Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karzlary hasaba almak üçin maksatnama

Karzlary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karzlary hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Karzlary hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hasapçylyk karz programmasy, karz bilen baglanyşykly guramalaryň USU-Soft ulgamynyň konfigurasiýalarynyň biridir - karz bermek we / ýa-da olaryň yzyna gaýtarylmagyna gözegçilik etmek. Programma üpjünçiligi karzlary özbaşdak hasaba alýar - programma karzlar bilen baglanyşykly ähli amallary awtomatlaşdyrýar, şol sanda tölegler üçin hasaplaşyklary gaýtadan işlemek, töleg şertlerini düzmek, möhletlere gözegçilik we ş.m. Karzy hasaplaşyk programmasynyň ilkinji talaby, müşderi bazasy bolan we bu amatly formatyň arsenalyna girizilen ähli funksiýalary ýerine ýetirýän CRM-de hasaba alnan müşderini hasaba almakdyr. Hasap meýilnamasyna girýän maglumatlary tertipleşdirmek üçin karz hasaba alyş programmasynda birnäçe maglumat bazasynyň döredilendigini göz öňünde tutmalydyrys. Maglumat maksat bilen tapawutlanýan hem bolsa, iş amallarynyň aýratynlyklary nukdaýnazaryndan gyzykly. Karz hasaby programmasyndaky ähli maglumat bazalary, mazmuny boýunça tapawutlanýandyklaryna garamazdan maglumatlaryň birmeňzeş görkezilmegine eýe.

Tanyşdyryş amatly we düşnükli - ýokarky ýarysynda umumy häsiýetli ähli pozisiýalaryň tertipleşdirilen sanawy we aşaky ýarysy bellikli hatar bar. Adyň her goýmasy parametrleri ýa-da amallary suratlandyrýar. Mundan başga-da, karz skor programmasy, ulanyjylara doldurmak üçin wagt we amatlylygy tygşytlamaga mümkinçilik berýän ähli elektron görnüşlerini birleşdirýär, sebäbi ünsi bir görnüşden beýlekisine gönükdirmegiň zerurlygy ýok. Bu görnüşlerdäki maglumatlary dolandyrmak şol bir gurallar bilen hem amala aşyrylýar, olardan üç sany - kontekstli gözleg, birnäçe topar we belli bir kriteriýa boýunça süzgüç. Karzy hasaplamak programmasy, gatnaşyjylaryň maglumatlar bazasynda hasaba alynýan penjireler diýlip atlandyrylýan ýörite giriş formalaryny üpjün edýär. CRM bölümi, bir element üçin - önüm penjiresi, karz ýygnamak üçin - amaly penjire we ş.m. Bu görnüşler iki meseläni üstünlikli ýerine ýetirýär - maglumatlary karz hasaplaýyş maksatnamasyna girizmek prosesini çaltlaşdyrýar we bu maglumatlaryň arasyndaky baglanyşygy emele getirýär. Munuň netijesinde buhgalter programmasynda hasaplanan görkezijiler biri-biri bilen baglanyşykly bolany üçin, ýalan maglumatlaryň girizilmegi aýrylýar, hilegär işgärler nädogry ýa-da bilkastlaýyn ýalan maglumatlary girizenlerinde deňagramlylygy ýitirýärler, bu derrew göze ilýär. Şeýlelik bilen, karzy hasaplamak programmasy ulanyjy ýalňyşlyklaryndan goralýar.

