Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Karzlary we karzlary hasaba almak üçin maksatnama

Karzlary we karzlary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Karzlary we karzlary hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Karzlary we karzlary hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Karz amallaryna berk gözegçilik etmeli, tertipli resminamalary redaktirlemeli we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagyň anyk we düşnükli mehanizmlerini döretmeli mikromaliýe guramalarynda awtomatlaşdyryş tendensiýalary barha göze ilýär. Karz hasabyny ýöretmek programmasy diňe bir karz we karz buhgalteriýasyna gözegçilik etmän, eýsem maglumat goldawyny berýär, amaly buhgalteriýa bilen iş salyşýar, göterimleri mümkin boldugyça takyk hasaplamak ýa-da belli bir döwür üçin tölegleri kem-kemden paýlamak zerur bolanda awtomatiki hasaplamalary amala aşyrýar. Mikromaliýe we karz standartlary üçin birnäçe özboluşly IT önümleri, USU-Soft web sahypasynda ýöriteleşdirilen karz we karz hasabat programmalaryny goşmak bilen işlenip düzüldi. Netijeli, ygtybarly we köp taraply. Emma olary çylşyrymly diýip atlandyryp bolmaz. Ordinaryönekeý ulanyjylar üçin buhgalter kategoriýalaryny dolandyrmagyň esasy ýörelgelerini özleşdirmek, karzlar we ýanyndaky resminamalar bilen işlemegi öwrenmek, häzirki amallara we karz amallaryna gözegçilik etmek üçin diňe birnäçe amaly sapak ýeterlikdir.

Karzlaryň mikromaliýe guramasynyň maliýe ýitgilerinden gaça durmagy üçin takyk hasaplama takyklygy bilen döredilendigi hiç kim üçin syr däl. Şonuň üçin hasaplamalar etmeli, resminamalaryň hilini barlamaly we hasabat taýýarlamaly bolanyňyzda karz skor programmasyny ulanmaly. Karzlar maglumat maksatly görkezilýär. Belli bir pursatda maliýe görkezijilerini obýektiw şekillendirmek, islendik buhgalteriýa kategoriýasy boýunça iň soňky analitiki maglumatlary almak, kynçylykly ýagdaýlary düzetmek we geljek üçin strategiýa düzmek üçin dolandyryş panelleri täzelenip bilner. Karzy hasaplaşyk programmasy karz alyjylar bilen esasy aragatnaşyk kanallaryna - ses habarlaryna, SMS, Viber we e-poçta gözegçilik etmäge synanyşýar. Habarlaşma gurallarynyň maksatly toplumyny özleşdirmek aňsat. Karzy üzmegiň we mahabat maglumatlary bermegiň zerurlygy barada müşderilere derrew habar berip bilersiňiz. Karz tölegleri gelmegi bes etse, buhgalteriýa programmasy şertnamanyň hatyna görä awtomatiki usulda jerime ulanyp başlaýar. Jerimeleri awtomatiki hasaplamaga mümkinçilik berýär, belli bir bergä ýa-da tutuş topara maglumat habary iberýär.

Karz şertnamalarynyň köpüsiniň häzirki walýuta hümmeti bilen baglanyşyklydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Bu, karz skor programmasyna kynçylyk döretmez. Sanly registrlerde we kadalaşdyryjy resminamalarda iň kiçi üýtgeşmeleri derrew görkezmek üçin onlaýn walýuta hümmetine gözegçilik edýär. Karz resminamalarynyň şablonlarynyň we görnüşleriniň programma sanawlaryna girizilendigini bellemelidiris. Girewi kabul etmek we geçirmek, pul sargytlary, dürli şertnamalar we ş.m. hakda gürleşýäris. Hasap maglumatlar bazasyny täze görnüşler we şablonlar bilen dolduryp bileris, soň bolsa resminamalar bilen işlemek üçin wagt ýitireris. Mikromaliýe guramalarynyň düzgünleri we formalary arassalamak, karzlara we karzlara ünsli gözegçilik etmek, işgärleriň işine baha bermek we täze analitiki hasaplamalary almak üçin awtomatiki hasaba alynmak isleýändigi geň däldir. Karz dolandyryş maksatnamasynyň iň möhüm artykmaçlygy, müşderiler bilen gepleşikleriň hilidir, bu ýerde karz berijilerden pul ýygnap, täze karz alyjylary özüne çekip bilersiňiz, hyzmatlary mahabatlandyryp bilersiňiz we dürli gurallar bilen hyzmatyň hilini we abraý derejesini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Karzy dolandyrmak maksatnamasy dolandyryşyň esasy taraplaryny kadalaşdyrýar, amaly buhgalteriýa we maglumat goldawy bilen iş salyşýar we kadalaşdyryjy resminamalary we seljeriş hasabatlaryny taýýarlaýar. Karzlar bilen işlemegiň parametrlerini özbaşdak düzüp bilersiňiz, wagt we serişdeleri rahat dolandyryp we her bir işgäriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Karz hasabatyny islän wagtyňyz galdyryp bilersiňiz. Sanly arhiwiň saklanmagyny üpjün edýär. Karz dolandyryş programmasy karz alyjylar bilen aragatnaşyk esasy kanallaryna - ses habarlaryna, SMS, e-poçta we Viber-e gözegçilik edýär. Ulanyjylar ugrukdyryş gurallarynyň maksatly toplumyny özleşdirmekde kynçylyk çekmeýärler. Hasapçylyk programmasy karz arzalary üçin takyk hasaplamalary kemsiz ýerine ýetirýär, belli bir döwür üçin tölegleri kem-kemden meýilleşdirýär, şertnamalar we beýleki resminamalar düzýär. Aýry-aýry arzalary jikme-jik gözden geçirmek üçin her karz üçin jikme-jik analitiki görkezme soralyp bilner.

Karz ýa-da girew şertnamalary, kwitansiýalar, maliýe hasabatlary, kassiriň sargytlary ýaly islendik çap görnüşini iberip bilersiňiz. Karz balyny awtomatlaşdyrmak programmasy, häzirki bahalary Milli Bankyň maglumatlary bilen deňeşdirmek we ýyldyrym çaltlygy bilen iň kiçi üýtgeşmeleri görkezmek üçin häzirki walýuta hümmetine onlaýn gözegçilik edýär. Isleseňiz, karz awtomatlaşdyryş programmasyny töleg terminallary bilen aňsatlyk bilen sinhronlap, tomaşaçylary giňeldip we hyzmatyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Accountingörite buhgalteriýa opsiýasy, yzyna alynmagy, yzyna gaýtarylmagy we öwrülişigi düzgünleşdirýär. Sanalan amallaryň her biri gaty manyly görnüşde görkezilýär.

Karzlaryň häzirki maliýe netijeleri dolandyryşyň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, müşderi maglumatlar bazasynyň çykmagy ýüze çykan bolsa, karz awtomatlaşdyryş programmasy bu barada derrew habar berer. Umuman, sanly kömekçi size her ädimde ýol görkezeninde karzlar bilen işlemek has aňsat bolýar. Karz balyny awtomatlaşdyrmak programmasy girew amallarynda örän täsirli, bu ýerde her bir pozisiýa baha bermek, ýanyndaky resminamalary we formalary goşmak, surat goýmak we töleg şertlerini kesgitlemek aňsat. Asyl açyk programmanyň çykmagy dizaýny düýpgöter üýtgetmäge, täze funksiýalary gazanmaga, giňeltmäge we wariantlary açmaga mümkinçilik döredýär. Iş ýüzünde, prezentasiýa tomaşa etmeli. Ygtyýarnamany soňrak satyn almak maslahat berilýär.