Dermanhanalar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dermanhanalar üçin maksatnama

Dermanhanalar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany dermanhanalar üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma topary tarapyndan işlenip düzülen dermanhana programmasy pudagyň ähli nuanslaryny göz öňünde tutýar. Programma häzirki zaman maglumat tehnologiýasy üçin ähli talaplara laýyk gelýär. Dermanhana programmasyny synag wersiýasynda kompaniýamyzyň web sahypasyndan doly göçürip alyp bilersiňiz.

Professional dermanhana programmasy iň rasional usulda ulanylmaly. Ulgamymyzy saýlasaňyz, ony özleşdirmek üçin ýörite kärler gerek däl. Onda gaty ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýs bar. Hünärmenler toparymyz programmanyň gurulmagyna doly gözegçilik edýär we ähli problemalary düýpli düşündirmek bilen tehniki hyzmaty ýerine ýetirýär. Şeýle hem bu iş prosesini ep-esli aňsatlaşdyrýar. Neşe gözleg programmasy, hatda gaty uly maglumat bazasynda-da islenýän önüm atlaryny çalt tapmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem dermanhana programmasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Dermanhanany göçürip almak programmasyna mugt bassaňyz, ulgamyň demo görnüşini alarsyňyz.

Döwrebap dermanhana programmasy ýönekeý we gysga bolmaly, dürli gurallar we ýokary öndürijilik bilen, diňe şu sebäpli ulgam kompaniýany dolandyrmakda gowy kömekçi bolýar. Dermanhanalar üçin kompýuter programmasy dürli funksiýalara eýedir. Dermanhana analog programmasy önümiň alternatiw wariantlaryny tapmaga kömek edýär. Mundan başga-da, dermanhanalarda neşe gözleg programmasy iň amatly baha syýasaty bilen zerur dermanlary paýlaýjylary tapmaga kömek edýär. Dermanhanalar üçin mugt programma ulanyjylara programma üpjünçiligimiziň netijeliligini iş ýüzünde görmäge mümkinçilik berýär.

Dermanhana programmalary çalt we netijeli iş akymyny üpjün edýär, bu hyzmat bermek üçin päsgelçilik döredýär we işgärleri tertip-düzgüne salýar. Dermanhana önümçiligini dolandyrmak programmasy, amaly gural bolmakdan başga-da, kompaniýanyňyzyň üstünlik gazanmagyna goşant goşýan amallary rasionallaşdyrýar we tertipleşdirýär. Ulanyjylar biziň ösüşimiz, müşderileriň synlary we adamlaryň biziň bilen habarlaşmagy we gyzykly soraglar bermegi üçin ähli maglumatlary öz içine alýan dermanhana programmasyny web sahypamyzda göçürip alyp bilerler.

Dermanhanalar üçin awtomatlaşdyrylan programma gaýtadan işlemegiň wagtyny ep-esli tygşytlaýar.

Mugt dermanhana programma üpjünçiliginde ulgamda ozal doldurylan kataloglardan maglumat alýan awtomatiki doldurma aýratynlygy bar. Programma her sargyt we müşderi üçin tutuş iş taryhyny saklaýar. Dermanhananyň kompýuter programmasy işleriň wagtyna gözegçilik edýär. Neşe gözleg programmasynda maglumat bazasy we amatly nawigasiýa ulgamy bilen işlemek üçin dürli gurallar bar. Dermanhana programmasy iş prosesini optimallaşdyrýar. Şeýle hem, işçileriň arasynda giriş hukuklaryny tapawutlandyrýan köp ulanyjy re modeimi bar. Awtomatlaşdyryş programmasy resminamalaryň köpüsini dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Dermanhana programmalary belli bir kriteriýa laýyklykda içerki hasabatlary hem döredip biler. Maglumatlary tertiplemek we toparlamak maglumatlary gaýtadan işlemegi optimizirlemäge kömek edýär. Neşe gözleg programmasy maglumatlar bazasyndan maglumatlary beýleki elektron formatlara öwürmäge we hatda gaty köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Dermanhanada gözleg programmasy SMS ýa-da e-poçta arkaly awtomatiki ibermek funksiýasyna eýedir. Onuň amatly we ýönekeý interfeýsi işi aňsatlaşdyrýar. Dermanhana programmasyny synag wersiýasynda web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz, nomer ýa-da e-poçta arkaly biziň bilen habarlaşyp doly görnüşini göçürip alyp bilersiňiz.

Dermanhana awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi, iş amallaryny gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Dermanhana guramalaryna eýe bolan edara görnüşli taraplar üçin dolandyryşyň ykdysady netijelerine garamak gaty möhümdir. Hasabat berlen maliýe netijesi esasan salgyt hasabaty üçin ulanylýar we içerki gözegçilik maksatlary üçin hem möhümdir. Maliýe netijesini dogry hasaba almazdan, içerki seljeriş gözlegleri, dermanhana zynjyrynyň esasy ykdysady görkezijilerini meýilleşdirmek we çaklamak amala aşyrylyp bilinmez. Jemleýji maliýe netijesi, hasabat döwri üçin maliýe we ykdysady işleriň dowamynda guramanyň maýasynyň köpelmegi ýa-da azalmagy bolup durýar, bu umumy iş netijesi görnüşinde aňladylýar. Şeýlelik bilen, kapitallaşmagyň ýokarlanmagy ýa-da azalmagy hasabat döwründäki girdejiler bilen çykdajylaryň arasyndaky gatnaşygy bilen kesgitlenýär. Başgaça aýdylanda, kompaniýanyň girdejisi çykdajylardan ýokary bolsa, maliýe netijesi girdeji görnüşinde aňladylýar, ýogsam, maliýe netijesi ýitgi görnüşinde göz öňünde tutulýar. Maliýe netijelerini ygtybarly hasaba almak üçin ykdysady guramalaryň girdejileriniň we çykdajylarynyň gurluşyna aýratyn üns berilýändigini bellemelidiris. Dermanhanalara eýeçilik edýän guramanyň çykdajylary adaty işler we beýleki çykdajylara bölünýär. Şeýle edara görnüşli taraplaryň yzygiderli alyp barýan işleri üçin çykdajylar wagtyndan öň reseptleri taýýarlamak, senagat taýdan öndürilen dermanlary satmak we artykmaç dermanlary durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly. Şeýle kompaniýalaryň beýleki çykdajylary, beýleki girdeji gazanýandyklary üçin, işiň görnüşi boýunça paýlamak çykdajylary bilen baglanyşykly. Kompaniýanyň esasy işinden gelýän girdejiler, derman öndürýän kompaniýalaryň iş sikliniň ahyrky netijesidir. Öndürmek we öndürilen derman görnüşindäki dermanhana kompaniýalarynda öndürijilerden girdeji almak, durmuşa geçirmek prosesi bilen baglanyşykly. Şeýlelik bilen, şertler bir gezeklik ýerine ýetirilen halatynda kompaniýanyň alyjylardan we müşderilerden alýan serişdeleri girdeji hasaplanýar. Şertleriň biri ýerine ýetirilmese, iş geleşiginiň mukdary üçin guramanyň öňündäki borçnamalar göz öňünde tutulýar we hasabat döwrüniň ahyrynda bu mukdar balans jogapkärçiligine goşulmalydyr.

Bularyň hemmesi çylşyrymly we düşnüksiz ýaly bolup görünýär, ýöne USU programma üpjünçiliginden dermanhana programmasyny ulanyp, ähli proseduralaryň näderejede ýönekeýleşdirilendigine we awtomatlaşdyrylmagyna geň galarsyňyz.