Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Logistik maksatnama

Logistik maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Logistik maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany logistika üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dürli haryt daşamaga gatnaşýan ähli kompaniýalar üçin logistika programmasy zerurdyr. USU programma üpjünçiligi, hünärmenlerimiz tarapyndan ygtybarly we synagdan geçen buhgalteriýa programmasy hökmünde işlenip düzülen programma bolup, kompaniýanyň logistikasynda ähli zerur amallaryň ýerine ýetirilmegine ep-esli goşant goşar. USU programma üpjünçiliginiň esasy wezipeleri ýerine ýetirmek üçin peýdaly boljak, şeýle hem logistika guramasyna mundan beýläk hem kömek etjek goşmaça funksiýalaryň uly sanawy bar. Logistika materiallaryň dolandyrylmagyny, netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin maglumatlaryň we işgärleriň meýilnamalarynyň optimizasiýasyny üpjün edýär.

Ulag kompaniýalarynyň meşhurlygy günsaýyn artýar we şol bir wagtyň özünde logistika ulgamynyň hil barlagyna zerurlyk hem artýar. Gowy logistika programmasyny saýlamak isleseňiz, web sahypamyzdan aňsatlyk bilen göçürip alyp boljak USU programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny synap görüň. Simpleönekeý we gönümel interfeýs we iki sagatlyk okuw bilen programmanyň ulanyjy interfeýsi bilen rahatlaşyp, başlap bilersiňiz. Maksatnamamyzda köp funksiýa, gollanma we okuw gollanmalary bar, olaryň hersiniň öz funksiýasy bar we meseleleriň çözülmegine goşant goşar.

Logistika prosesinde esasy baglanyşyk esasy ulag nokatlarynyň arasynda transporty ýönekeýleşdirmekdir. Adamlar köplenç ulag transportynda ulag üçin ulanmaga öwrenişýärler we diňe demir ýol, deňiz we howa arkaly muny etmek hakda pikir edýärler. USU programma üpjünçiligi, islendik maliýe işine uýgunlaşyp bilýän ösen funksiýa bilen, her bir müşderi üçin işlenip düzülen we optimallaşdyrylan programma üpjünçiligi. Logistika bölümi transport kompaniýasynyň beýleki bölümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyga başlar we meýilnamamyza laýyklykda işini amala aşyrar. Maglumat bazasyndan logistika prosesleri barada ähli zerur maglumatlary alyp bilersiňiz. Gümrük geçirişlerine görä, ýük bilen baglanyşykly dürli tölegleriň ýagdaýy ýaly maglumatlary, köplenç önümleri kabul etmegiň gyssaglylygy barada maglumat programmanyň maglumatlar bazasynda tapyp bilersiňiz.

Zerur bolsa, import edilýän harytlaryň ýagdaýyny we harytlar barmaly ýerine gelýänçä çykdajylaryň hemmesini görmek üçin USU Programma bazasyny ulanýarsyňyz. USU programma üpjünçiligi ýokary hilli resminamalary çalt we çap etmek mümkinçiligini berýän ähli zerur hasaplamalary ýerine ýetirer. Logistika amallaryny amala aşyrmak üçin köp esas bar, ýöne USU programma üpjünçiligi kompaniýanyň işgärlerine artykmaçlyk we amatlylyk getirmek üçin düýpli üns we üns bilen birleşdirilen aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan. Jübi programmasy, zerur maglumatlary bermek bilen programmanyň esasy iş wersiýasyndan ep-esli aralykda iş proseslerini saklamaga kömek eder. Ulag kompaniýaňyzdaky logistika iş akymlaryny dolandyrmakda uly kömek etjek buhgalteriýa programmamyzy saýlanyňyzda dogry karara gelersiňiz.

Has aňsat logistika üçin programmamyzda goşmaça funksiýalar bar. Bu aýratynlyklary ulanyp, aşakdaky ýaly peýdalary gazanyp bilersiňiz:

Müşderi maglumatlar bazasyna girmek ähli zerur maglumatlary açar we doldurar. Sargyt ýerine ýetirilenden soň, müşderilere habar iberip habar berip bilersiňiz. Maglumat ähli ulaglar we onuň eýeleri üçin ýörite maglumat kitaplarynda iň oňat görnüşde saklanar. Howa, demir ýol we deňiz ýükleri ýaly ulaglaryň birnäçe görnüşi çekiler. Collectionük ýygnamak bir taraplaýyn uçuşda amala aşyrylar. Shhli iberiş sargytlary we tölegleri elmydama siziň gözegçiligiňizde bolar.

Programmanyň esasy konfigurasiýasy kompaniýa üçin ähli zerur resminamalary awtomatiki usulda döretmäge mümkinçilik berer. Programmada, bar bolan möhüm faýllary ýük sürüjilerine birikdirip we sargytlar boýunça tertipläp bilersiňiz. Zerur bolsa, her gün ýük ýüklemek meýilnamasyny guramak bilen meşgullanarsyňyz. Programmada, maliýe üçin her günlükleri jikme-jik hasaplamak bilen ähli sargytlary döredip bilersiňiz.

Bar bolan işgärler bölümi, bu barada ähli zerur we jikme-jik maglumatlaryň girizilmegi, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak üçin arzalary taýýarlamak bilen doly üpjün ediler. Talap edilýän ýük daşamak we ýüklemek buhgalter amallary, pul maglumatlarynyň senesinde berk ýerine ýetiriler.

Maglumatlar bazasynda, ähli müşderiler üçin bar bolan analitikleri gözden geçirip we statistika sargyt edip bilersiňiz. Maksatnamamyzda tamamlanan eserleri, şeýle hem geljekki sargytlary belläp bilersiňiz. Programmada, iň möhüm iş ugurlarynda aňsatlyk bilen derňew geçirip bilersiňiz. Maksatnamamyzyň maglumatlar bazasynda ulag we ýolagçy maglumatlaryny mukdar we maliýe taýdan seljerip bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi, saýlanan wagt üçin ähli tölegler barada öz wagtynda maglumat alýar. Kompaniýanyň kassa enjamlary we häzirki hasaplary barada maglumatlar elmydama elýeterli bolar.

Döredilen hasabatdaky maglumatlar, hyzmat töleglerini doly tölemedik müşderileri görkezer. Şereketiňiziň maliýe çeşmeleri, işiň iň gymmat bölekleriniň yzygiderli gözden geçirilmegine we maglumatlaryň seljerilmegine sezewar ediler. Belli bir hasabatda kompaniýanyň ulaglaryna gözegçilik etmek baradaky maglumatlar dörediler, bu bolsa zerur resminamalaryň mukdaryny ep-esli azaldar. Logistikada haryt paýlamak meýilnamasyny ulanyp, her maşyna gözegçilik edip, her gün ýüküň ýüklenmegi barada maglumat alarsyňyz.

USU programma üpjünçiliginde şertnamalary, logistika ýüklemegiň öz şertlerini, tölegleri we hyzmat şertlerini we başga-da köp zatlary saklap bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi bilen kompaniýanyňyzyň işini gowulandyryň!