Derman serişdeleri üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Derman serişdeleri üçin maksatnama

Derman serişdeleri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Derman serişdeleri üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mugt neşe hasaba alyş programmasyny göçürip almak isleseňiz, USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň programmasynyň demo wersiýasy görkezilen usu.kz web sahypasyna girmegi maslahat berýäris. Programma neşe hasabatyny awtomatlaşdyrýar, netijeliligini ýokarlandyrýar we ammara gelen pursatyndan we göni sarp edijä geçirilmezden neşe serişdelerine we olaryň hereketine awtomatiki gözegçilik edýär. Aslynda, şular ýaly programmany mugt göçürip alyp bolmaýar, sebäbi awtomatlaşdyryş programmasy gaty gymmat önüm we onuň bahasy neşe işini hasaba almak ýaly işi özbaşdak ýerine ýetirýän funksiýalaryň we hyzmatlaryň bukjasyna baglydyr. Developöne işläp düzüjiler köplenç müşderä neşe hasabatyny awtomatlaşdyrmak programmasynyň geljekdäki peýdalaryna baha bermäge mümkinçilik berýän mugt demo wersiýasyny göçürip almagy teklip edýärler.

Mugt demleri göçürip almak bilen, çäkli mukdarda amal bolsa-da, programmanyň işleýşine girip bilersiňiz, ýöne islendik ýagdaýda-da gysgaldylan görnüşde-de programma neşe serişdelerini dolandyrmakdaky esasy mümkinçiliklerini görkezýär. Ilki bilen, demo programmasyny göçürip almak bilen (mugt!) Ulanyjylar hyzmat maglumatlaryna aýratyn girmegiň artykmaçlyklaryna we netijede döredilen sazlamalara baha berip bilerler. Her bir ulanyjy (işgäri) indi öz işiniň çäginde şahsy jogapkärçilik çekýär, işgäriň ýerine ýetirýän ähli amallary elektron resminamalarda ýazylýar we şeýlelik bilen hemmeler üçin möhüm bolan dolandyryş üçin aç-açan bolýar.

Köp dermanlarda psihotrop maddalar, güýçli zäherler, dermanlar bar we kabul edilen lukmançylyk edarasynda ýörite hasaba alynmagy talap edilýär. Hasapçylyk programmasy, elektron görnüşlere girizilende ulanyjylaryň maglumatlaryny şahsy maglumatlary bilen bellik edýär. Şol sebäpden, haýsydyr bir operasiýa ýerine ýetirilende haýsysynyň neşe serişdeleri bilen iş salyşýandygy we näsaga gowşurylan pursadyndan haýsy etapda hereket edýändigi hemişe görünýär. Mugt demo programmasyny göçürip alanyňyzdan soň, ilkinji hereketiniň geljekki ulanyja şahsy giriş we howpsuzlyk parolyny bellemekdigini, awtomatiki ulgamdaky jogapkärçiliginiň we ygtyýarnamalarynyň ygtyýarlyklaryny kesgitleýän howpsuzlyk parolyny bellemekdigini derrew bilýärsiňiz. Hyzmat maglumatlarynyň, şol sanda derman serişdeleriniň gizlinligini goramak programmanyň jogapkärçiligidir we onuň howpsuzlygy yzygiderli meýilleşdirilen ätiýaçlyk nusgalary bilen üpjün edilýär.

Mugt demo programmasyny göçürip almak bilen, ulanyjylar içerki iş meýilnamasynyň işine baha berip bilerler, wezipeleri düzülen tertibe laýyklykda awtomatiki işlemegi öz içine alýar. Mysal üçin, mugt göçürip alyp bolmaýan awtomatlaşdyrylan ulgam, ähli iş prosesini özbaşdak taýýarlaýar. Dermanlary ýazga almak barada aýdylanda, hasabatyň ähli görnüşlerini, şol sanda kadalaşdyryjy edaralar we buhgalter hasabaty üçin hökmany bolanlary öz içine alýar. Wezipe meýilnamasy her resminamanyň bellenilen möhletde taýýar bolmagyny üpjün edýär.

Taýýar resminamalary geçirmek aňsat - munuň üçin programmanyň içerki eksport funksiýasy bar. Asyl baha formatyny saklamak bilen resminamany awtomatiki usulda islendik kesgitlenen formata öwürýär. Resminamalary düzmek üçin programma şablonlar toplumy girýär, ýöne olary göçürip alyp bolmaýar, esasanam mugt, sebäbi formalar şablonlar tarapyndan görkezilen formatda programma tarapyndan döredilýär. Mundan başga-da, ähli görnüşlerde zerur jikme-jiklikler we logotip bar.

Neşe serişdeleri ammara gelen badyna baş harplar bilen ýazylmalydyr - programmanyň özi hasap-faktura döredýär we munuň üçin haýsy dermanlaryň gelendigini we haýsy mukdarda görkezilmelidigini görkezmeli. Elementler gaty köp bolsa näme etmeli? Daşarky elektron resminamalardan çäksiz mukdarda maglumat geçirmekden ybarat bolan import funksiýasyny ulanyň. Mysal üçin, üpjün edijiniň hasap-fakturalary, bir sekundyň bir böleginde geçirýär we ähli bahalary özleri üçin kesgitlenen ýerlerde özbaşdak tertipleşdirýär. Şeýle aýratynlygy hem göçürip alyp bolmaýar - mugt demo synag üçin elýeterli programmanyň bir bölegi.

