Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mikrokreditleri hasaba almak üçin CRM

Mikrokreditleri hasaba almak üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Mikrokreditleri hasaba almak üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Mikrokreditleri hasaba almak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mikrokredit resminamalary karz şertnamasynda görkezilýär we mikrokreditiň şertleri we buhgalter hasabaty barada täzelenen we jikme-jik maglumatlary öz içine alýar. Ylalaşykda tablisalaryň bolmagy köp ýurtda kanun bilen kesgitlenýär, şonuň üçin mikrokredit berýän guramalaryň köpüsi mikrokreditleri üpjün etmegiň şertleri barada maglumat bermek üçin resminamalary ulanýarlar. Her resminamada mikrokreditiň mukdary, şertnamanyň dowamlylygy, mikrokreditiň berilýän walýutasy, göterim derejesi we başgalar ýaly zatlar bar. Bu ölçegler esasy maglumatlardyr; mikrokredit guramasy islese, resminamalarda dürli goşmaça maglumatlar hem bolup biler. Şeýle elektron tablisalary ilkinji nobatda müşderiler üçin zerurdyr. Tablisa görnüşinde maglumat has aňsat we düşnükli, şonuň üçin köp ýurtlaryň kanunçylygy şeýle resminamalary mikrokredit şertnamalarynda ulanmaga borçly edýär.

Her mikrokredit üçin resminamalary taýýarlamak, karzyň mukdaryna we şertlerine baglylykda aýratynlykda edilýär. Şeýle resminamalary taýýarlamak karz şertnamasyny baglaşmagyň proseduralarynyň biridir, taýýarlyk köp wagt alýar. Häzirki wagtda şeýle resminamalaryň döredilmegi dürli CRM ulgamlary tarapyndan awtomatlaşdyrylýar. Resminamalaryň akymyny awtomatlaşdyrmak ýöriteleşdirilen CRM programmalarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Awtomatlaşdyryş programmalarynyň ulanylmagy resminama amallarynyň tertipleşdirilmegine we gowulaşmagyna, dürli tablisalaryň we grafalaryň düzülmegine we ş.m. goşant goşýar. Resminamalaryň akymynyň optimizasiýasy buhgalteriýa we dolandyryş amallaryny kadalaşdyrmak ýaly zerurlyga öwrüldi we mikrokredit guramalary üçin ajaýyp wagt tygşytlaýjysy boldy. Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak programmasynda düzülen her bir resminama, müşderiniň haýyşy esasynda awtomatiki usulda döredilip we taýýar onlaýn şertnama üpjün edilip bilner, sebäbi köp mikromaliýe guramalary öz işlerini onlaýn mikrokreditleri bermek arkaly amala aşyrýarlar.

USU programma üpjünçiligi, özboluşly we aýratyn işleýşi bolan CRM ulgamy bolup, onuň kömegi bilen kompaniýanyňyzyň işlerini ýa-da umuman işgärleriň işini optimizirläp bilersiňiz. Programma islendik kompaniýanyň işinde ulanylyp bilner, CRM ulgamymyzda iş ölçeglerine görä bölüme görä ulanmakda berk hünär ýok. Bu CRM ulgamynyň ösüşi mikrokredit kompaniýasynyň zerurlyklaryny, isleglerini we aýratynlyklaryny kesgitlemek arkaly amala aşyrylýar. Bu faktorlaryň hemmesi örän möhümdir, buhgalter hasabaty olaryň esasynda emele gelýär. Ulgamdaky sazlamalar programma üpjünçiliginiň önüminiň çeýeligi sebäpli üýtgedilip ýa-da üstüni ýetirip biler. Programma üpjünçiligini ornaşdyrmak we gurnamak, kompaniýanyň häzirki işine täsir etmezden gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar.

Hasapçylyk CRM ulgamymyz, yzygiderli buhgalter amallaryny öz wagtynda we netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär; Maliýe we dolandyryş buhgalteriýasy, mikrokreditleri dolandyrmak, karz bermegiň ähli basgançaklaryny yzarlamak, mikrokreditleri dolandyrmak, dürli görnüşli maglumatlary, hasaplaşyklary, hasabat döretmek, taýýarlamak ukyby bolan iş akymlaryny guramak we tertipleşdirmek arkaly maglumat bazasyna hyzmat etmek ýaly iş proseslerine gözegçilik etmek. karz şertnamalary, derňew we barlaglar we başga-da köp zatlar üçin tablisa düzdi.

Biziň kompaniýamyz işgärleriň täze iş görnüşine uýgunlaşmagyny we aňsatlygyny üpjün edýän maksatnama laýyklykda okuw geçirýär. Programma, tehniki bilimlerine garamazdan islendik işgär tarapyndan ulanylyp bilner, ulgam ýeňil we düşünmek aňsat. USU programma üpjünçiligini ulanmak, satuwyň ösmegine goşant goşýan müşderi hyzmatynyň hiliniň we tizliginiň ösmegine oňyn täsir edýär. Ulgamymyzda, karz beriş we mikrokreditleriň berilmegine yzygiderli gözegçilik etmek ýaly her bir iş prosesini optimizirlemek üçin ähli zerur wariantlar bar.

Awtomatlaşdyrylan resminama akymyny guramak bilen, islendik resminamalary saklap, resmileşdirip we gaýtadan işläp bilersiňiz. Mundan başga-da, CRM we buhgalteriýa programmasy hasaplamalaryň takyklygyny we resminamalaryň dogrulygyny üpjün edýän şertnamalar üçin tablisalary awtomatiki döretmäge mümkinçilik berýär. Uzakdan dolandyryş tertibi, işiň we işgärleriň ýerleşişine garamazdan, internet arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Müşderilere habar bermek, awtomatiki poçta arkaly mikrokreditleri yzyna gaýtarmagyň zerurlygy barada wagtynda duýduryş bermäge kömek eder. Çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary yzygiderli saklamaga, gaýtadan işlemäge we geçirmäge mümkinçilik berýän CRM buhgalteriýasynyň ulanylmagy sebäpli maglumat bazasynyň döredilmegi.

Michli mikrokreditler, müşderi maglumatlary, tablisalar we şertnamalar hronologiki taýdan aýratyn maglumatlar binýadynda saklanyp bilner, bu işgärleriň işini aňsatlaşdyrar. Hasapçylyk, buhgalter amallary, hasabat, karz gözegçiligi we ş.m. USU programma üpjünçiliginiň birleşdirilmegi goşmaça enjamlary ulananyňyzda ulgamy has netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär. Hasaplaşyk CRM programmamyzyň ulanylmagy, el işleriniň azalmagyna we işgärleriň iş meseleleriniň has netijeli ýerine ýetirilmegine goşant goşýan we şeýlelik bilen maliýe we iş görkezijilerini ýokarlandyrýan adam ýalňyşlyk faktorynyň täsiriniň azalmagyna oňyn täsir edýär.

Hasaplaşyk CRM programmamyzda, islendik mikrokredit kompaniýasynyň doly maliýe derňewi, auditi we buhgalteriýa mümkinçiligini açýan ähli zerur gurallar bar. Programmanyň bu görnüşi, hasabat we dolandyryşyň hiline we netijeliligine goşant goşjak kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada dogry we takyk maglumatlary berer. Islendik görnüş we çylşyrymlylyk barada hasabat döretmek hem awtomatiki usulda edilip bilner.