Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karz töleglerini hasaba almak üçin maksatnama

Karz töleglerini hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karz töleglerini hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Karz töleglerini hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Karz töleglerini hasaba almak, mikromaliýe kompaniýasynyň işleýän ýurdunyň düzgünlerine we düzgünlerine laýyklykda edilmelidir. Karz töleginiň hasaba alnyşyny dogry ýerine ýetirmek, müşderiler bilen jedeller ýüze çykan halatynda ätiýaçlandyryşyňyza öwrüler. USU-Soft hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen programmanyň ulanylmagy sebäpli, ýakymsyz ýagdaýlardan gaça durmak we döwlet edaralarynda proseduralarda işiňizi subut etmek mümkin. Bularyň hemmesi esasy maglumatlary maglumatlar bazasynda saklamaga mümkinçilik berýär. Kagyz resminamasy ýitirilen ýa-da zaýalanan ýagdaýynda-da ätiýaçlyk nusgalary bilen ähli zerur maglumatlary dikeldip bilersiňiz.

Karz töleglerini hasaba almak bilen meşgullanýan bolsaňyz, köp maksatly programmamyz edip bilmersiňiz. Bu ösüşiň kömegi bilen ulanyjylara belli bir pursatda toplanýan möhüm mahabat we bonuslar barada habar berip bilersiňiz. Duýduryşlar Viber-e ýa-da ulanyjylaryň jübi telefonlarynda gurlan programma arkaly iberilýär. Mundan başga-da, awtomatiki jaň arkaly adamlary habarly edip bilersiňiz. Karzy hasaplaşyk programmasy saýlanan ulanyja özbaşdak jaň edýär we bu adama habarlaşmak isleýän zadyňyzy habar berýär. Mundan başga-da, saýlanan diňleýjileriň wekilleriniň giň toparyna zerur maglumatlary berip bilersiňiz. Ses habaryny ýa-da tekstini analog formatda ýazga almak we alyjylary saýlamak ýeterlikdir. Karzy hasaba alyş maksatnamamyz garaşsyz çäreleri görýär. Karz hasabyny guramagyň derejesi birnäçe esse ýokarlanýar.

Karz tölegleri ýöriteleşdirilen programmamyz arkaly ýazylýar. Goşmaça önümleri satyp bilersiňiz. Munuň üçin ýörite skaner gurulýar. Mundan başga-da, ştrih-kod skaneri bilen işgäriň gelmegini we gidişini ýazyp bilersiňiz. Hünärmenleriň işlerine haçan we haçan terk edýändiklerine düşünmek mümkin. Tutuş proses awtomatlaşdyrylan usullar bilen amala aşyrylýar we göni gözegçiniň göni gatnaşmagyny talap etmeýär. Goşmaça sagat sarp etmeli bolmaz, bu bolsa maliýe çeşmelerini tygşytlap bilersiňiz. Guramanyň býudjeti elmydama doludyr, bu bolsa çalt üstünlik gazanyp, Forbesiň üstünlikli adamlaryň sanawynda öz ornuňy eýelemegi aňladýar. Professional karz hasapçylyk programma üpjünçiligimizi ulanyp, karz tölegini hasaba alýan guramany guruň. Onuň kömegi bilen, hödürlenýän önümleriň we hyzmatlaryň haýsysynyň iň meşhurdygyna düşünip bilersiňiz. Zähmet we marketing çäreleri has netijeli önümleriň peýdasyna paýlanmalydyr we iň oňat ýerine ýetirilmedik hyzmatlar gaýtadan işlener ýa-da aýrylar. Mundan başga-da, şahanyň ýüküni wagtyň geçmegi bilen işjeň myhmanlary ölçemek arkaly dolandyryp bolýar. Mundan başga-da, netijesiz gurluş bölünişiklerini taşlap, has geljegi uly ýere geçirip bilersiňiz. Dünýä kartasynda şahalaryňyzy belläp bilmek möhümdir.