Awtomatlaşdyrylan ulgamyň özi dermanlaryň ýazgylaryny ýöredýär we iş proseslerini mümkin boldugyça takyk häsiýetlendirýän görkezijileri döretmek üçin ulanmak üçin esasy we häzirki ulanyjy maglumatlaryna mätäç. Şonuň üçin ulanyjylardan şahsy elektron blankalaryny doldurmagyny talap edýär we bu amal mugt däl - inurnalda näçe köp ösüş gazanylsa, aýlyk şahsy töleg şonça-da ýokary bolar. Işgärleri iş ýazgylaryny işjeň ýagdaýda saklamaga mejbur ediň. Şeýle gündeligi hem göçürip alyp bolmaýar we maglumatlaryň takyklygyna öz gözegçiligini döredýän eýesi we ýolbaşçylary üçin elýeterlidir.

Nazary taýdan, awtomatiki ulgamda hiç zat mugt däl - her bir işiň öz gymmaty bar, bu maglumat we maglumat bazasynda beýan edilen senagat kadalaryny we ülňülerini hasaba almak bilen alynýar, mugt demo bilen hem mugt göçürip alyp bolmaýar. wersiýasy. Usu.kz web sahypasynda mugt derman hasaba alyş programmasyny göçürip almagy maslahat berýäris - we dermanlary awtomatlaşdyrmagyň ähli mümkinçilikleri bilen tanyşyň.

Awtomatlaşdyrylan programma, maliýe, statistika, dolandyryş, ammar ýaly hasaba almagyň birnäçe görnüşini ýerine ýetirýär we häzirki wagtda olaryň hyzmat edilmegini üpjün edýär.

Dermanlary näsaga geçirendigi barada şahadatnamanyň alynmagy bilen berlen mukdar ammardan awtomatiki usulda çykarylýar - häzirki ýagdaýy baradaky maglumatlar hemişe täzelenýär. Harytlaryň haýsydyr biri gutarsa, jogapkär adamlar hasaplanan mukdar bilen indiki satyn alýança goşmaça goşundy bilen öňünden berýärler. Collectedygnalan statistiki maglumatlar, satyn alyş çykdajylarynyň öňüni almaga we artykmaç mukdarda saklamaga mümkinçilik berýän bu döwürdäki aktiwleriň dolanyşygy esasynda satyn almagy guramaga mümkinçilik berýär. Gurama, islendik kassa ýygymynda we bank hasaplarynda nagt pul balansyny bilýär - programma awtomatiki usulda amala aşyrylan ähli maliýe amallarynyň sanawlaryny döredýär. Nagt pul akymlaryny seljermek bilen jemleme, çykdajylaryň üýtgemeleriniň dinamikasyny öwrenip, öndürijilikli däl çykdajylary tapmaga we aýry-aýry çykdajylaryň ýerine ýetirilişine baha bermäge mümkinçilik berýär. Sanly enjamlar bilen integrasiýa ulgamda ştrih-kod skaneri, maglumat ýygnamak terminaly, bellik printeri, elektron şkalasy bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik berýär. Sanly enjamlar bilen integrasiýa, eltip bermek, çykarmak, paýnamalary bellemek, paýnamalaryň ýerine ýetirilmegi ýaly ammar amallarynyň hilini ýokarlandyrýar - netijeleri saklanýar. Mundan başga-da, sanly enjamlar bilen integrasiýa, söwda amallarynyň we hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrýan salgyt bellige alyjy, nagt däl töleg terminaly bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan programma (usu.kz-dan göçürip alyň) dürli dillerde işleýär - sazlamalarda saýlanyp bilner, her dil wersiýasynyň öz resminamasy we tekst şablonlary bar. Ulanyjylaryň şahsy gündeligi maglumatlaryň takyklygyna baha bermek üçin yzygiderli gözden geçirilýär - audit funksiýasy, täzelenmeleri bellemek, prosesi çaltlaşdyrmak.

Dermanhana ulgamynyň işleýşi wagtynda uzakdaky bölümdäki ähli maglumatlara girmäge mümkinçilik berýän öz maglumat tory döredilýär we işlemeginiň şerti internetiň bolmagydyr.

Ulgam hasaplanan görkezijileriň takyklygyny, maglumatlaryň ygtybarlylygyny, gaýtadan işleniş tizligini üpjün edýär, bu bir sekundyň bir bölegi, şonuň üçin olar hakyky wagt hakda gürleşýärler.

Programma derrew ýiten neşe serişdelerine meňzeşleriň sanawyny teklip edýär, bölekleriň düzümindäki dermanlaryň dozasyny ykrar edýär, eger gaplamak bölünýän bolsa, islegiň yza süýşürilmegine eýe. Implementationerine ýetirilişi barada aýtsak, dermanhana müşderilere berilýän arzanladyşlar barada hasabat alýar, çykdajylaryň umumy mukdaryndaky ýitirilen peýdany, adamlaryň özlerini we esaslaryny görkezýär.