Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karz dellallary üçin CRM

Karz dellallary üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karz dellallary üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Karz dellallary üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Karz dellallarynyň hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýalar, iň kiçi hasaplama ýalňyşlyklarynyň töwekgelçiligini azaltmak we karzyň wagtynda tölenmegine gözegçilik etmek üçin beýleki maliýe guramalary ýaly işewürligi awtomatlaşdyrmaga mätäç. Mundan başga-da, karz dellallary üstünlikli işlemek we bazardaky ornuny berkitmek üçin ygtybarly CRM ulgamyny ulanmalydyrlar. CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar we müşderi gatnaşyklaryny netijeli dolandyrmak üçin möhümdir. Marketing strategiýalarynyň ösdürilmegi we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek müşderileriň wepalylygynyň derejesini ýokarlandyrar, hödürlenýän hyzmatlaryň gerimini giňelder we alnan girdejiniň mukdaryny artdyrar. Çykdajylary optimizirlemek üçin iň üstünlikli çözgüt, goşmaça programmalaryň çykdajylary ýüze çykmazlygy üçin eýýäm CRM gurallaryny öz içine alýan programma üpjünçiligini satyn almak bolar. USU programma üpjünçiligi kompaniýamyzyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzüldi we ulanyjynyň meselelerini çözmäge gönükdirilen her bir müşderä özleşdirilen çemeleşmä esaslanýar, şonuň üçin iş ýerini, seljeriş çeşmesini we maglumat bazasyny birleşdirýär. Operatinghli amaly we dolandyryş amallary bitewi guramaçylyk ulgamyna laýyklykda bir programmada jemlener we aýdyň interfeýs we ýönekeý gurluş işi amatly we täsirli eder. Awtomatlaşdyrylan programmamyzyň işleýşini ulanyp, ýakyn wagtda iş netijelerine oňyn täsir etjek karz dellallary üçin CRM amallaryny optimizirläris. Müşderi bazasynyň ösüş depginine we bu meseläni çözmekde her bir dolandyryjynyň netijeliligine baha berip, işiň näderejede işjeň tamamlanandygyny seljerip we täze dellalçylyk işini tamamlap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiliginiň gurluşy ulanyjylaryň amatlylygy üçin mümkin boldugyça ýönekeýleşdirilýär we giň işlemegi sebäpli ähli amallary doly dolandyrmaga we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän üç bölüm bilen hödürlenýär. "Salgylar" bölüminde ähliumumy maglumat bazasy döredilýär; ulanyjylar kompaniýany, müşderi kategoriýalaryny, amaly göterim derejelerini düzýän edara görnüşli taraplar we bölümler baradaky maglumatlaryň kataloglaryny doldurýarlar. Zerur bolsa, maglumat bazasyndaky iň täze maglumatlar bilen hemişe işlemek üçin maglumatlary täzeläp bilersiňiz. Karz dellallarynyň esasy işi "Modullar" bölüminde amala aşyrylýar. Bu ýerde dolandyryjylar karz şertnamalaryny hasaba almak we goldamak, karzlaryň üzülmegine gözegçilik we maliýe tendensiýalaryna gözegçilik etmek bilen meşgullanýarlar. Müşderiler üçin aýratyn teklipler döretmek üçin dolandyryjylaryňyz aýlyk ýa-da gündelik göterimleri hasaplamagyň usulyny saýlap bilerler, dürli walýuta reimesimlerini saýlap bilerler we arzanladyşlary hem hasaplap bilerler. Bu ýerde, "Modullar" bölüminde karz dellaly üçin ýörite CRM blok bar. Diňe bir müşderi bazasyny giňeltmegiň üstünde işlemek bilen çäklenmän, işgärleriňiziň tabşyrylan tabşyryklaryny nädip ýerine ýetirýändigine - näderejede gowy we çalt gözegçilik edip bilersiňiz. CRM ulgamy, müşderi dolandyryjylarynyň jaň edendikleri ýa-da nähili jogap alandyklary, kassirleriň şertnamalara laýyklykda karz alyjylara pul berendigi ýa-da ýokdugy barada maglumatlary görkezer. Bu prosesleriň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar we meýilleşdirilen meseleleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün eder. Müşderi bazasyny saklamak karz alnan karzlaryň berilmegini çaltlaşdyrar, sebäbi dolandyryjylar diňe sanawdan bir müşderini saýlamaly bolarlar we täzesini goşmak birnäçe sekunt alar. Kompýuter ulgamymyzyň aýratyn artykmaçlygy, karz dellaly programmasynyň "Hasabat" bölüminde görkezilen analitiki funksiýa. Onuň kömegi bilen dürli maliýe we iş hasabatlaryny, girdejiniň dinamikasyny we çykdajy görkezijilerini, aýlyk girdejiniň seljermesini göçürip alyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, USU programma üpjünçiligi täsirli gözegçilik gurallarynyň toplumy, ähliumumy we giňişleýin maglumat çeşmesi we karz araçylary üçin täsirli CRM ulgamydyr. Işiňizi ynamly giňeltmek we dellalyňyzyň bazaryndaky ornuny berkitmek üçin şu gün USU programma üpjünçiligini satyn alyp bilersiňiz.

