Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çaphana üçin maksatnama

Çaphana üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çaphana üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany çaphana üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Soňky döwürde ýöriteleşdirilen printerleriň programmasy barha meşhur bolýar. Göwnüňe ýaraýan görkezmeler we oňyn synlar maglumat önüminiň ýokary hili, giň funksiýa diapazony, elýeterli bahasy, duýgur we amatly interfeýsi bilen aňsatlyk bilen düşündirilip bilner. Programma özüni adam faktoryny doly ýok etmek maksady bilen kesgitlemeýär, ýöne her önümçilik ädiminiň manyly we rasional bolmaly esasy optimizasiýa usullaryny öz içine alýar. Awtomatlaşdyryş taslamasy dolandyryşyň dürli derejelerini ajaýyp utgaşdyrýar.

USU programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasynda (USU.kz) çap etmek IT önümleri, ygtybarlylygy, ulanylyşynyň aňsatlygy we netijeliligi bilen tapawutlanýan çaphana üçin ýöriteleşdirilen programmany goşmak bilen örän giň gerimde hödürlenýär. Sazlamany çylşyrymly diýip atlandyryp bolmaz. Öwredilen ulanyjylar programma düşünmekde kynçylyk çekmezler, çaphanany başarnykly dolandyrmak, çaphananyň häzirki işlerini dolandyrmak we meýilnamalaşdyrmak, kadalaşdyryjy görnüşleri taýýarlamak we ammar amallaryna gözegçilik etmek üçin tälim alarlar.

Printer programma üpjünçiliginiň esasan bir sebäbe görä oňyn syn alýandygyny hemmämiz bilýäris. Çap ediş bölüminiň wekilleri programma üpjünçiliginiň her bir iş prosesini seljermek we ulanyjylara köp mukdarda maglumat bermek ukybyny aýratyn görkezýärler. Gözegçiligiň aýratyn ünsi, şu ýerde-de, häzirki wagtda hem-de neşir edilmegi meýilleşdirilýän, önümçilik materiallary (syýa, kagyz, film), çeşmeler, alyjylar we üpjün edijiler bolan ähli çap önümlerini öz içine alýan maglumat gollanmalarynyň we elektron magazinesurnallaryň hilidir.

Çap dükanyna hyzmat etmek programmasy maddy zatlara azajyk başgaça seretmäge mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Önümçilik materiallaryny belli bir sargyt mukdaryna görä awtomatiki paýlamagyň möhümdigine düşünmek üçin synlary okamak hökman däl. Önümçiligi togtatmaga, işgärleri häzirki amallardan we maşklardan aýyrmaga, daşarky hünärmenleri getirmäge we ş.m. Programma, zerur däl çykdajylardan gaça durdy, netijede mehanizmiň öndürijiliginiň we düşewüntliliginiň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Kompýuter çaphanasynyň programmasy, belli bir adyň likwidligini we düşewüntliligini kesgitlemek, önümiň bazar mümkinçiligini görkezmek, kompaniýanyň ösüşi üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek we tersine, meseläniň pozisiýalaryny takyk seljerýär. negatiwlerinden dynyň. Reýtinglere ynanýan bolsaňyz, amaly wagtynda derrew köp sanly esasy gurallary özleşdirip bilersiňiz. Mysal üçin, kadalaşdyryjy ýazgylary ýöretmek, önümçilik proseslerine gözegçilik, inwentar we maliýe hasabaty, deslapky hasaplamalar we çykdajy hasaplamalary.

Häzirki tipografiýanyň zerurlyklary üçin ýörite çykarylan ýöriteleşdirilen programma üçin synlaryň esasan biri-biriniň üstüni ýetirýändigi äşgärdir. Programma gurluşy dolandyrmak we umuman ykdysady derejeleri guramak meselesine düýpgöter başgaça çemeleşýär. Gözegçilik her etapda geçirilýär. Ulanyjylara kynçylykly ýagdaýlary derrew düzetmek, maddy ätiýaçlyklara gözegçilik etmek, geljegi meýilleşdirmek we iň soňky maliýe görkezijilerini öwrenmek baradaky şertnamada gowşak taraplary ýüze çykarmak kyn däl.

Sanly kömekçi inwentar elementleri, iş tertibi, maliýe we seljeriş hasabatyny goşmak bilen çap dolandyryşynyň esasy derejelerine gözegçilik edýär. Ulanyjylarda esasy gurallary amatly ulanmak, maglumat gollanmalary we elektron ýazgylary bilen işlemek üçin programma sazlamalaryny üýtgetmekde hiç hili kynçylyk ýok.

Ygtyýarnama satyn almazdan ozal, işleýiş çägini üns bilen okamagyňyzy we reýtinglere aýlanmagy maslahat berýäris.

SMS habarlaryny awtomatiki ibermek, salgy alýanlara (alyjylara, üpjün edijilere, potratçylara) möhüm maglumatlary derrew ibermek, mahabat işlerine goşmak we hyzmatlary mahabatlandyrmak üçin niýetlenendir. Çaphanadaky giriş programmasy diňe bir önümçiligiň, goýberilişiň we umuman çap edilýän meýdançanyň şertlerini kadalaşdyrman, eýsem matalary hem öndürýär: boýag, kagyz, film we ş.m. resminamalar we analitiki hasabat. Deslapky hasaplamalar aýratyn elementiň likwidligini we düşewüntliligini ölçemäge, önümiň bazar geljegini kesgitlemäge we biznesi giňeltmek strategiýasyny döretmäge kömek edýär. Öwreniş amallary elektron gözegçiliginde. Singleekeje ok hem ünsden düşenok. Belli bir sargyt mukdary üçin materiallary öňünden ätiýaçlandyrmak aňsat. Maglumat hökman goralýar. Mundan başga-da, faýl ätiýaçlyk funksiýasyny gurmak has gowudyr. Neşirýat, peýdanyň we bahanyň görkezijilerini birleşdirmäge, gymmat we girdejili harytlardan dynmaga mümkinçilik berýän nagt serişdelere doly gözegçilik edýär. Häzirki netijeler köp islenýän bolsa, müşderiler azajyk bölünen toparlary äsgermezlik edýärler, soň programma ilki bu barada habar berýär. Her ädim awtomatiki gurlanda çaphana amallary arkaly hyzmat etmek has aňsatlaşýar. Synlara bil baglasaňyz, okuw uzaga çekmez. Esasy gurallaryň käbiri etmek arkaly has gowy öwrenilýär. Hakykatdanam özboluşly IT önümleri diňe işlemek üçin döredilýär, bu funksional çäkden geçmäge we peýdaly giňeltmeleri we wariantlary almaga mümkinçilik berýär.

Amalyň synag wersiýasyny ýatdan çykarmaň. Bu maksatlar üçin demo wersiýasy taýýarlandy.