Karzlar hakda aýdýan bolsak, programmada dolandyryjynyň işini suratlandyryň. Öň hem belläp geçişimiz ýaly, programmada karz bazasy bar. Her täze karz alyjy üçin penjiräni doldurmak arkaly girizilýär. Şeýle hem, penjireleriň maglumatlary girizmek prosesini nädip çaltlaşdyrýandygyny aýtmak gerek - penjirede gurlan giriş meýdanlarynyň ýörite dizaýny sebäpli, käbirlerinde işgäriň jogap saýlamalary bilen açylýan menýu bar. degişli ýagdaýy saýlaýar we käbirlerinde maglumat bazalarynyň birine jogap tapmak üçin häzirki baglanyşyk bar. Şonuň üçin işgäri klawiaturadan karzy hasaplaşyk programmasyna maglumatlary ýazmaýar, tersine, eýýäm taýýarlananlary saýlaýar, bu bolsa buhgalteriýa programmasyna maglumat goşmak üçin wagty gysgaldýar. Hasapçylyk programmasynda bolmadyk esasy maglumatlar el bilen girizilýär. Karz almak üçin ýüz tutanyňyzda, ilki bilen degişli öýjükden baglanyşygyň gidýän CRM bölüminde saýlan karz alyjyňyzy görkeziň. Karz alyjy ilkinji gezek hasaba alynmasa we hatda hakyky karzy bar bolsa, buhgalter programmasy awtomatiki usulda özi hakda öňden belli maglumatlary doldurmak üçin beýleki ugurlara girýär, dolandyryjy islenýän bahany saýlap tertipleşdirmeli. Programma göterim mukdaryny we töleg usulyny saýlaýar - möhletiň ahyrynda doly töleg bilen deň böleklere ýa-da göterimlere. Bar bolan karz ýagdaýynda, buhgalter programmasy goşmaçalary göz öňünde tutup tölegleri özbaşdak hasaplaýar we täze mukdarda töleg meýilnamasyny berýär.

Muňa ugurdaşlykda, programma zerur şertnamalary we amaly programmalary, kassiriň sargytlaryny we beýleki resminamalaryny döredýär, müşderi soňra buhgalter programmasyndaky maglumatlary göz öňünde tutup, belli bir karz alyjy üçin nämäniň möhümdigini üns bilen saýlap alýar. Häzirki wagtda birnäçe menejerden birnäçe karz alsak-da, buhgalteriýa karzy programmasy hemme zady etmeli we ýalňyşsyz edýär. Dürli hyzmatlaryň arasyndaky aragatnaşyk içerki habar beriş ulgamy bilen goldanýar - kassir ekranyň burçunda peýda bolan menejerden ýaňy çykan karz mukdaryny taýýarlamagyny haýyş edýär we hemme zat taýýar bolanda şol bir habary iberýär. Şoňa laýyklykda dolandyryjy müşderini kassa kitabyna iberýär, pul alýar we täze karzyň ýagdaýy üýtgeýär we belli bir reňkde görkezilen häzirki ýagdaýyny kesgitleýär. Maglumat bazasyndaky ähli karzlaryň ýagdaýy we reňki bar, şonuň netijesinde işgäriň ýagdaýyna wizual gözegçilik edýär, bu bolsa iş wagtyny tygşytlaýar we beýleki amallary çaltlaşdyrýar.

Işleriň ýerine ýetirilişinde we jogapkärçiliginiň çäginde işgärleriň iş gündeligine goşýan maglumatlaryna esaslanyp, ýagdaýlar we reňkler awtomatiki üýtgeýär. Programma täze maglumatlar gelende, bu maglumatlar bilen baglanyşykly görkezijiler awtomatiki usulda gaýtadan hasaplanýar we ýagdaýlar we reňkler awtomatiki üýtgedilýär. Reňk görkezijisi, görkezijileri göz öňüne getirmek üçin ulanylýar - diňe bir işe taýynlyk däl, islenýän netijäniň gazanylyş derejesi we mukdar aýratynlyklary. Programma, diňe karz almak üçin däl, eýsem maliýe hasabatlary, howpsuzlyk biletleri we dürli hereketler bilen guramanyň ähli resminamalaryny özbaşdak döredýär. Programma, häzirki walýuta hümmetindäki üýtgeşmeleri göz öňünde tutup, şahsy peýdalary, karz göterimlerini, jerimeleri, tölegleri hasaplamak ýaly islendik hasaplamany özbaşdak ýerine ýetirýär. Karz milli walýutada berlen bolsa, ýöne onuň mukdary daşary ýurt walýutasynda aňladylsa, häzirki walýuta hümmeti görkezilen puldan sowulsa, tölegler awtomatiki usulda hasaplanýar.