Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Logistika ulgamynda Crm ulgamlary

Logistika ulgamynda Crm ulgamlary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Logistika ulgamynda Crm ulgamlary
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Logistika ulgamynda crm ulgamlaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligi tarapyndan logistika boýunça CRM ulgamlary, transport logistikasynyň özi we transport kompaniýasynyň müşderileri ýaly iki tarap üçin birnäçe peýdaly funksiýalary ýerine ýetirýär. CRM ulgamy, her bir müşderi bilen işlemegi meýilleşdirmäge, müşderiniň umumy isleglerini we häzirki zerurlyklaryny göz öňünde tutýan işleriň sanawy bilen degişli meýilnama taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Ulag logistikasy, müşderiler tarapyndan sargyt edilen harytlaryň iň az wagtyna we bahasyna laýyk gelýän iň amatly ugry döretmegi göz öňünde tutýar. Bu iki faktoryň arasyndaky müşderi, bar bolsa, alyjy tarapyndan kesgitlenip bilner.

CRM ulgamynyň kömegi bilen transport logistikasyny hasaba almak, müşderiler bilen özara gatnaşygy hasaba almagyň iň oňat görnüşidir, sebäbi meýilnamalaşdyrmak işini hem öz içine alýan dowam edýän işleriň giň toparyny çözýär. Mysal üçin, CRM ulgamynyň kömegi bilen, CRM-de wekilçilik edilýän müşderiler we ulag hyzmatlary üpjün edijiler bilen gatnaşyklaryň tutuş taryhyny saklamak bolýar. Her bir müşderiniň "faýlynda" şikaýatyň üstünde geçirilen amallaryň senesi we wagty görkezilýär, bu bolsa belli bir döwürde müşderi bilen baglanyşykly teklipleriň we işleriň ähli toplumyny ýygnamaga mümkinçilik berýär. , dolandyryjynyň işine obýektiw baha bermek - näderejede çalt we täsirli bolandygyny.

Mundan başga-da, logistika boýunça CRM ulgamy dolandyryjylaryň işini göz öňünde tutup, täze müşderileri özüne çekmek, isleglerini ýerine ýetirmek we ýerine ýetirilmedik zatlar barada müşderilere iberilen ýatlatmalaryň sanyny hasaba aljak hasabatyň ahyryna çenli hasabat döreder. haýyşlar, buýruklary ýerine ýetirdi we ret edildi. Şol bir hasabat, her bir müşderi üçin ulag logistikasynda CRM ulgamy tarapyndan awtomatiki usulda dörediler, bu diňe çykdajylaryny hasaplamak üçin haýyş ibermek däl-de, olaryň işjeňligini we sargyt etmek ukybyny seljermäge mümkinçilik berer. Şeýlelik bilen, hasabatlara görä, müşderiler bilen baglanyşykly her bir hereketden soň ulgamdaky maglumatlaryň öz wagtynda täzelenmegini öz içine alýan işgärleriň işine çalt baha bermek mümkin.

Bu öz wagtynda bolmagy üçin CRM her bir işgäriň belli bir möhletiň ahyrynda ýerine ýetirýän işleriniň gerimini awtomatiki kesgitleýär. USU-nyň programma üpjünçiligi, zähmet şertnamasynyň şertleri we nyrhlary ýaly beýleki parametrleri göz öňünde tutup, ýarym günlük zähmet hakyny özbaşdak hasaplaýar. Şeýle-de bolsa, aýgytlaýjy faktor logistika boýunça CRM ulgamynda hasaba alnan işleriň mukdarydyr. Käbir işler edilen bolsa, CRM hasaplaşyk üçin kabul edilmedik bolsa, sylag alynmaz. Bu CRM hili, işgärleri talap edilýän wagty häzirki prosesleriň ýagdaýy barada jikme-jik hasabat alýandygy sebäpli, diňe transport logistika kompaniýasyna peýdaly awtomatiki hasapçylyk ulgamynda işjeň bolmaga iterýär.

Mundan başga-da, logistika boýunça CRM ulgamy, möhleti gutarýan kontragentler bilen şertnamalary öňe sürýär, şonuň üçin awtomatiki usulda döredilip ýa-da uzaldylyp bilner, sebäbi awtomatlaşdyryş programmasy logistika degişli ähli resminamalary, şol sanda resminamalaryň maliýe akymyny, daşamak üçin arzalary özbaşdak döredýär. harytlar, gowşurylyşy barada hasabat we başga. Kompaniýa, häzirki resminamalaryň hemmesini hasaba almak üçin taýýar görnüşde alýar.

