Dermanhanalar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dermanhanalar üçin maksatnama

Dermanhanalar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany dermanhanaçylar üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dermanhana işgärleriniň işi ýönekeý bölek satuwy aňlatmaýar, sebäbi esasy önüm hökmünde dermanlaryň öz nuanslary bar, şonuň üçin aýratyn talaplar goldanylmaly. Dermanhanaçylar üçin programma bar bolsa, amallar has aňsat. Adaty, adaty söwda awtomatlaşdyryş platformasy farmasewtler üçin işlemeýär. Derman önümlerine dürli önümler bilen baglanyşykly jogapkärçilik çekilýär, derman dozalaryny dogry dolandyrmak, ammardaky möhletini we aksiýa derejesini yzarlamak möhümdir. Bu, müşderi hyzmatyna goşmaça, elbetde köp wagt alýar. Öň iş meselelerini gowulandyrmak we ýönekeýleşdirmek üçin başga alternatiwa ýok bolsa, häzirki zaman tehnologiýalary awtomatlaşdyrmak üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär, galanlary belli bir talaplar üçin iň amatly programmany saýlamak. Maglumatlary ösdürmek bazary dürli-dürli, ýöne güýjüňizi dermanhanalarda gündelik işlerinde kömek edip biljek dermanhanalarda işleýän şeýle platforma tapmaga gönükdirmeli. That'söne bularyň hemmesi däl, programmany ulanmak aňsat we tejribesiz kompýuter ulanyjysy üçinem öwrenmek aňsat bolmaly we bahasy kiçi dermanhanalarda-da, uly zynjyrlarda-da elýeterli bolmaly. Hünärmenlerimiz neşe söwdasy pudagynda işewürligiň zerurlyklaryna düşünýärler we görkezilen talaplara laýyk gelýän programma - USU Programma üpjünçiligi ulgamyny döretmegi başardylar. Örän çeýe interfeýsi bar, täze ulanyjy öz maksadyna içgin düşünip we gysga okuwdan soň işe girip biler ýaly, opsiýalaryň menýusy iň ownuk jikme-jikliklere seredilýär.

Programma birnäçe moduldan ybarat bolup, olaryň her biri maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek, işjeň satmak we dürli resminamalary taýýarlamak, derňew we statistika netijelerine jogapkärdir. Ilkibaşda, USU Programma üpjünçiligi programmasy girizilenden soň, “Salgy” bölümi doldurylýar, işgärleriň, üpjün edijileriň we müşderileriň maglumatlar binýady hem döredilýär. Satylan önümleriň sanawy öndürijiler, neşe kategoriýalary, möhleti we başgalar barada zerur maglumatlar bilen döredilýär. Geljekde farmasewtler islendik maglumatlary çalt tapmak üçin elektron maglumatlar bazasyny ulanyp bilerler, diňe degişli setire birnäçe nyşan girizip bilerler. Aýry-aýry bölüm ammaryň bölümine bagyşlanýar, bu ýerde dermanhanalar elektron hasap-fakturalary dogry we çalt düzüp, baha belliklerini belläp we çap edip bilerler (printer bilen birikdirilende), täze partiýalary bellige alarlar, partiýalara we partiýalara gözegçilik ederler, möhleti. satuwa geçirmek. Mundan başga-da, bu modulyň işleýşiniň kömegi bilen ulanyjylar balans sanyny we göwrümini maliýe taýdan aňsatlyk bilen hasaplap bilerler. Dermanhana işgärleriniň işinde esasy kömekçi, ähli amallary, resminamalary we ammar balansyndan dermanlary aýyrmaga kömek edýän satuw dolandyryş modulydyr. Şeýlelik bilen, ulanyjy USU Programma üpjünçiliginde gutarýan senesini barlap biler, düşündirişini barlap biler we zerur bolsa analoglary tapyp biler. Düzgün bolşy ýaly, hasabat hasabatynyň ahyrynda satuw hasabatlary tabşyrylmaly, bu mesele birnäçe düwmeler bilen çözülýär. Derman lukmanlary, käbir dermanlaryň ýetmezçiligini kesgitlemek we alnan maglumatlara esaslanyp programma taýýarlamak üçin programma algoritmlerini hem ulanyp bilerler. Programmada, dermanhana zynjyrynyň we üpjün edijileriň nokatlarynyň arasyndaky täsiri optimizirlemek üçin gurallar bar, soňra käbir dermanlaryň kontekstinde satuw maglumatlary seljerilýär. Dermanhana programmasynyň işlemegi üçin ähli sazlamalar, işiň nuanslaryny göz öňünde tutup, belli bir müşderi meseleleri üçin düzülip bilner.

