Dermanlara gözegçilik meýilnamasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dermanlara gözegçilik meýilnamasy

Dermanlara gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Dermanlara gözegçilik etmek üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Neşe serişdelerine gözegçilik programmasy USU Programma üpjünçiliginiň ulgamynyň bir bölegidir, esasy wezipesi dürli dermanlaryň saklanmaly şertlerine laýyklykda neşe serişdeleriniň iberilmegine we saklanmagyna netijeli gözegçiligi guramakdyr. Sebäbi olaryň käbirinde psihotrop maddalar, güýçli zäherler bar ýa-da neşe serişdesi bolup biler. Şol sebäpden, şeýle neşe serişdelerine gözegçilik etmek, olaryň häsiýetlerini göz öňünde tutmak we buhgalteriýa we saklamak baradaky resmi talaplara laýyklykda gurnalan bolmaly.

Bu nuanslaryň hemmesi, beýlekiler ýaly neşe serişdelerine gözegçilik programmasynda hasaba alyndy - programmanyň wezipesi ähli amallary hasaba almak. Dermanhanada bolup geçýän zatlaryň hemmesine gözegçilik etmek sebäpli administrasiýa elmydama iň täze maglumatlary, hatda uzakdan hem alýar. Neşe serişdelerine gözegçilik etmegiň birnäçe dürli görnüşi bar - bularyň hemmesi programmada bar, hersi öz “meýdançasynda” işleýär we netijeleri bilen galanlaryny doldurýar. Islendik haýyşa jogap berlende, neşe serişdelerine gözegçilik programmasy içindäki ähli mazmun üçin maglumatlary barlaýar we başarnykly jogap berýär, gözden geçirmek üçin bir sekunt sarp edýär - bu islendik amalda adaty tizlikdir.

Mysal üçin, programma ammardaky aýry-aýry bölekleriň sanyna we hasabatda haýsy dermanlaryň iň köp talap edilýändigini, haýsy bahalaryň satuwynyň has işjeňdigini, haýsy önümleriň suwukdygyny we eýýäm laýyk däldigini hasabatda jogap berip biler. Dermanhana zynjyrynda, neşe serişdelerini yzarlamak programmasy bu maglumatlary her bölüm üçin hödürleýär - ortaça töleg, satuw mukdary, satuw ýygylygy we ş.m. Mundan başga-da, maksatnama bu döwürde her bölümiň çeken ähli çykdajylary baradaky soraga jogap berýär. we wagtyň geçmegi bilen bu çykdajylaryň nähili üýtgeýändigini görkeziň - köpelýärmi, azalýarmy ýa-da üýtgeýär. Neşe serişdelerine gözegçilik programmasy dürli atlar üçin wagtyň geçmegi bilen sarp edijiniň isleginiň üýtgemegini görkezýär we möwsümleýinlige baglylykda bahalaryň ygtybarlylygyny we amatly şertleri göz öňünde tutup, möhletlerine gözegçilik edip, iň işjeň alyjylary saýlaýar. Şeýle hem, islän bahaňyz bolup bilýän şahsy bahalaryň sanawlaryny, sahypalaryny bermek arkaly olary goldap biler - programma size zerur birini saýlaýar.

Neşe serişdelerine gözegçilik programmasy işgärleri diňe bir jogapkärçiligi goşmagyň ýerine gündelik köp sanly proseduralary ýeňilleşdirip, köp işleri awtomatiki ýerine ýetirýär - işde öz wagtynda bellik etmek jogapkärçiligiň we ygtyýarlyklaryň çäginde ýerine ýetirilen işe taýynlygy bellige alýar. Joururnallaryň elektron görnüşi, daşky görnüşi we maglumatlary girizmek üçin bir düzgüni bar, şonuň üçin olary doldurmak köp wagt almaýar, esasanam neşe serişdelerine gözegçilik maksatnamasynyň esasy maksady dermanhananyň, hatda wagtlaýyn çykdajylaryň çykdajylaryny azaltmak. Alsurnallaryň öz wagtynda iberilmegi eýelere zähmet haklaryny bölekler boýunça dogry hasaplamagy üpjün edýär - neşe serişdelerine gözegçilik programmasy joururnallarda ýazylan işleriň mukdaryna görä ähli hasaplamalary özbaşdak edýär, şonuň üçin işgärler işlerini bellige almak isleýärler. gutaran badyna, ýatdan çykarylmaýandygy sebäpli, tölenmeýär.

Şeýle hem, neşe serişdelerine gözegçilik programmasynda her bir işgäriň işiniň ýazgylaryny ýöretmek üçin öz görnüşleriniň bardygyny hem göz öňünde tutmalydyrys, işiň habardarlygyny ýokarlandyrýan ýerine ýetirişiň hili we wagty üçin her kim hut özi jogapkärdir. Iş zolaklaryny aýyrmak üçin, olary goraýan, beýleki adamlaryň maglumatlaryna girmegi çäklendirýän we diňe wezipeleriniň we ygtyýarlyklarynyň hil taýdan ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan resmi maglumatlary açýan şahsy girişleri we parollary girizýärler. Derman gözegçiligi programma üpjünçiligindäki hyzmat maglumatlarynyň gizlinligi giriş kody ulgamy bilen goralýar we howpsuzlyk öňünden meýilleşdirilen tertipde ýerine ýetirilýän yzygiderli ätiýaçlyk nusgalary bilen üpjün edilýär. Gurlan meseleler meýilnamasy bu iş üçin jogapkärdir - belli bir wagtda awtomatiki ýerine ýetirilen işi açýan awtomatiki funksiýa.

