Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karz edarasynyň müşderileri üçin maksatnama

Karz edarasynyň müşderileri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karz edarasynyň müşderileri üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Karz edaralary önümçilik däl çykdajylary azaltmak üçin doly awtomatlaşdyryş ugrunda işleýärler. Bu pudagyň ähli tekliplerini göz öňünde tutup işlenip düzülen karz edaralarynda häzirki zaman müşderi gözegçilik programmasy bu meseläni çözüp biler. Karz edarasynyň müşderileri üçin maksatnama, ilkinji nobatda, müşderileriň maglumatlar binýadyny we hödürlenýän hyzmatlaryň taryhyny döretmäge hyzmat edýär. Şeýle hem zerur resminamalary taýýarlamaga kömek edýär. Karz edarasynyň müşderilere gözegçilik programmasy belli bir hyzmatlara bolan islegi kesgitlemäge we karzy üzmegiň derejesini göz öňünde tutmaga kömek edýär. Şeýlelikde, kompaniýa karz alyjynyň jogapkärçiligini we tertip-düzgünini kesgitleýär. Müşderini kesgitlemek gaty möhümdir, sebäbi karz taryhyny çalt yzarlamaga we hatda käbir resminamalary tabşyrmazdan hem kömek edýär. Elektron maglumat bazasy birnäçe minutda şahsyýetiň ýa-da edara görnüşli tarapyň kartasyny çalt döredýär - size diňe pasport gerek. Önümçilik, gurluşyk, ulag we karz edaralary karz edaralarynda müşderileri dolandyrmagyň USU-Soft programmasynda işläp biler. Hasap ýazgylaryny taýýarlamak üçin zerur bolan birnäçe ýörite kitaplary öz içine alýar. Gurlan karz kalkulýatory göterim mukdaryny we karzyň soňky mukdaryny hakyky wagtda hasaplaýar. Şeýle hem, onlaýn programma döredip bilersiňiz.

Karz edarasy dürli maksatlar üçin karzlar we karzlar berip bilýän ýöriteleşdirilen kompaniýa. Karz alyjyny kesgitlemekde töleg ýagdaýy gaty möhümdir. Companieshli kompaniýalar karz berenoklar. Karzy üzmek mümkinçiligine düýpli baha bermek zerurdyr. Economyurduň ykdysadyýeti durnuksyz bolanda, özüni goramaly we töwekgelçilikleri azaltmaga synanyşmaly. Karz edaralarynda müşderileri dolandyrmagyň elektron programmasynda her bir işgär ulanyjy ady we paroly bilen kesgitlenýär. Şeýlelik bilen, edaralaryň ýolbaşçylygy her döwrüň işini kesgitläp biler. Premium paýlanylanda bu möhümdir. Bölekler boýunça aýlyk bar bolsa, müşderileriň sany zähmet hakynyň mukdaryna gönüden-göni täsir edýär. Hasaplamalary awtomatlaşdyrmak, gymmatlyklaryň takyklygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin boşluklaryň we gijikdirmeleriň öňüni almaga kömek edýär. Karz edarasynyň gözegçilik meýilnamasy her bir müşderi üçin ýazgylary döredýär we jemlenen beýannama geçirýär. Çalyşmanyň ahyrynda näçe adamyň we edara görnüşli tarapyň gelendigini görkezýän jemi goşulýar. Şeýlelikde, dolandyryş hyzmatlaryna isleg derejesini kesgitleýär. Işleri dogry guramak bilen esasy çeşmeler zerur amallara gönükdirilýär. Haýsydyr bir iş saýlamazdan ozal, kompaniýanyň üns merkezinde boljak segmentini döretmek üçin bazara gözegçilik etmeli. Diňe şondan soň bölümleri arasynda işgärleri bölüň we meýilleşdirilen meseläni beriň.

