Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çaphanada hasap

Çaphanada hasap • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çaphanada hasap
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mahabat işinde üstünlikli ösüşiň we girdejiniň ýokarlanmagynyň iň möhüm elementlerinden biri çaphanada netijeli hasaba alnyşdyr. Şeýle hasaba almagyň aýratynlygy, onuň köp adamly bolmagy we çaphananyň işindäki her bir prosese gözegçilik etmegi üpjün etmeli. Onuň wezipeleri önümçilikde materialyň sarp edilişine gözegçilik etmek we ony seljermek, çap etmek üçin gelýän ähli sargytlary utgaşdyrmak we ýerine ýetiriliş wagty. Şeýle hem, ýerine ýetirilen işleriň mukdaryna, anyk meýilleşdirilen we materiallary rasional satyn almak, iş wagtyny tygşytlamak üçin işgärleriň işini optimallaşdyrmak esasynda işgärleriň buhgalteriýasy we tölegleri barada gürleşip bileris. Şeýle hem, kompaniýada edilen ähli maliýe amallaryna gözegçilik edýän umumy iş öndürijiligini azaltmak we ýokarlandyrmak üçin işgärleri öz içine alýar. Bilşiňiz ýaly, her bir buhgalter hasabatyny amala aşyrmagyň birnäçe usuly bar, her kompaniýa aýratyn saýlaýar. Bu el bilen hasaplaşyk bolup biler ýa-da awtomatiki usulda ulanylyp bilner. Häzirki wagtda kompaniýalarda jaýy dolandyrmagyň el usuly henizem bar we käbir eýeler tarapyndan ulanylsa-da, sargytlaryň we müşderileriň ýeterlik uly dolanyşygy bolan kompaniýalarda ulanylmagynyň gaty islenmeýändigini aç-açan aýdyp bileris. Ilki bilen, munuň sebäbi buhgalter resminamalaryny el bilen doldurmagyň hiç haçan netijelidigi bilen baglanyşykly däl, adam faktorynyň täsiri bilen düşündirilýän ýazgylarda we hasaplamalarda yzygiderli ýalňyşlyklar ýüze çykýar we bu gutulgysyz. Bu usul köne we islenýän uzak möhletli netijeleri bermedi. Resminamalar sebäpli işgärleriň ýadawlygy, resminamalary doldurmak, köp sanly maglumatlary el bilen işlemek we hasaplamak, iş ýitirmek howpy ähli telekeçileriň öňüni almaga synanyşýar.

Şeýlelik bilen, çaphananyň we beýleki iş segmentleriniň işini awtomatlaşdyrmaga hyzmat edýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginiň häzirki zaman tehnologiýalarynyň sahnasyna girmek bilen, buhgalter hasabatyna el bilen çemeleşmek kem-kemden ýatdan çykaryldy. Ulanylyşy diňe guramalaryň az dolanyşygy bilen täze başlanýanlar üçin möhümdi. Çaphananyň işini dolandyrmagyň usuly hökmünde awtomatlaşdyrmak, iş proseslerini ulgamlaşdyrmak we gündelik gündelik işleri ýerine ýetirmekde işgärleri çalyşmak üçin häzirki zaman enjamlaryny ulanmak arkaly optimizasiýany üpjün edýär. Wersiýalary ýeterlik mukdarda hödürlenýän şeýle programma üpjünçiligini saýlamagyň, jaýyň başlyklaryna bagly bolup, çaphanadaky işleriň nuanslaryna görä iň amatly bolmalydyr.

Ulanyjylar tarapyndan ýokary baha berilýän we islendik iş ugruna laýyk gelýän öý tipografiýasy üçin iň meşhur we talap edilýän buhgalter programmalarynyň birini size hödürlemekden hoşal. USU Programma üpjünçiligi tarapyndan hödürlenýär. Döredijiler öz programmalarynda özboluşly awtomatlaşdyryş usullaryny ulanýarlar. USU programma üpjünçiligi ulgamy diýilýär. Döwrebap tehnologiýalar bazarynda hödürlenen birnäçe ýylda, buhgalter hasabatynyň her bir kompaniýanyň işiniň maliýe, öý hojalygy, salgyt, adam resurslary we tehniki ugurlarynda hödürleýän köp sanly synlaryna eýe boldy. Diýmek, köp sanly bäsdeşlik programmalaryndan tapawutlylykda, programma diňe belli bir kategoriýa däl-de, iş prosesiňiziň ähli taraplaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Kompýuter programmasy konfigurasiýasynda geň galdyryjy ýönekeý, şonuň üçin ýörite okuwlara ýüz tutman birnäçe sagadyň içinde ony aňsatlyk bilen özleşdirip bilersiňiz. Ulanylyş aňsatlygyny göz öňünde tutup, esasy menýu diňe üç bölüme bölünýär. Iki sebäp bar, ýerine ýetiriş tapgyrynda şol bir ýönekeýlige eýe. Birinjiden, uzakda. Ikinjiden, başlamaly bir sorag bar.

Specialörite enjam satyn almak zerurlygy ýokmy? Kompýuteriňizi Windows OS gurlan bilen taýýarlamak ýeterlikdir. USU programma üpjünçiligi ulgamynda amala aşyrylýan çaphananyň buhgalteriýasy, kompaniýanyň dolandyryjysyna şahamçalaryň we bölümleriň ähli buhgalteriýa bölümlerini merkezi dolandyrmak ukybyny berýär we bu bölümleriň işini hem işgärleriň nukdaýnazaryndan göz öňünde tutýar. . Bu herekete we bolup geçýän zatlardan elmydama habarly bolmaga mümkinçilik berýär. Bu söweşiň ýarysy. Işgärleriň işini optimizirlemek üçin ulgamy ammaryň, dükanyň ýa-da çaphana, çaphana enjamlarynyň islendik döwrebap enjamlary bilen aňsat we öndürijilikli birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Programma, belli bir tertibe laýyklykda özlerini ýerine ýetirýän zerur enjamlara meseleleri bellemäge mümkinçilik berýär.

