Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. MFI üçin CRM

MFI üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
MFI üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Mfis üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mikromaliýe guramalary (MFI diýlip hem atlandyrylýar) günsaýyn meşhur bolýar. Maliýe hyzmatlary bazaryndaky bäsdeşlik täze önümleriň ýa-da ajaýyp teklipleriň gelmegi bilen günsaýyn artýar. Müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýan ähli MFI üçin CRM (Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak) ulgamlarynyň ulanylmagy möhümdir. Müşderi bazasyny saklamak we maliýe hyzmatlaryny bermegiň ähli tapgyrlarynda olar bilen hyzmatdaşlyk etmek gaty möhümdir. MFI-ler üçin CRM, iş işjeňligini täzelemek üçin iň oňat awtomatlaşdyrylan guraldyr. MFI-ler üçin CRM ulgamy karzlaryň berilmegine gözegçilik etmek, karz arzalaryna göz aýlamak, karzyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, karzyň mukdaryny hasaplamak we ş.m. ýaly işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. CRM işi aňsatlaşdyrýar, bu hem müşderi bazasyna hyzmat etmek proseduralaryny ýerine ýetirmäge, müşderiniň karz ýagdaýyny yzarlamaga, SMS we e-poçta habarlaryny ýerine ýetirmäge, satuwyň netijeliligini kesgitlemäge we başga-da köp zatlara mümkinçilik berýär. Dogry CRM ulgamyny saýlamak, kompaniýanyň ähli maliýe we statistiki görkezijilerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän MFI-iň umumy işine täsir edýär. Müşderiniň özara gatnaşygy we pul akymynyň öz aýratynlyklary bar. CRM, kompaniýanyň maliýe akymyny dolandyrmak bilen bir hatarda, müşderilere karz we karz bermek prosesiniň guralyşyny üpjün edýär. Bu faktorlardan başga-da, MFI resminamalary döretmegiň ýokary iş güýji bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Şertnamalar, goşmaça şertnamalar, karz we karzy üzmegiň möhletleri, hasabatlar we ş.m. El bilen öndürilýär, şonuň üçin iş prosesi her gün ýerine ýetiriljek aňsat iş. Ygtyýarly CRM ulgamy, bu işde artykmaçlyk boljak ähli MFI amallaryny optimizirläp biler.

Maglumat tehnologiýasy bazarynda dürli ulgamlaryň uly seçimi bar. MFI-ler üçin CRM iş akymyny awtomatlaşdyrmaga ünsi artdyrmak sebäpli meşhurlyk gazandy. Hasap we satuw dolandyryşy üçin dogry programma üpjünçiligini saýlamazdan, müşderi bilen aragatnaşyk saklamak we ähli içerki amallary optimizirlemek aňsat däl. MFI-ler üçin CRM optimizasiýasy, işiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmalydyr we iş meseleleriniň awtomatlaşdyrylmagyny üpjün edýän ähli zerur funksiýalara eýe bolmalydyr. Dogry CRM saýlanylanda, netije derrew diýen ýaly görüner, bu satuw sanlarynda, hyzmatlaryň hilinde we kompaniýanyň işgärleriniň iş dolandyryşynda görkeziler.

USU programma üpjünçiligi, işleýiş mümkinçilikleri sebäpli, pudagyň görnüşine, hünärine, iş prosesiniň görnüşine we ş.m. garamazdan islendik işi optimizirläp bilýän özboluşly programma üpjünçiligi önümidir. USS-iň ösüşi kompaniýanyň iň möhüm nokatlaryny: zerurlyklary we islegleri kesgitlemek arkaly amala aşyrylýar. Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy ähli kompaniýalarda, şol sanda MFI-lerde ulanmak üçin amatly, sebäbi funksiýalar kompaniýanyň isleglerine görä üýtgedilip we doldurylyp bilner. Durmuşa geçirmek prosesi uzaga çekmez we işiň kesilmegini talap etmez.

USU programma üpjünçiligi, MFI-leriň işini optimizirlemek üçin zerur bolan ähli CRM funksiýalaryny öz içine alýan doly hukukly programma. MFI wezipeleri buhgalter hasabatynda we dolandyryşda we müşderi hyzmatynda köp prosesi öz içine alýar. USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, maglumatlar bazasyny ýöretmekden başlap, buhgalteriýa gutarýança we müşderiler bilen işlemekden başlap, MFI-de iş amallaryny aňsatlyk bilen we çalt gurup bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligi bazardaky iň täsirli CRM ulgamlaryndan biridir!

USU programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek we taýýarlamak agyr däl, sebäbi menýulara we funksiýalara düşünmek aňsat, bu işe çalt uýgunlaşmaga kömek edýär. Maksatnama, her iş smenasynda satuw sanyny doly artdyrjak iş amallarynyň tizligini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýar.

Programma üpjünçiligi önümi, maglumatlar binýadyny, müşderi bazasyny yzygiderli goldamagy, karzy tassyklamak, gaýtadan işlemek, gözegçilik we ş.m. resminamalaryň ähli akymyny döretmegi üpjün edýän ähli CRM funksiýalaryny ajaýyp dolandyrýar. USU programma üpjünçiligini ulanmakda görkezilen adatdan daşary netijelilik, karzlar we karzlar bermek meselesini çalt çözmäge mümkinçilik berer we şeýlelik bilen satuwlaryň sanyny artdyrar.

Programma ähli zerur hasabatlary awtomatiki usulda döredýär we wagt tygşytlaýan we gündelik işlerden gaça durýan resminama akymyny ýerine ýetirýär. Kompaniýanyň we işgärleriň dolandyryşy, dolandyryşyň kadalaşdyrylmagyna, iş tertibiniň we öndürijiliginiň ýokarlanmagyna goşant goşýan ähli pudaklarda uzakdan dolandyrylyp bilner. Esasanam bergiler bolan ýagdaýynda üznüksiz gatnaşygy üpjün etmek üçin tekst habarlaryny we e-poçta ibermek ukyby. Programma tölegleriň we tölegleriň grafigini awtomatiki düzýär, bu prosese gözegçilik edýär we gijikdirmeler we gijikdirmeler barada habar berýär. Ulgam işgärlere elmydama zerur maglumatlary almaga mümkinçilik berýän hronologiki tertipde ähli karzlaryň sanawyny berýär. Hasapçylyk işleri MFI üçin döredilen düzgünlere we proseduralara laýyklykda amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat goragy we howpsuzlygy üçin ätiýaçlyk funksiýasyny ulanyp maglumatlary arhiwlemek ukyby. Ulgam beýleki kompaniýa enjamlary bilen birleşdirilip bilner. Dolandyryşy optimizasiýa MFI-leriň ykdysady görkezijilerini ýokarlandyrmak üçin täze we has gowy dolandyryş usullaryny ösdürmäge mümkinçilik berer. Adam faktorynyň işdäki täsirini azaltmak, pul bilen işlemek we gündelik dokumental gündelik müşderileriň akymy karz we karz arzalarynda we karz alyjylar bilen aragatnaşykda ýalňyşlyklara sebäp bolýar. Ulgam, guramanyň bazardaky häzirki maliýe ýagdaýyndan habarly bolmaga mümkinçilik berýän derňew we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär. USU Programma üpjünçiligi topary, bu programma bilen tanyşmak isleseňiz, programmanyň synag wersiýasyny mugt göçürip almaga mümkinçilik berýär. Guramanyň web sahypasynda tapyp bilersiňiz.