Weterinariýa dermanhanasy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Weterinariýa dermanhanasy üçin maksatnama

Weterinariýa dermanhanasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany weterinariýa dermanhanasy üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Weterinariýa dermanhanalarynyň gurluşlary üçin ýörite awtomatlaşdyrylan programma we zerur iş maglumatlary belli bir tertipde tertipleşdirýär, bu iş prosesini tertipleşdirmäge we sazlamaga, edaradaky zatlary tertipleşdirmäge we iş gününi ep-esli optimizirlemäge kömek edýär. Dermanhanalarda saklanýan dermanlar (adaty we weterinariýa) aýratyn çemeleşmegi talap edýär. Dermanlaryň her biri barada jikme-jik maglumaty ýatda saklamak kyn: bu ýagdaýlarda, dermanlaryň düzümi, öndürijisi, bahasy. Müşderi dermanhana guramasyna baranda, işgär gyzyklanýan soragyna gysga wagtda we jikme-jik jogap bermeli. Şeýle ýagdaýlarda, dermanhanada ulanylýan ýörite kompýuter programmasy ajaýyp kömekçi bolup durýar. Dermanhananyň işgäri, diňe kompýuteriň gözleg haýyşy barada jikme-jik maglumaty görkezişi ýaly, açar sözlerde islenýän sözlemi, dermanyň adyny ýa-da beýleki maglumatlary açar sözlere girizmeli. Weterinariýa ammarynda şeýle dermanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, ulanmagyň alamatlaryny anyk bilýärsiňiz we gelýänleriň ähli soraglaryna aňsatlyk bilen jogap berip bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, weterinariýa dermanhanasy programmasynyň işiňiz üçin ideal bolmalydygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Häzirki wagtda işläp düzüjileriň ýeterlik üns bermedik, ýokary hilli däl önüme duşmak gaty aňsat. Programma köplenç näsaz işleýär we yzygiderli düzedilýär. Bazardaky ulgamlaryň giň görnüşi, olaryň ýönekeýligini we aňsatlygyny aňlatmaýar. Hawa, dolandyryjylaryň hiç biri-de kompaniýanyň çeşmelerini pes hilli önüme sarp etmek islemeýär. Onda bu ýagdaýa nähili çemeleşmeli? Saýlaw bilen nädip ýalňyşlyk goýbermeli däl?

Hyzmatlarymyzy ulanmagy we ähli iş gatnaşyklarynda wepaly dostuňyza we ygtybarly ýoldaşyňyza öwrüljek USU programma üpjünçiligini satyn almagyňyzy maslahat berýäris. Ulanyjylar gysga wagtyň içinde möhüm kararlar berip bilerler, dermanhana guramasynyň işini optimallaşdyryp we üstünlikli ösdürip bilerler. Dermanhanada ulanylýan weterinariýa programma üpjünçiligi anyk, rahat we rahat işlemeli. Öndürijilerimiz, hakykatdanam ýokary netijeler bilen sizi haýran galdyrýan hakykatdanam ýokary hilli we üýtgeşik önüm döretdiler. Hünärmenlerimiz, her bir müşderä aýratyn çemeleşýärler we programmany size görä sazlaýarlar. Sazlamalar we parametrler programmanyň amatly we amatly ulanylmagyny üpjün edýän her bir müşderä uýgunlaşdyryldy. Dermanhana programmamyzyň ajaýyp hili, resmi web sahypamyzda jikme-jik okap bilersiňiz, kanagatlanan we kanagatlanan müşderileriň köp sanly synlary bilen subut edilýär. USU Programma üpjünçiligi hünärmen üçin elmydama elýeterli kiçijik gollanma. Diňe yzygiderli täzelenýän täze we degişli maglumatlary saklaýar. Weterinariýa programma üpjünçiligi dermanhana kompaniýasynyň hyzmatlarynyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

Programmany özüňiz synap bilersiňiz. Bu maksat bilen, resmi web sahypamyzda programmanyň synag wersiýasyny çap etdik, ulanylyşy düýbünden mugt. Dermanhana programmasyny barlamaga, işleýşine baha bermäge we öwrenmäge, goşmaça wariantlar we mümkinçilikler barada has köp maglumat almaga kömek edýär. USU programma üpjünçiliginiň size biperwaý galmajakdygyny görersiňiz.

Weterinariýa dermanhanasy iň ownuk üýtgeşmeleri derrew ýazga alýan programma ýakyndan gözegçilik edýär. Guramada bolup geçýän wakalardan elmydama habarlysyňyz. Programma ulanmak gaty aňsat we amatly. Ony özleşdirmek üçin tehnologiýa barada çuňňur bilim gerek däl. Her ulanyja düşnükli. Ulanylýan programmaňyz, islendik kompýuter enjamyna aňsatlyk bilen gurnamaga mümkinçilik berýän iň pes iş parametrlerine eýedir. Dermanhana programmasy weterinariýa ammaryna hem gözegçilik edýär we käbir dermanlaryň barlygyna gözegçilik edýär. Weterinariýa programmasy ulanyjylara aýlyk abuna tölemeýär. Bu, beýleki analoglardan esasy tapawutlaryndan biridir. Programmany çäksiz wagt ulanyp diňe bir gezek töleýärsiňiz. Ulanylýan programma weterinariýa kompaniýasynyň maliýe ýagdaýyna gözegçilik edýär, serişdeleriňizi tygşytly ulanmaga mümkinçilik berýän ähli çykdajylary we girdejileri düzedýär.

Ulanylan programma bilen baglanyşykly haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, hünärmenlerimiz size elmydama ökde kömek we goldaw berýärler we ähli nokatlary jikme-jik düşündirýärler. Dermanhana programmasynda, gurluşlary ulanýarsyňyz we maglumatlary belli bir tertipde tertipleýärsiňiz, bu bolsa belli bir maglumatlary gözlemek üçin sarp edilýän wagty ep-esli azaldar. Weterinariýa programmasy, ähli wagtlary tygşytlaýan ähli zerur hasabatlary we beýleki resminamalary derrew adaty formatda üpjün edýär. Programma üpjünçiligi weterinariýa ammarynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär we haýsy dermanlary çalyşmagyň wagty gelendigini, haýsysyny satyn almalydygyny we haýsysyndan doly dynmalydygyny duýdurýar. Programma, şol bir wagtyň özünde birnäçe dürli walýutany goldaýar, bu daşary ýurt kompaniýalary bilen işleşende örän amatly we amatly. Programma ähli resminamalary sanlaşdyrýar we tertipleşdirýär we ony elektron ammarda saklaýar. Weterinariýa dermanhanasynda ulanylýan programma, zerur bolanda maglumaty saklaýan çäksiz müşderi bazasyna eýedir. Simplyönekeý ýerden çykyp bilmersiňiz. Weterinariýa dermanhanasy programma üpjünçiligi göni, şonuň üçin islendik wagt tora birigip, kompaniýanyň ýagdaýyny bilip bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi, kompaniýanyňyzyň üstünlikli ösmegini üpjün edýän girdejili maýa goýumdyr. Akynda ýakymly netijeler gelmez.