Interfeýsiň her menýu bölüminiň baý işlemegi, çaphanada netijeli hasaba alnyşy guramak bilen baglanyşykly köp warianty göz öňünde tutýar. Geljekki işler, gözegçilik we maglumatlary derňemek üçin esas bolup durýan esasy taraplaryndan biri, sargytlary hasaba almak we buhgalteriýa ýaly sarp edijileriň ikisini-de kategoriýa boýunça yzarlamak üçin zerur bolan özboluşly element ýazgylaryny döretmek bolar. Materiallary hasaba almakda, önümçilikde ulanylýan pursata çenli her bir hereket ýazylyp bilner we ýazgylar her bir pozisiýanyň gysga aýratynlyklaryny hem görkezýär. Alnan sargytlaryň ýazgysynda müşderi, islegleri, dizaýn maglumatlary, potratçylar we takmynan hyzmat çykdajylary barada maglumatlar bar. Programma, bahalar sanawlary 'Salgy' bölüminde görkezilen bolsa, özbaşdak ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ähli zerur hasaplamalaryny ýerine ýetirýär. Şol bir wagtyň özünde birnäçe bolup biler we wepalylyk syýasaty sebäpli dürli müşderiler üçin bir iş üçin töleg başga. Taslamanyň üstünde işleýän işgärler, hatda dürli bölümlerdenem, ýerli ulgam arkaly birikdirilen bolsa, programma üpjünçiliginde hyzmatdaşlyk edip bilerler. Şeýlelik bilen, programmany ýerine ýetirijileriň hemmesi düzedişlerini belläp bilerler, ýerine ýetirilişiniň ýagdaýyny üýtgedip bilerler, dürli reňklerde tapawutlandyryp bilerler we dolandyryjylar olaryň ýerine ýetirilişiniň netijeliligine we bellenilen möhletlere gözegçilik edip bilerler.

USU Programma üpjünçiliginden çap edilýän dükan dolandyryş programma üpjünçiligi, düşnüksiz, ýalňyşsyz we ygtybarly buhgalter hasabatyny guramak üçin köp gurallary hödürleýär. Mümkinçilikleri we demokratik bahasy boýunça bu programmadan has oňat awtomatiki programma tapyp bilmersiňiz. Üç hepdäniň dowamynda programma üpjünçiliginiň esasy wersiýasyny düýbünden mugt berip, dogry karara gelmäge kömek edýäris.

"Hasabatlar" bölüminiň işlemegi netijesinde çaphanasy, işiniň ähli ölçeglerine görä aňsatlyk bilen derňew geçirip biler. Awtomatiki programma üpjünçiliginde tipografiýa ýazgylaryny ýöretmek aňsat we amatly, ilkinji nobatda bolsa täsirli.

Programma üpjünçiligini gurnamak, çäksiz mukdarda wirtual ammarlary, sarp edilýän zatlary we çap etmegi döretmäge mümkinçilik berýär. Mahabat işiniň spesifikasiýasyna tabyn. USU programma üpjünçiligi ulgamynyň gelýän maglumatlaryň mukdaryny saklamagy we gaýtadan işlemegi gaty möhümdir. Awtomatlaşdyrylan çap dükany hasaba alnyşy, dürli görnüşli resminamalary awtomatiki döretmäge mümkinçilik berýär. Iş akymyny awtomatiki döredeniňizde, kanun tarapyndan tassyklanan ýa-da kompaniýanyňyzyň düzgünlerine laýyklykda döredilen şablonlary ulanyp bilersiňiz. Awtomatlaşdyryşda ulanylýan ştrih-kod tehnologiýasy, işgärleriň her gün ulgama girip bilmekleri üçin nyşanlary bellemek üçin ulanylýar.

Diňe ýerine ýetirilen işleriň mukdaryna baha bermek bilen çäklenmän, işgäriň nyşan bilen maglumatlar bazasyna giren sagat sanyna-da baha berip bilersiňiz. Satyn almagy amatly meýilleşdirip we täze iberişleri belläp bilýän satyn alyş bölümi üçin amatly ulgam interfeýsinde işläň. Müşderi sargytlaryny awtomatiki usulda işleýän wagtlaýyn çaplara bölüp bolýar. Poçta dolandyryjysynyň müşderi we işgärler bilen paýlaşyp biljek içerki meýilnamasynda iş meýilnamasy işlenip düzülip bilner. Elektron müşderi maglumat bazasynyň awtomatiki döredilmegi, hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we poçta habarlaryny ulanmak boýunça mundan beýläkki işlerde uly kömek edýär. Wizit kartoçkalary ýaly iň köp ýaýran çap görnüşleri üçin çykdajy kartalary döredilip bilner, şoňa laýyklykda bu ýer üçin sarp edilýän zatlar dükandan awtomatiki usulda öçürilýär.

Sargyt goýmagy aňsatlaşdyrmak üçin dizaýnyň suratlaryny we ýerleşişlerini ýazgysyna goşup bilersiňiz, işde ulanylan ähli resminamalar, hat alyşmalar we jaňlar görnüşindäki hyzmatdaşlygyň tutuş taryhy arhiwde saklanar. .

USU programma üpjünçiligi hünärmenleri, buhgalter programma üpjünçiliginiň interfeýsini diňe bir içgin däl, eýsem dizaýnda lakonik hem etdi, şübhesiz süýjülik getirýär.