Ösüşimiz bilen kadalaşdyryjy, salgylanma we buhgalteriýa maglumatlarynyň merkezleşdirilen maglumatlar binýadyny saklamak amatly. Işleri guramaga bu çemeleşme, möhüm dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin ýeke-täk merkez bilen ähli amallar üçin çeýe modeli düzmäge mümkinçilik berýär. USU Programma üpjünçiligindäki maglumat alyş-çalyş algoritmleri iş wagty düzülýär we soňra belli bir tertipde işleýär. Bahalandyryş işini ýönekeýleşdirmek üçin formulalary neşe topary we baha segmenti boýunça böljek hasaplama mehanizmi hakda pikir edip bilersiňiz. Diňe resept we artykmaç dermanlar üçin aýratyn ýazgy gurnalýar, bu dermanhanaçylara köp wagt tygşytlaýar. Mundan başga-da, saklanyş şertleri, düzümdäki aýratyn işjeň maddalar, hökmany çäklere girýän harytlar ýaly dürli sebäplere görä dermanlara gözegçilik edip bilersiňiz. Awtomatlaşdyrmazdan ozal saklanyş möhleti meselesi gaty kyn, farmasewtler indiki ýyl saklanyş möhletini görkezýän depderlerde ýazgylary saklamaly boldular. Bu amal sanaw düzmek we gelýän pozisiýalary el bilen tertiplemek bilen baglanyşyklydy, elbetde bir sagatdan az wagt gerekdi. Maksatnamamyz bilen, belli bir wagtdan öň satylmaly dermanlaryň sanawyny alanyňyzda, şeýle adaty amallary ýatdan çykaryp bilersiňiz. Programma aksiýa derejelerini awtomatiki seljerýär, harytlara zerurlygy hasaplaýar we üpjün edijiler üçin derrew programma döredýär. Ulanyjy diňe täze formany barlamaly we tabşyrmaly.

Dermanhanalarda, şübhe bildirýän müşderilere ýa-da gözegçilik edaralaryna hiliň tassyklanmagy hökmünde ähli assortiment üçin şahadatnamalary öz wagtynda saklamaly we hödürlemeli. Programmada şahadatnamalaryň grafiki maglumatlar binýadyny döredip bilersiňiz. Dermanhanalar ammardan göçürme talap etmeli däl, zerur formany programma menýusyndan aňsatlyk bilen çap edip bolýar. USU programma üpjünçiligini dermanhana we derman öndürijiligini awtomatlaşdyrmak üçin esasy gural hökmünde saýlamak bilen, netijeli dolandyrmak, müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak we nomenklaturanyň zerur çäkleri bilen ähli nokatlary wagtynda üpjün etmek üçin güýçli funksiýalary bolan taýýar platforma alarsyňyz. meýdany. USU programma üpjünçiliginiň programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirilmegi netijesinde girdejiler köpeler we çykdajylar azalar!

Programma ammar aksiýalarynyň zerur mukdaryny saklamak üçin iň amatly şertleri döretmäge kömek edýär, ulanyjylara belli bir wezipäniň ýerine ýetirilişi barada habar berýär we awtomatiki usulda programma döredýär. Programmada, buhgalter hasabatyny dolandyryp, üpjün edijiler bilen hasaplaşyk funksiýalaryna kömek edip, işgärleriň aýlyk haklaryny hasaplap, hasabat resminamalaryny döredip bilersiňiz.

Dermanhanalar gelýänler bilen çalt we ýokary hilli iş gurup bilerler, bu bolsa wepalylygyň umumy derejesini ýokarlandyrýar. USU-nyň programma üpjünçiliginiň opsiýalaryny ulanyp, işgärleriň öndürijiligi, şahamça dolandyryşy we resminamalary paýlaşmak üçin ýeke-täk maglumat giňişligini döredip bilersiňiz. Programma üpjünçiligi harytlaryň bahalaryna gözegçilik edýär we çykdajylary kesgitläniňizde standartlarda kesgitlenen çäklerden geçmäge mümkinçilik bermez. Elektron maglumat bazasynda buhgalteriýa we maglumat maglumatlary merkezleşdirmek arkaly administrasiýa tarapyndan möhüm dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin çeýe model döretmek.Programma köp ulanyjy re modeiminde işleýär, bu ähli ulanyjylaryň bir wagtyň özünde içerki iş tizligini ýitirmän işläp biljekdigini aňladýar. . Derman lukmanlary parametrleri we bahalary öňünden kesgitlemek bilen dermanlaryň bahasyny hasaplanda göterim usulyny ulanyp bilerler.

USU Programma üpjünçiligi, arzanladyş programmalaryny, bonuslary we arzanladyşlary üpjün etmegiň algoritmlerini düzýär.

Maliýe derňewi gündelik girdejini kesgitlemek üçin iň az derejede ýönekeýleşdirilýär, ýöne degişli parametrleri kesgitlemek bilen birnäçe pursatda beýleki görkezijiler ýaly. Bahalaryň sanawyny döretmek aýratyn çemeleşme bilen, kategoriýalara bölünmek bilen amala aşyrylyp bilner, mysal üçin, pensionerler üçin aýratyn resminama ulanylýar. Programma, köp sanly neşe serişdelerini üpjün etmek baradaky haýyşlarda ýüze çykmagynyň öňüni alyp, dublikatlary we artykmaçlyklary yzarlap biler. Kontekstli gözleg maglumatlary tapmagy aňsatlaşdyrýar we netijeleri tertiplemek, süzmek we birleşdirmek aňsat. Programma konfigurasiýasynda belli bir guramanyň zerurlyklaryna laýyk gelýän funksiýany düzmek üçin çeýe ulgam bar. Dermanhanalar minimal iş wagty bilen analitiki hasabatlary awtomatiki görkezmek ukybyna ýokary baha bererler. Programma şol bir wagtyň özünde çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary gaýtadan işläp biler, umumy öndürijiligini ýitirmän köp amallary ýerine ýetirip biler. Hünärmenlerimiz, menýu dilini we içerki sazlamalary üýtgedip, programmanyň halkara wersiýasyny döredip bilerler.

Ösüşimiziň beýleki artykmaçlyklary bilen tanyşmak isleseňiz, prezentasiýany öwrenmegi ýa-da wideo synyny görmegiňizi maslahat berýäris!