Kart üpjün ediş hyzmatyny mugt ulanýarys, bu önümimiziň soňky bahasynyň ýokarlanmaýandygyny aňladýar. Bu, müşderi üçin peýdaly, sebäbi hatda bonus hökmünde goşmaça hyzmat alýar. Kartalarda üpjün edijiler, bäsdeşler, öz gurluş bölümi, potratçylar, hyzmatdaşlar we beýleki tebigy we kanuny şahslar bellik edilip bilner. Töleg hasaby aňsat gözegçilikde saklanýar. Karzy tölemek programmasy, adamlaryň hyzmatlaryňyzy ulanmagy bes edýändigini aýdýar, bu bolsa islendik çäräniň görülmelidigini aňladýar. Programma, karz aýyrmalarynyň öz wagtynda tölenmeýändigini görkezýär we ulanyja borçnamalary ýatladylýar. Geçirilen amallaryň girdejiligini ýokarlandyrmak üçin mümkinçilik alýarsyňyz we işgärleriň ähli zerur hereketlerine dogry gözegçilik edip bilersiňiz. Karzlary tölemezlik mümkin bolan iň pes görkezijilere çenli azaldar we kompaniýanyň ýolbaşçylary häzirki wakalardan elmydama habarly bolarlar.

Tölegler dogry yzarlanýar we USU-Soft programmasy muňa kömek edýär. Specializedöriteleşdirilen kömekçi enjamymyzy guruň we iň köp önümi we hyzmatlary dolandyrýan iň täsirli dolandyryjylary kesgitläp bilersiňiz. Onlaýn karz berip bilersiňiz we şeýlelik bilen guramanyň girdeji derejesini ýokarlandyryp bilersiňiz. Hasap töleg programmasy, iş portaly bilen sinhronlaşdyrylýar we üstünlikli telekeçi bolmaga we başga bir bazar segmentini gurmaga mümkinçilik berýär. Karzy üzmek ýönekeý we aňsat işe öwrülýär. Mundan başga-da, töleg terminallary bilen sinhronlap, tölegi kabul edip bilersiňiz. Töleg hasaba alyş programma üpjünçiligi, adatça, kompaniýanyň kassa kitabynda pul almagyň dürli usullaryny goldaýar. Nagt däl we nagt däl tölegleri, bank kartlaryny, töleg terminallaryny we beýleki usullary ulanmak mümkin. Harytlaryň we hyzmatlaryň satuwynyň ösüş depginine korporasiýanyň işleýän bölümi ýa-da her bir işgär aýratynlykda gözegçilik edip biler. Bu gaty amatly, sebäbi islendik adamyň işini kesgitläp we zerur kararlar berip bilersiňiz.

Iň görnükli hünärmenler sylaglanyp bilner we özüne berlen tabşyryklary ýerine ýetirmeýänler, onuň näderejede erbet işleýändigini bilýändigiňizi habar berýärler. Dogry gurlan karz tölegini hasaba alyş guramasy, partlaýjy ösüşiňiz üçin zerur şert bolar. Gurama müşderi maglumatlarynyň köp mukdaryny başdan geçirer. Käbir adamlar hatda yzygiderli müşderiňiz bolup bilerler we kompaniýanyň býudjetine yzygiderli serişde goşup bilerler. Saklaýyş çeşmelerini optimizirläň we paýnamalary wagtynda dolduryň. Bu maksatnama bu meselede kömek edýär we karz töleglerini hasaba almagy guramak düýbünden täze sepgitlere çykar. Siziň ygtyýaryňyzda kompaniýalaryň we sebitiň ýaşaýjylarynyň satyn alyş güýji barada jikme-jik hasabatlar bar. Karz tölegini hasaba almak programmasy statistiki maglumatlary ýygnaýar we ony diagrammalaryň wizual görnüşine öwürýär. Elektron çyzgylary we diagrammalary ulanmak bilen guramanyň ýolbaşçylary maglumat materiallary bilen tanyş bolup, dogry dolandyryş kararlaryny alyp bilerler.