Dermanhanada önümçilige gözegçilik meýilnamasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dermanhanada önümçilige gözegçilik meýilnamasy

Dermanhanada önümçilige gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Önümçilige gözegçilik programmasyny dermanhanada satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dermanhana önümçiligine gözegçilik programmasy işgärlere ähli kesgitlenen saglyk we howpsuzlyk standartlarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmäge kömek edýär. Lukmançylyk edaralarynda we olaryň gurluş bölümlerinde bu tarap iň möhüm we iň möhümdir, sebäbi beýle guramalarda işgärler adamlaryň ömri we saglygy üçin jogapkärdir. Şonuň üçin jaýlarda we önümçilik ýerlerinde ideal arassaçylyk we beýleki kanuny sanitariýa ülňüleri berjaý edilmelidir. Dermanhanada önümçilige gözegçilik etmek üçin ýörite kompýuter programmasy, şeýle meseleleri çözmekde ajaýyp kömekçi. Awtomatlaşdyrylan programma ähli görnüşli sargytlary oňat ýerine ýetirýär we şeýlelik bilen işgärleriň iş ýüküni ýeňilleşdirýär.

Dürli dürli döwrebap programmalaryň arasynda ünsüňizi öňdebaryjy hünärmenlerimiziň - USU programma üpjünçiliginiň ösüşine gönükdirmegiňizi maslahat berýäris. Bu kompýuter programmasy islendik gurama üçin ajaýyp. Dermanhanada-da kadadan çykma ýok. Programma gaty ýönekeý we öwrenmek aňsat. Adaty kompýuter ulanyjysy muny edip biler. Her bir dermanhananyň işgäri birnäçe günüň içinde programmany doly özleşdirip biler. Mümkin bolmadyk ýönekeýligine garamazdan, programmanyň dürli funksiýalary we wariantlary bar. Programma köptaraply we paralel ýagdaýda birnäçe anyk amallary ýerine ýetirip biler, bu bolsa iş wagtyny ep-esli tygşytlaýar. Programmanyň elmydama sargytlary takyk we dogry 100% ýerine ýetirýändigini bellemelidiris. Önümçilige gözegçilik ulgamymyzyň gönüden-göni jogapkärçiliklerinden biridir. Käbir kadalar edaranyň berjaý etmeli elektron maglumatlar bazasynda berk kesgitlenendir. Programma, bellenilen görkezmelere laýyklykda guramanyň ýagdaýyna yzygiderli baha berýär we talaplaryň yzygiderli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Mundan başga-da, dermanhanada önümçilige gözegçilik etmek üçin ýörite maksatnama, dermanhana ammarynda inwentar we derňew geçirýär. Ulanyjylar dermanhanada bar bolan dermanlaryň hil we mukdar düzümi barada elmydama bilýärler. Ulanyjylar her bir dermanyň düzümi, üpjün ediji, neşe serişdelerini ulanmagyň şertleri we ulanmak we bellemek üçin görkezmeler barada jikme-jik maglumat alyp bilerler. Aýratyn hem ähli maglumatlaryň bir gurşawda bolmagy amatly. Monitor ekranynda birnäçe sekundyň içinde jikme-jik maglumat almak üçin gözleg setirinde gözleýän materialyňyz üçin açar sözleri girizmeli. Iş wagtyny we güýjüňizi tygşytlamak, dermanhana guramaňyzyň ösüşine we işine oňyn täsir edýär.

Ulanyjylaryň amatlylygy üçin, döredijilerimiz programmanyň goşmaça opsiýalaryny, işleýiş toplumyny doly görkezýän we ösüş amaly ýörelgeleri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän programmanyň ýörite mugt synag wersiýasyny döretdiler. Ulgamy işjeň ulanyp başlandan birnäçe günüň içinde dermanhana işiňizde düýpli üýtgeşmeleri görersiňiz. Netijeleriň sizi haýran galdyrjakdygyna kepil geçýäris.

Täze dermanhana önümçiligine gözegçilik programmamyzy ulanmak aňsat we ýönekeý. Her bir işgär, has gowusy birnäçe günüň içinde özleşdirip biler. Dermanhana önümçiligimize gözegçilik meýilnamamyz, has doly seljermäge we baha bermäge mümkinçilik berýän dermanhananyň aýry-aýry gurluş bölümlerine we tutuş gurama gözegçilik edýär. Önümçilige gözegçilik programmasy, islendik kompýuter enjamyna programmany aňsat göçürip almaga we gurnamaga mümkinçilik berýän sada ulgam parametrleri bilen USU programma üpjünçiliginden tapawutlanýar. Dermanhana önümçiligi programmasy işgärlere wagtyny we güýjüni ep-esli tygşytlaýan dürli hasabatlary we beýleki resminamalary awtomatiki usulda döredýär we iberýär. Dermanhana programmasynyň berk kesgitlenen standart meýilnamada resminamalary özbaşdak döredýändigini bellemelidiris. Ulanyjylar elmydama programmamyzyň geljekdäki işlerinde işjeň ýerine ýetirýän resminamalary we hasabatlary döretmek üçin täze şablony göçürip alyp bilerler.

Dermanhanada önümçilige gözegçilik etmek üçin döredilen bu maksatnama möhüm iş meselelerini uzakdan çözmäge mümkinçilik berýär. Bar etmeli zadyňyz, öýde bolanyňyzda ähli önümçilik jedellerini çözmek üçin tora goşulmak. USU-nyň önümçilik dolandyryş programma üpjünçiligi kompýuter programmasy beýleki ulgamlardan tapawutlanýar, sebäbi ulanyjylaryna aýlyk abuna tölegi alynmaýar. Programmany gurnamak bilen diňe satyn almak üçin pul tölemeli. Dermanhana gözegçilik programmasy düýpli başlangyç hasabatyny ýöredýär we ýeke sanly maglumat bazasyny awtomatiki üýtgedýär. Ulgam gözegçiligi guramada kesgitlenen sanitariýa standartlarynyň berjaý edilişine berk gözegçilik edýär. Kompýuterleşdirilen önümçilige gözegçilik programmasy dermanhanalaryň sanawyny yzygiderli geçirýär, dermanhana ammaryndaky dermanlaryň ýagdaýyna mukdar we hil taýdan gözegçilik edýär. Şeýle hem, her bir neşäniň gutarýan senesi we ulanylyş görkezmeleri, şeýle hem bu ýa-da beýleki dermanyň ady barada bilersiňiz. Programma awtomatiki usulda doly bazar derňewini ýerine ýetirýär we döredilmegi üçin iň ygtybarly üpjün edijileri saýlaýar. Ulanyjylar diňe iň gowy kompaniýalar bilen işleýärler. Dermanhana önümçiligine gözegçilik programmasy, her bir işgär üçin aýratyn çemeleşmäni ulanyp, topar üçin täze iş meýilnamasyny döretmäge kömek edýär. Netijede, bu iň öndürijilikli we täsirli iş tertibini döredýär. USU Programma üpjünçiligi dermanhananyň işgärleriniň aýyň dowamynda alyp barýan işlerine ýakyndan gözegçilik edýär. Netijede, bu ähli dermanhana işgärlerine adalatly we mynasyp aýlyk haklaryny almaga mümkinçilik berýär.

USU programma üpjünçiligi, dermanhana işiňiziň işjeň ösmegi üçin dogry ädimdir. Oňyn üýtgeşmeler ýakyn wagtda bolmaz. Sen maňa ynanmaýarsyňmy? Programmanyň synag wersiýasyny ulanyň we sözlerimiziň dogrydygyna göz ýetiriň!