USU programmasynyň çeýe sazlamalary bar, programma üpjünçiliginiň konfigurasiýalary her bir kompaniýanyň guramasynyň aýratyn aýratynlyklaryna laýyk gelýär.

Programma üpjünçiligini diňe karz dellallary däl, eýsem dürli mikromaliýe guramalary, hususy banklar, lombardlar we beýleki karz kompaniýalary hem ulanyp bilerler. Kompaniýanyňyzyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutýan gowy düzülen CRM ulgamy mahabat hyzmatlary üçin marketing strategiýalaryny işläp düzmäge mümkinçilik berer.

Karz dellalynyň işiniň ähli aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, öňünden düzüljek guramanyň resmi hatynda resminamalar we hasabatlar taýýarlanar. Islendik döwürde maliýe görkezijilerini we dürli görnüşli işleriň ýazgylaryny seljerip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde kompaniýa baradaky maliýe maglumatlary anyk we gysga diagrammalarda görkeziler. Araçynyň işini mümkin boldugyça awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi mehanizmi, häzirki walýuta hümmetini göz öňünde tutup, karz alnan karzlaryň pul mukdaryny gaýtadan hasaplaýar. Şertnama uzaldylanda ýa-da karz karzy yzyna gaýtarylanda, walýuta hümmetiniň tapawudyny gazanmaga mümkinçilik berjek walýuta hümmetiniň üýtgemelerini göz öňünde tutup karzyň mukdary hem gaýtadan hasaplanýar.

USU programma üpjünçiliginde bar bolan CRM gurallary işgärleriň işindäki kemçilikleri ýüze çykarmaga we olary ýok etmek üçin çäreleri görmäge mümkinçilik berer. Hyzmatlary has işjeň ösdürmek üçin ulanyjylar e-poçta, SMS habarlary, sesli jaňlar we hatda häzirki zaman sanly habarlar ibermek ýaly müşderilere habar bermegiň dürli usullaryna girip bilerler. Programma üpjünçiligimiziň seljeriş mümkinçilikleriniň kömegi bilen dolandyryş tassyklanan ösüş meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişine aňsatlyk bilen gözegçilik edip biler.

Her bölümiň işine we iş ýüküne baha bermek üçin, pul akymlary we balanslar baradaky maglumatlary programmanyň "Hasabat" bölüminde görüp bilersiňiz.

Maliýe amallary baradaky maglumatlar, maliýe ýagdaýyna has jikme-jik baha bermek üçin şahamçalaryň, kassa ýazgylarynyň we bank hasaplarynyň çäginde hödürlener. Karz dellaly tarapyndan talap edilýän resminamalar bukjasy adaty ýagdaýdan tapawutly bolany üçin, USU programma üpjünçiligi walýuta hümmetiniň üýtgemegi barada habarnamalary we başga-da köp zady döredýär. CRM maglumatlar bazasynda diňe bir müşderiniň maglumatlary saklanman, eýsem ähli degişli resminamalar we başga-da köp zatlar saklanar.