Logistika boýunça CRM ulgamy kompaniýanyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmaga işjeň gatnaşyp biler. Degişli ýagdaýlarda kontragentlere maglumat ibermekde we mahabatda. Harytlaryň ugry we eltilmegi barada derrew maglumat almak üçin, CRM abonent belgisine özbaşdak jaň edip, belli bir habarnamany okanda, e-poçta, SMS, Viber ýa-da ses habarlary arkaly mahabat tekstlerini iberip bileris. Şol bir wagtyň özünde, programma diňe şeýle maglumatlary almaga razylyk beren abonentleri göz öňünde tutýar. Munuň görkezijisi, her bir müşderi üçin CRM ulgamynda bar. Abonentleriň sanawy, bu habary aljak maksat toparyny saýlanda sazlaýjy tarapyndan kesgitlenen parametrleri göz öňünde tutup awtomatiki döredilýär. Ulag logistikasy üçin CRM ulgamynda dürli ýagdaýlar barada maglumat berýän we poçta sanawyny döretmek prosesini çaltlaşdyrýan dürli mazmunly tekstler toplumy döredilýär.

Hasabat döwrüniň ahyryna, CRM ulgamy mahabat gurallaryny ulanandan soň kontragentler bilen pikir alyşmagyň hili barada bazar hasabatyny taýýarlaýar, bu ýerde her guralyň alýan girdejisini - çykdajylaryň we täze gelenleriň arasyndaky tapawudy göz öňünde tutup, netijeliligine baha berýär. maglumat çeşmesi bilen üpjün edilýär we hasaba alyş wagtynda kontragent tarapyndan ýazga alyndy.

Islendik resminamany formatlamak, öz maglumatlaryňyzy ulanmak we şablonlar toplumyndan maksada laýyk formaty saýlamak awtomatiki.

Ulanyjylaryň ygtyýarlyklar we ygtyýarlyklaryň çäginde hyzmatlar barada maglumat almak hukugyny paýlaşýan programma girmek üçin şahsy girişleri we parollary bar. Olaryň hersiniň öz maglumat giňişligi, kärdeşleri üçin elýeterli däl, ýöne gözegçilik üçin dolandyryş üçin elýeterli aýratyn elektron görnüşleri bar. Dolandyryş tamamlanan işleri meýilnama boýunça barlaýar we täze mukdarlar goşýar, direktoryň hasabat formalaryna laýyklykda ýerine ýetiriliş wagtyna we hiline gözegçilik edýär.

Programma hyzmatlary bermek üçin kompaniýanyň baha sanawlaryny öz içine alýar. Her bir alyjynyň taraplaryň arasynda baglaşylan şertnamanyň şertlerine laýyklykda öz baha sanawy bolup biler. Sargytyň bahasy hasaplananda, awtomatlaşdyryş programmasy baha sanawlaryny, "esasy" belligi ýok bolsa, alyjynyň "faýlyna" goşulan sanawyna görä tapawutlandyrýar.

Döwrüň ahyrynda, kompaniýanyň işiniň seljermesi we oňa täsir edýän faktorlara baha bermek bilen hasabatlar awtomatiki usulda döredilýär, bu bolsa tutuş kompaniýanyň dolandyrylyşynyň hilini ýokarlandyrýar.

Işgärleri bahalandyrmak hasabaty iň täsirli we öndürijilikli işgärleri kesgitlemäge, işlerini dürli görkezijilere görä deňeşdirmäge we birnäçe döwürde işjeňlige gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Çykýan ugurlar baradaky hasabat iň meşhur we iň girdejili ugurlary kesgitlemäge, ulagda haýsy ulag görnüşine köplenç goşulýandygyny anyklamaga mümkinçilik berýär.

Daşaýjy hasabat, özara täsir, girdejiniň mukdary we işiň hili taýdan iň ygtybarly we amatly bahany kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Maliýe hasabaty, belli bir döwürde iň köp çykdajyly harytlary, aýrylyp bilinjek we iň girdejili zatlary anyklamaga mümkinçilik berýär.

Programma, her kassa ýazgysynda we bank hasabynda häzirki nagt galyndysy barada yzygiderli maglumat berýär, her nokatda serişdeleriň umumy dolanyşygyny habar berýär we ähli tölegleri toparlara bölýär. Dürli töleg terminallary bilen integrasiýa, şertnama bilen kanuny şahs ýa-da bir şahs bolmadyk şahsyýet bolup biljek alyjynyň töleginiň alynmagyny çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Gurlan meseleler meýilnamasy, hyzmat maglumatlarynyň ätiýaçlyk nusgasyny goşmak bilen, bellenilen tertip boýunça dürli meseleleriň bir toparyny awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.