Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karzlara gözegçilik meýilnamasy

Karzlara gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karzlara gözegçilik meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Karzlara gözegçilik etmek üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Karz kompaniýalarynda, işleri üçin berk esaslar hemişe birinji ýerde durýar. Tölemek ukybyna eýe boljak potensial müşderileriň ýeterlik mukdary bolmaly. Bu guramanyň geljekde işlemegini kesgitleýär. Karzy dolandyrmak programmasy, uçuşda goýumlary döretmäge we göterimleri we mukdarlary hasaplamaga mümkinçilik berýär. USU-Soft, ähli aragatnaşyk maglumatlary mugt müşderi maglumatlar bazasyny döredýän karz gözegçiligi programmasydyr. Gurlan şertnama şablonlarynyň kömegi bilen ähli meýdanlary el bilen girizmezden awtomatiki döredip we dolduryp bilersiňiz. Müşderiler çalt hyzmaty gowy görýärler, şonuň üçin optimizasiýa kompaniýanyň işinde möhüm rol oýnaýar. Karz - belli bir döwürde belli bir göterimde tebigy ýa-da ýuridik şahslar üçin serişdeleri üpjün etmek üçin hyzmat. Gözegçilik yzygiderli alnyp barylýar, sebäbi kompaniýanyň häzirki maliýe ýagdaýy girdeji derejesine baglydyr. Karz gözegçiligi programmasyndaky adaty amallaryň mugt şablonlary işgärlere anketany doldurmak üçin sarp edilýän wagty azaltmaga kömek edýär. Bu, beýleki karz alyjylara hyzmat etmek üçin has köp wagt sarp etmäge mümkinçilik berýär.

Işewürlige gözegçilik programmalary önümçilik kuwwatynyň göwrümine garamazdan her kompaniýada zerurdyr. Häzirki ýagdaý barada ygtybarly maglumat almak üçin ýolbaşçylar häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarlar. Karz balyna gözegçilik programmalarynyň hemmesi öz işleýşi bilen öwünip bilmeýär, şonuň üçin öz islegiňize jogapkärçilikli çemeleşmeli. USU-Soft-yň karz gözegçilik programmasynyň mugt synag wersiýasy bilen, her bir işgär bu karz gözegçilik programmasy barada pikir döredip biler. Dolandyryş bölümi gowy iş şertlerini üpjün edýär, şonuň üçin toparyň pikirini diňleýär. Karzlara we karzlara gözegçilik etmek üçin awtomatiki karz gözegçilik programmasy hasaplamalary çaltlaşdyrýar we buhgalter hasabyny döredýär. Gurlan klassifikatorlaryň we salgylanma kitaplarynyň kömegi bilen sanawdan köp meýdan dolduryldy. Şeýle hem resminamany başga bir çeşmä esaslanyp formatlaşdyryp bilersiňiz. Karzlara gözegçilik programmasynyň ähli bölümleriniň özara täsiri bitewi maglumatlar binýadyny üpjün edýär. Çalt maglumatlary gaýtadan işlemek, belli bir görkezijiler boýunça elmydama iň täze maglumatlary almaga kömek edýär.

USU-Softumşak karz gözegçiligi maksatnamasy işgärleriň ösüş derejesine gözegçilik edýär, aýlyk haklaryny hasaplaýar, işgär resminamalaryny döredýär we karz arzalaryny işleýär. Her bir programmada müşderiniň pasport maglumatlary, girdeji derejesi, maşgala ýagdaýy we beýleki goşmaça maglumatlar bar. Maliýe bermek karary bolup biljek töwekgelçiliklere gowy baha berilmegini talap edýär. Beýleki kompaniýalaryň karz taryhy öz yzyny galdyrýar. Degişli edaralara mugt haýyşyň kömegi bilen karz alyjynyň karzlary barada ähli maglumatlary alyp bilersiňiz. Karz gözegçiligi programmasy, bu bazarda üznüksiz işlemäge çalyşýan islendik iş üçin hökmany şertdir. Bäsdeşler ykdysady işleri döwrebaplaşdyrmak bilen yzygiderli meşgullanýarlar, şonuň üçin galan zatlary yzarlamaly. Diňe şeýle etmek bilen bazarda gowy abraý gazanyp we girdeji alyp bilersiňiz. Programma, sarp edijiler katalogy maglumatlary, kartany doldurmagyň derejesi we kagyzlaryň skanirlenen şekilleri barlygy baradaky maglumatlaryň dolulygyna gözegçilik edýär. Maglumatlara çydamlylyk ulanyjynyň ýerleşişine baglylykda üýtgeýär. Maglumat bazasyny beýleki düwmelerden import etmegiň amatly roly has ideal konfigurasiýa geçmek bilen höweslendirilýär.

Düzedişler girizmek, opsiýalary goşmak ýa-da aýyrmak we iş maksatlaryňyza laýyk gelýän eksklýuziwleri düzmek biziň üçin kyn däl. Çeýe we içgin, programma üpjünçiligi diňe gereksiz bizar ediji sazlamalar bolmazdan möhüm saýlaw sanawyna eýe. USU-Soft mikromaliýe bölümleriniň arasynda maglumat alyşmak üçin ýeke-täk meýdany emele getirýär. Karzy dolandyrmak programmasy girizilen maglumatlaryň mukdaryny ýa-da plastmassa önümleriniň sanyny çäklendirmeýär. Belli bir kompaniýa üçin kabul ederlikli häsiýetleri sazlaýar. Karz gözegçiligi programmasy ýerli we uzakdan internet arkaly dolandyrylyp bilner. Karz gözegçilik programmamyzyň mümkinçilikleriniň diňe bir bölegini aýtdyk. Satyn almazdan ozal, sanawda görkezilen ähli aýratynlyklary iş ýüzünde öwrenmegi maslahat berýäris.

Elýeterli wizuallaşdyrma gurallary we beýleki görkeziş elementleri şekili isleýşiňiz ýaly öwrüp 2D we 3D giňişliginde ulanylyp bilner. Aýry-aýry şahalar we grafikleriň we diagrammalaryň segmentleri ýapylyp bilner, galan elementleri has jikme-jik öwrenip bolar. Ölçeg ulanyp ýa-da bu gurluş elementinde jemlenen maglumatlary has jikme-jik öwrenip bilersiňiz. Karz töleglerini hasaba almagyň dogry ýerine ýetirilmegi kompaniýany goňşy bazarlara giňeltmegiň şertine öwrüler. Işleriňizi kartada ýerleşdirip, ýerli şahamçany nirede gurap we girdeji gazanyp boljakdygyny görüp bilersiňiz. Bazaryň ähli baha segmentlerini ýapyň we mikromaliýe pudagyndaky iň çynlakaý kompaniýa boluň. Karz tölegini hasaba almagyň ösen toplumy bu meselede size kömek eder. Grafiki elementleriň aýlanmagy netijesinde berlen maglumatlary üns bilen öwrenip we degişli netijeleri çykaryp bilersiňiz. Kompaniýanyň içindäki dolandyryş işleri täsirli, sebäbi dolandyryşda hemişe hakyky ýagdaýy görkezýän degişli maglumatlar bar. Kompaniýanyň içinde-de, daşynda-da nämeleriň bolup geçýändigini bilýärsiňiz. Mikrokredit guramalarynyň işini şahsy kompýuterleriňize gurnamak üçin programmany ýönekeý guruň.