Dermanhanada hasaba alyş programmasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dermanhanada hasaba alyş programmasy

Dermanhanada hasaba alyş programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Dermanhanada hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dermanhana üçin buhgalteriýa programma üpjünçiligi gerek bolsa, USU Programma üpjünçiliginiň tejribeli programmistler toparyna ýüz tutup bilersiňiz. Bu programmirleme hünärmenleri, müşderileri çekmekde ep-esli üstünlik gazanmaga kömek edip biljek ýokary hilli programma bilen üpjün edýär. Öňdebaryjy dermanhana hasapçylyk programmamyz, täsirli maglumat materiallaryny gaýtadan işlenende möhüm netijeleri çalt gazanmaga mümkinçilik berýän programma. Iň esasy, diňe bir köp sanly müşderini özüne çekip bilmän, eýsem degişli hyzmat derejesinde hyzmat edip, wepalylygy artdyryp bilersiňiz.

Kanagatlanan adamlar ýene-de ýokary hilli hyzmatlary alan kompaniýa bilen işlemek isleýärler. Şonuň üçin ösen programmamyzy ulanmak siziň işiňiz üçin peýdalydyr. Uzak möhletleýin hyzmatda, hyzmatlaryň gowy derejesi sebäpli ulanyjylar öz pikirlerini saklap bilerler. Galyberse-de, programmamyz önümçilik proseslerine we bäsdeşlik arkaly ýetip bolmajak belentliklere sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýa üçin bar bolan ätiýaçlyklar has netijeli ulanylyp bilner. Dermanhana hasapçylyk programmasynyň işi, önümçilik proseslerini çaltlaşdyryp boljak peýdaly bonuslaryň doly sanawyny hödürleýär. Dermanhanada hasaba alyş programmasynyň girizilmegi bilen çalt başlap bilersiňiz. Bu opsiýa, ösen dizaýnymyzy derrew ulanmaga mümkinçilik berýär.

Programmany diňe USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleriniň kömegi bilen kompýuteriňize gurnamaly we sazlamaly. Başlangyç konfigurasiýalary döretmäge we hasaplamalar üçin algoritmleri düzmäge kömek edýäris. USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleriniň gysga kursuna gatnaşyp, dermanhana işgärleri tarapyndan goşmaça çäreler görülip bilner. Işgärleriňize bu programmanyň esaslaryny gysga okuw kursy bilen öwredýäris. Işgärleri gurmak, düzmek we taýýarlamak iki sagatlyk tehniki goldawyň çäginde mugt amala aşyrylýar. Dermanhanalar üçin buhgalteriýa programmamyzyň ygtyýarly görnüşini satyn almak we soňra ýokardaky bonusy doly mugt almak ýeterlikdir.

Iki sagat mugt kömek size ýeterlik däl bolsa, elmydama gaty amatly mukdarda goşmaça wagt satyn alyp bilersiňiz. Gereksiz tehniki goldaw wagtyny önümiň esasy wersiýasyna we bahasyna goşmaýarys, sebäbi müşderileriň köpüsi adatça iki sagat sarp edýärler. Gysga kursdan başga-da, işgärlerimiziň programma menýusynda açylan maslahatlary hödürleýändigini bellemelidiris. Bu buýrugy işletmek ýeterlikdir, soň bolsa operator syçanjygy belli bir funksiýanyň üstünden geçirse, programma oňa yşarat eder. Bu örän amatly aýratynlyk, sebäbi programmanyň işleýşini özbaşdak öwrenip bilersiňiz we okuw üçin goşmaça pul sarp edip bilmersiňiz.

Hasapçylyk wagtynda tamamlanýar we ösen programma bilen dermanhanalary dolandyryp bilersiňiz. Islegleriňizi doly üpjün edýär we dermanhana ýolbaşçylary iş günlerinde işçileriň ýoklugynyň sebäplerine gözegçilik edip biler. Programma işgäriň gelmegini we gitmegini awtomatiki hasaba alýar, bu gaty amatly. Munuň üçin ştrih-kod skanerini we belligi printer tanamak aýratynlygyny ulanyň. Ösen dermanhana hasapçylyk programma üpjünçiligi bu enjamy tanadýar we onuň bilen yzygiderli sinhronlaýar. Ştrih-kodlaryň ýerleşdiriljek zerur çydamlylyk kartalaryny çalt çap etmek bolýar.