USU-Soft resminamalary elektroniki kesgitlemek üçin ulanylýar. Barörite ştrih kody bilen resminama el bilen girizip bilersiňiz. Bu işgärlere resminamalaryň mukdaryny azaltmaga kömek edýär. Karz edaralarynda müşderi dolandyryş programmalary iş optimizasiýasynda aýratyn orny eýeleýär. Gözleg motoryny ulanyp, ulanyjy gözläp bilersiňiz. Gözleg motorynyň kontekstine müşderiniň adyny ýa-da telefon belgisini girizýärsiňiz, karz edaralarynda müşderi dolandyryş programmasy galan çäreleri ýerine ýetirip biler. Gözleg motory gözleýän maglumatlaryňyzy çalt we takyk tapar. Karz tölegini hasaba almak programmasyny gursaňyz, islendik harytlary we hyzmatlary satyp bilersiňiz. Karz edaralarynda müşderi dolandyryş programmamyz amatly şertlerde paýlanýar we ulanmak üçin abuna tölemeli däl. Mundan başga-da, möhüm täzelenmeleri goýbermeýäris. Programma üpjünçiliginiň bir gün işlemeginiň bes edilmeginden gorkmaly däl we programmanyň täzelenen wersiýasy üçin ýene pul tölemeli bolarsyňyz. Şeýle çäreleri amala aşyrmaýarys we häzirki wagtda satyn alnan karz edarasyna gözegçilik programmasyny täzelemek isleýärsiňizmi ýa-da ýokmy, size doly saýlawy hödürleýäris.

Häzirki nyrh kesgitlenen nyrhdan sowulsa, gaýtadan hasaplamak we töleg mukdarynyň üýtgemegi barada müşderä awtomatiki habar berilýär. Maglumatlar bazasyndaky karzyň ýagdaýy tölegiň haýsydyr bir gijä galmagy sebäpli üýtgese, karz edaralarynyň buhgalteriýa programmasy resmi taýdan tassyklanan formula we kepillendirilen karzyň şertlerine laýyklykda jerimeleri awtomatiki hasaplaýar. Müşderiler bilen aragatnaşyk sesli jaň, Viber, e-poçta, SMS görnüşinde elektron aragatnaşyk arkaly goldanýar. Habarlar CRM-den gönüden-göni görkezilen müşderi aragatnaşyklaryna gidýär. CRM bölüminde diňe şahsy maglumatlar we aragatnaşyklar däl, eýsem gatnaşyklaryň taryhy, karzlar, poçta iberişleri, resminamalaryň göçürmeleri, müşderileriň suratlary we ş.m. Hyzmatlary höweslendirmek üçin programma poçta habarlaryny islendik formatda - köpçülikleýin, şahsy, maksatlaýyn toparlary guramagy goldaýar; bu mesele üçin tekst şablonlarynyň toplumy taýýarlanýar. Programma, her biriniň bahasyny we alnan girdejini göz öňünde tutup, hyzmatlary ösdürmek üçin ulanylýan marketing platformalarynyň netijeliligine baha bermek barada hasabatlary yzygiderli taýýarlaýar. Poçta sanawy gurnalanda, programma diňleýjini saýlamak üçin kesgitlenen kriteriýalara laýyklykda abonentleriň sanawyny özbaşdak döredýär we ony ret edenleri hasaba almaýar. Hasabat döwrüniň ahyrynda hödürlenýän edaranyň işine yzygiderli seljermek, hyzmatlaryň hilini, netijeliligini we düşewüntliligini ýokarlandyrýar we maliýe hasabatyny optimallaşdyrýar.

Programma üpjünçiligi önümi şeýle bir köpdür welin, ony maliýe bilen meşgullanýan islendik guramada ulanyp bolýar. Lombard, kiçi hususy bank, islendik mikromaliýe guramasy we ş.m. bolup biler. Programma üpjünçiligi işgärleriň gatnaşygyny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Işgär hassahanadan şahadatnama getiren bolsa, ony tölegsiz işiň ýoklugy däl-de, kanuny kesel rugsady hökmünde kabul edip bolar.