Dermanlaryň satuwy birnäçe görkezmeler we formulalar bilen kadalaşdyrylýar we dermanhanada gözegçiligi ýola goýýan we dermanlara gözegçilik etmek üçin köp sanly proseduralary ýerine ýetirýän gözegçilik edaralaryna yzygiderli hökmany hasabatlaryň döredilmegini talap edýär. Neşe serişdelerine gözegçilik programmasy ähli hasabatlary awtomatiki usulda döredýär we içindäki maglumatlar we şular ýaly işler üçin ýörite girizilen görnüşler bilen erkin işleýär. Mundan başga-da, ähli görnüşleriň täzelenen resmi formaty bar we resminamalar iş düzgüniniň kömegi bilen ähli düzgünlere we wagtynda taýýarlanýar. Programma gözegçilik edaralaryna hasabat bermekden başga-da, buhgalter hasabaty, adaty şertnamalar we hasap-fakturalar ýaly dermanhanalarda resminamalaryň ähli akymyny döredýär.

Neşe serişdelerine gözegçilik programmasynyň ýörelgesi, şahsy gündeliklerden ulanyjy maglumatlaryny ýygnamak we gaýtadan işlemek, bu prosesi bellemek üçin umumy görkezijileri düzmekdir. Programma bir wagtyň özünde birnäçe dilde işläp we birnäçe walýutada özara hasaplaşyklary amala aşyryp biler, her dil wersiýasy üçin resmi resminama şablonlary bar. Programma assortimentde bolmadyk dermanlara bolan islegi hasaba alýar we müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin olary goşmak meselesine çözgüt hödürleýär. Ulgam, awtomatlaşdyrylmazdan ozal toplanan ähli maglumatlary saklamaga we saýtlara ýerleşdirmek bilen derrew import funksiýasyny ulanyp täze formata geçirmäge mümkinçilik berýär. Import funksiýasy, köp sanly bölek bilen iberişleri hasaba alanda amatly - üpjün edijilerden elektron resminamalaryň mazmuny kwitansiýa öwrülýär.

Programma ulanyjylara döwürleýin meýilnamalaşdyrmagy hödürleýär, bu dolandyryşa işgärlere, aýratyn ýerine ýetiriş wagtyna we hiline gözegçiligi ýola goýmaga mümkinçilik berýär. Döwrüň ahyrynda, bu meýilnamalara esaslanyp, meýilnama meýilleşdirilen we tamamlanan işleriň arasyndaky tapawudy görkezýän işgäriň öndürijilik hasabatyny döredýär.

Arza, her kassa ýazgysynda we islendik bank hasabynda häzirki nagt galyndylary baradaky haýyşa derrew jogap berýär we maliýe amallary sanawlaryny düzmek arkaly mukdarlary tassyklaýar. Döwrüň ahyrynda maliýe jemlemesi çykdajylaryň bölünişini görkezýär, girdeji çeşmelerini görkezýär, artykmaç çykdajylary kesgitleýär we meýilnamadan hakyky gyşarnyksyzlygy bahalandyrýar. Programma, elektron görnüşini enjamlaşdyrmagy goldaýar, iş görnüşini üýtgedýär - hilini we ýerine ýetiriş tizligini ýokarlandyrýar, täze mümkinçilikler goşýar. Dermanlary çalt gözlemek we paýlamak üçin ştrih-kod skanerini, amatly ammary - saklanyş şertlerine laýyklykda aksiýalary bellemek üçin ýazgylary çap etmek üçin printer ulanyň. Maglumat ýygnamak terminaly aksiýanyň görnüşini üýtgedýär - işgärler ammaryň töwereginde erkin hereket edýärler, paýnamany ölçýärler we buhgalter hasabatynda emele gelen mukdary elektron görnüşinde barlaýarlar. Wideo kameralaryň bolmagy nagt amallara wideo gözegçiligini gurnamaga mümkinçilik berýär - ekranda wideo atlary geleşik barada ähli maglumatlary, şol sanda geleşigiň mukdaryny hem berýär. Programma, zerur dermanlaryň analoglaryny çalt gözlemäge mümkinçilik berýär, eger häzirki wagtda ätiýaçda ýok bolsa, ulanylyşyna, duşuşygyna jogap bermek üçin. Saklamak häzirki wagt re modeiminde amala aşyrylýar - satylan dermanlar, tölegini we programma geçirilendigini tassyklamak bilen ammardan awtomatiki usulda ýazylýar. Programma, islendik ammardaky paýnamalaryň häzirki ýagdaýy baradaky haýyşa derrew jogap berýär we paýnamalaryň iň pes derejä ýetýändigini derrew hasabatda habar berýär.