Lukmançylyk dermanlary üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk dermanlary üçin maksatnama

Lukmançylyk dermanlary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmançylyk dermanlary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma üpjünçiligi ulgamy programmasy tarapyndan dolandyrylýan saglygy goraýyş guramasynda lukmançylyk dermanlarynyň hasaba alynmagy, ýokary buhgalteriýa ýagdaýynda kepillendirilip bilinmeýän ýokary netijelilik - takyklyk we netijelilik bilen häsiýetlendirilýär. Dermanlar hassalara hyzmatlar berlende saglygy goraýyş guramasynyň özi tarapyndan ulanylýar - lukmançylyk amallary, synaglar geçirmek, diagnostika synaglaryny geçirmek bolup biler. Lukmançylyk guramasy, hünärmenlige garamazdan, derman serişdesini saglyk hyzmatynyň bir bölegi hökmünde sarp ediji hökmünde tapýar. Şol sebäpli programma konfigurasiýasy hassalaryň hyzmatlarynyň bir bölegi hökmünde awtomatiki neşe gözegçiligini döredýär. Islendik lukmançylyk guramasy dermanhanalaryň çäginde dermanlary satmagy gurap biler. Bu ýagdaýda saglygy goraýyş guramasyndaky neşe hasaba alyş konfigurasiýasy söwda amallaryna gözegçilik edýär we müşderiler, neşe serişdeleri, geleşik gymmaty, girdeji we ş.m. hakda jikme-jik maglumat bilen olardan satuw bazasyny döredýär.

Saglygy goraýyş guramasynda buhgalteriýa üçin nomenklatura döredilýär - işiniň çäginde işleýän neşe serişdeleriniň ähli görnüşi. Olardan başga-da, täjirçilik maksatly harytlar hem bu ýerde hödürlenýär, ähli harytlar kategoriýalara (haryt toparlary) bölünýär, bu bir neşe serişdesi ýok bolsa, ony çalt tapyp bilersiňiz. Programmanyň konfigurasiýasy üçin neşe serişdelerini hasaba almagyň wezipesi, hasabat döwrüni dowam etdirmek üçin lukmançylyk guramasyna ýeterlik inwentar bermekdir. Bu maksat bilen, programma yzygiderli statistiki hasaba alnyşy ýerine ýetirýär, şol döwürde neşe serişdelerine we traffige bolan isleg baradaky statistiki maglumatlar ýygnalýar, şular ýaly maglumatlary göz öňünde tutup, eýýäm hasaplanan mukdarda harytlar bilen awtomatiki sargyt döredilýär we iberilýär. e-poçta arkaly üpjün ediji.

Dermanlaryň awtomatiki hasaba alynmagy netijesinde lukmançylyk guramasy, şol döwürde sarp edilmeli mukdarda satyn alýar, ýöne hemişe ätiýaçda bolmaly iň möhüm minimal mukdary göz öňünde tutýar. Netijede, artykmaç satyn almak we olary saklamak bilen çykdajylar azalýar. Derman satmak we sarp ediş serişdesi hökmünde ulanmak iki dürli işdir we awtomatlaşdyrylan programma inwentarlary optimizirlemek üçin birleşdirýär. Rasional meýilnamalaşdyrmak saglygy goraýyş guramasynyň maddy çykdajylaryny tygşytlaýar. Neşe serişdeleriniň hereketi, resminama esasy resminamalaryň esasyny düzýän we resminamalary amatly işe bölýän ýol ýazgylary bilen resminamalaşdyrylýar. Hereöne bu ýerde kategoriýalaryň ýerine MPZ, harytlar we materiallar we bölüniş meselelerini görkezýän kategoriýalaryň ýerine status we reňk görkezilýär.

Lukmançylyk guramasy tarapyndan sarp edilýän material hökmünde ulanylýan lukmançylyk dermanlary barada aýdýan bolsak, awtomatiki hasaba alyş programmasynyň kanun tarapyndan tassyklanan senagat maglumat materiallary bilen maglumatlar binýadyny öz içine alýandygyny bellemelidiris. Onda her bir lukmançylyk hyzmatynyň wagt, ulanylýan iş güýji we sarp edilýän sarp ediş mukdary babatynda ýerine ýetiriş kadalary bar. Bu maglumatlary göz öňünde tutup, programma gurlanda iş amallaryny hasaplamak resmi kadalara laýyklykda amala aşyrylýar, gutarandan soň olaryň her biri pul möhletini alýar, soň bolsa hasaplamalara gatnaşýar.

Şonuň üçin lukmançylyk guramasy neşe serişdesini ulanýan näsaga hyzmat beren bolsa, onuň bahasy bahalaryň sanawyna laýyklykda hyzmatyň bahasyna goşulýar. Performedhli ýerine ýetirilen amallaryň sanyna görä, bu döwürde näçe neşe serişdeleriniň we haýsylarynyň sarp edilendigini aňsatlyk bilen kesgitläp bolýar. Bu dermanlar ammardan hasabatyň esasynda berilýär we hyzmat tölenenden soň, amalda kesgitlenen mukdardaky balansdan awtomatiki usulda çykarylýar. Şonuň üçin ammar hasaby häzirki wagt re modeiminde diýilýär.