Programma, işgäre ygtyýar bereninde we hünärmeniň gelmegi ýa-da gidişi baradaky hakykaty hasaba alanda kartoçkany awtomatiki tanadýar. Öňdebaryjy programmamyzdan peýdalanyň, şonda buhgalter hasabatynda deňi-taýy bolmaz. Ulanyjylar hiç hili kynçylyksyz dermanhana bilen iş salyşyp bilerler, bu bolsa dermanlary mahabatlandyrmakda telekeçilik işiniň çalt üstünlik gazanýandygyny aňladýar.

USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň hünärmenleriniň dermanhana dolandyryş maksatnamasyna goşan gowy döredilen gözleg programmasyndan peýdalanyň. Onuň kömegi bilen gözleg soraglaryňyzy çaltlaşdyryp we zerur maglumat materiallaryny takyk tapyp bilersiňiz.

Gözleg talaplaryny süzgüçlerimizi ulanyp sistema näçe takyk girizseňiz, zerur maglumatlary gözlemek has çalt we has gowy boljakdygyny bellemelidiris.

Dermanhanada buhgalteriýa bilen meşgullanýan bolsaňyz, programmamyz bolmasa edip bilmersiňiz. Bu ýokary hilli programma üpjünçiligi, belli bir aýratynlyklar toplumy esasynda müşderileriňizi tertipleşdirmäge kömek edýär. Programmany gurmak we özleşdirmek sizi biynjalyk etmez, sebäbi programmistlerimizden we guramamyzyň tehniki goldaw merkezinden hünärmenlerden giňişleýin tehniki kömek alarsyňyz.

Dermanhana pudagy üçin USU programma üpjünçiligi ulgamyndan bir programma, adaty müşderiler üçin abunalary düzmäge mümkinçilik berýär we bu maglumatlary geljekde ulanmak üçin şablon hökmünde saklap bilersiňiz. Goşmaça programmalary ulanmazlyk we programma üpjünçiligi satyn almak sebäpli ýüze çykýan çykdajylardan gaça durmak üçin programmada şahadatnamalar dörediň. Ulanyjylar buhgalteriýa programmasynyň işlemegi üçin amatly, sebäbi bu programmanyň edaranyň zerurlyklaryny doly öz içine alýar. Guramaňyzyň içinde önümçilik prosesinde häzirki zaman çözgüdimiz durmuşa geçirilenden soň zatlar ýokarlanar. USU programma üpjünçiligi ulgamy, maglumat maksatly dermanhana programmasyny demo neşir görnüşinde göçürip almaga mümkinçilik berýär.

Programmanyň demo wersiýasy bütinleý mugt paýlanýar, ýöne programma üpjünçiligini resmi baglanyşyk arkaly göçürip alsaňyz, mugt we ygtybarly faýl alarsyňyz. Galplardan ägä boluň, sebäbi üçünji tarap dermanhana hasapçylyk programmasyny göçürip almak kararyna gelseňiz, USU Programma Topary maglumat materiallaryňyzyň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny kepillendirip bilmez. Biz dermanhanalara aýratyn ähmiýet berýäris we olaryň hasaba alnyşy bu maksat üçin ýörite taýýarlanan programma bilen çözülip bilner. Programmany şahsy kompýuterlere guruň we häzirki zaman elektron magazineurnalymyzyň kömegi bilen gözegçilik edýän we dolandyrýan klub kartalaryňyzy dörediň. Ösen dermanhana buhgalteriýa programma üpjünçiligi, kompaniýa berginiň bardygyny yzarlamak üçin ulanylýan programma. Bu programma üpjünçiliginiň önümine integrirlenen ýörite opsiýalary ulanyp, kompaniýanyň emläklerini dolandyryp bilersiňiz. Hünärmenleriň gelmegini we gidişini üçünji tarap programmalarynyň kömegine ýüz tutman ýazyň. USU Programma üpjünçiligi ulgamyndan giňişleýin dermanhana hasaby çözgüdi, dermanhanalaryň we beýleki işçileriň barlygyny awtomatiki gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Dermanhanada amallar ygtybarly gözegçilikde bolar we ýalňyşlyk derejesi mümkin bolan iň pes görkezijilere çenli azaldar.