmi web sahypamyzda göçürip alyp boljak uçuş meýilnamalaşdyryş programmasy sizi hiç haçan biperwaý galdyrmaz we köp funksiýalary we artykmaçlyklary bilen sizi iş gününiň netijesi bilen geň galdyrar, geliň diňe seredeliň olaryň birnäçesi.

Programmamyzy ulanmak gaty ýönekeý we aňsat. Her bir işgär birnäçe günüň içinde öz işini öwrenip biler. Bu maksatnama täze iş tertibini döretmäge we her bir işgäre aýratyn çemeleşmäni saýlamaga kömek eder. Taýýar diagrammany göçürip almak üçin ýönekeý çözgütden has amatly we öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrar, özüňiz görersiňiz!

Programma üpjünçiligi, islendik hasaplaýyş enjamyna erkin göçürip almaga we gurnamaga mümkinçilik berýän gaty az enjam talaplaryna eýedir. Şeýle hem dürli hasabatlary döretmek we taslamak üçin jogapkärçilik çeker. Documenthli resminamalar iş wagtyny tygşytlaýan berk standart formatda guralar. Mundan başga-da, programma üpjünçiligine bellenjek täze iş tertibi her bir işgäre iň ýokary öndürijiligini üpjün etjek şahsy meýilnamasyny goşar.

Programma sazlamalaryny özüňiz saýlap aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz. Programma diňe bir dürli hasabatlary döretmän, eýsem guramanyň ösüş depginini aç-açan görkezýän grafikleri hem döredýär. Bu maglumatlary goramak üçin USU programma üpjünçiligi dürli gizlinlik sazlamalaryny goldaýar. Resminamalar, hasabatlar, meýilnamalar, hasap-fakturalar, maliýe çaklamalary - hemme zat programmanyň ygtybarly goragynda bolar. Hiç bir üçünji tarap maglumat alyp bilmez.

Meýilleşdirilen ýygnaklary we duşuşyklary hiç wagt ýatdan çykarmajak içerki funksiýa - “ýatlatma” - hemmeler üçin gaty peýdaly bolar. USU programma üpjünçiligi uçuş meýilnamalaryny dolandyrýar we şeýlelik bilen işgärleriň iş ýüküni azaldýar. Şeýle hem, belli bir ulag görnüşi üçin önümleri daşamagyň iň amatly we girdejili usulyny saýlamaga, şeýle hem ulaglaryňyz üçin iň oňat ýangyç saýlamaga kömek etmelidir.

Ösüş mahabat bazaryny seljerýär, kompaniýanyň PR-iň iň täsirli usullaryny kesgitleýär we soňraky bazar bahasyny kesgitlemäge mümkinçilik berýän kompaniýaňyz tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň iň takyk çykdajylaryny hasaplamaga kömek edýär.

Bu we başga-da köp aýratynlyklar USU programma üpjünçiliginde bar we ony bazardaky iň oňat uçuş dolandyryş programma üpjünçiliginiň birine öwürýär!