Derman önümlerini satuw wagtynda lukmançylyk guramasynda hasaba almak barada aýdýan bolsak, bu ýagdaýda hasaba alyş satuw maglumatlar bazasyndan alnan maglumatlara laýyklykda amala aşyrylýar. Ammaryň hasaba alnyşy birmeňzeş işlese-de - töleg geçirildi, satylan atlaryň hemmesi ammardan degişli mukdarda ýazyldy. Söwda geleşigini şeýle hasaba almak üçin satuw penjiresi bar, maglumatlaryna esaslanyp, dermanlar öçürilýär. Bu amatly elektron görnüş, doldurmak üçin birnäçe sekunt gerek, saglygy goraýyş guramasy bu amal barada alyjynyň (hassanyň) şahsy maglumatlary, lukmançylyk dermanlaryna bolan gyzyklanma, satyn almagyň ýygylygy, ortaça satyn almak barada iň köp maglumat alýar. şertnamada şeýle şertler bar bolsa, arzanladyş şerti bilen alnan girdeji.

Şeýle hem, buhgalter hasabatynyň netijeliligini bellemelidiris. Awtomatlaşdyryş wagtynda dürli maglumat kategoriýalaryndan ähli bahalaryň arasynda içerki baglanyşyk gurulýar. Şeýlelik bilen, bir baha göz öňünde tutulanda, beýleki ähli adamlar, göni ýa-da gytaklaýyn baglanyşykly, ähli çykdajylary açyp görkezýärler.

Gurlan senagat maglumat materiallarynyň maglumatlar binýady, kategoriýalara bölünen ICD diagnozlarynyň sanawyny öz içine alýar, bu bolsa lukmana olaryň saýlanlaryny çalt tassyklamaga mümkinçilik berýär. Diagnozy saýlamak bilen, bejeriş protokoly awtomatiki usulda döredilýär, lukman ony esasy hökmünde ulanyp biler ýa-da esasy lukman tarapyndan barlanmalydyr. Bejergi teswirnamasy döredilen badyna, lukman bejergini meýilleşdireninde esas hökmünde kabul edilip bilinjek awtomatiki resept hödürleýär. Näsaglaryň lukmançylyk ýazgylary elektron görnüşinde saklanýar, ultrases şöhlelerine, rentgen şöhlelerine, bejerginiň dinamikasyna baha bermäge mümkinçilik berýän synag netijelerine birikdirilip bilner.

Näsaglary amatly kabul etmek üçin maksatnama, her bir hünärmeniň işe deslapky gabat gelýän we anyk görkezilen elektron tertibi döredýär. Iş tertibini lukmanlaryň arasynda deň paýlamak üçin hassalaryň akymyny hepdäniň günleri we sagatlary bilen kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär, olar hem tertibe girip bilerler. Bellenen wagtynda lukman hassany beýleki hünärmenler bilen özbaşdak hasaba alyp biler, zerur synaglary, synaglary belläp biler we bejeriş otagyna baryp görüp biler. Bellenmegiň öňüsyrasynda, programma hassalara sapar barada ýatlatma iberýär, ony tassyklamak, bu amalyň ýerine ýetirilişini operatoryň meýilnamasynda bellemek. Müşderi bu sapardan ýüz öwürse, programma hassany garaşýan sanawyndan awtomatiki usulda saýlaýar we wagtdan peýdalanmak üçin indiki sapary teklip edýär. Näsaglar bilen özara gatnaşygy sebäpli, CRM görnüşinde kontragentleriň bitewi maglumatlar binýady döredilýär, bu ýerde üpjün edijiler we potratçylar hem amatlylyk üçin kategoriýalara bölünýärler. CRM-de her gatnaşyjy üçin “faýl” döredilýär, bu ýerde olar bilen aragatnaşyklaryň taryhy, şol sanda jaň seneleri, söhbetdeşlik gysgaça mazmuny, baryp görmek, haýyşlar, hyzmatlar üçin tölegler saklanýar. Lukmanyň bellemegine gelen hassa, maslahatdan soň we töleg tölenýänçä familiýasy gyzyl reňkde tertipde bir reňkde görkezilýär. Näsagyň lukmançylyk ýazgylaryna girmek, dürli işgärlere, jogapkärçiligine görä üýtgeýär - kassir diňe hyzmatlar, registr - ähli maglumatlar üçin tölenmeli mukdary görýär. Programma awtomatlaşdyrylan kassa ýazgysyny hödürleýär, ony bellige alyş hukuklary bilen birleşdirip bilersiňiz, soň bolsa işgäri ygtyýarly bolan hassalardan töleg ýygnaýar. Lukmançylyk neşe programmasy serişdeleriň hereketine gözegçilik edýär, tölegleri degişli hasaplara paýlaýar, töleg arkaly tertipleýär we bergileri kesgitleýär.