Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Poligrafiýa üçin hasaplama programmasy

Poligrafiýa üçin hasaplama programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Poligrafiýa üçin hasaplama programmasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köp guramalar çap önümçiligini hasaplamagy talap edýärler, esasanam awtomatiki düzgünleşdirmek we buhgalteriýa! Awtomatiki buhgalteriýa we düzgünleşdirmek üçin ýokary derejede ýöriteleşdirilen programmamyz size şeýle kyn işde kömek edýär! Bu size çalt we aňsat kömek edýär! Çykdajylary çap etmek önümçiligi, guramaňyzyň edýän işlerinden başlap biler. Çap etmek üçin çykdajylaryň mysaly görkezilýär. Şeýle hem, programmamyzy başga bir iş görnüşi üçin ulanyp bilersiňiz. Baha kalkulýatorynyň birmeňzeş görnüşi bar. Dolandyryjy eseri diňe setir boýunça suratlandyrýar we programma bahany özi hasaplaýar. Bahalary hasaplamak işgäriň dürli margin göterimlerini görkezýär we hasaplanan bahany hersiniň gapdalynda görkezýär. Dolandyryjy, müşderä bermek isleýän bahasyny özi çözüp biler.

Bir maglumat bazasynyň içinde hasaplamalar ulanylanda-da, dürli işgärler tarapyndan hasaplamak üçin dürli faýllary ulanşy ýaly ýalňyşlyklar aýrylýar. Awtomatiki hasaba alnyşda we dolandyryşda çap etmegiň bahasyny we çykdajylaryny hasaplamak birnäçe elementden ybarat bolup biler. Şeýlelik bilen, işiň özi üçinem, zerur materiallar üçin hem her bir iş üçin býudjet düzüp bilersiňiz. Hasap we dolandyryş programmasynyň demo görnüşinde bahanyň bahasy bar. Gymmatlygy hasaplamak, gözegçilik we dolandyryş üçin awtomatiki programma bilen işlemegiň ýörelgelerini hödürlän wideoda hem görkezilýär. Programma her bir dolandyryjy üçin iş hasaplamasyny ýada salýar.

Şol bir wagtyň özünde, marketing bölüminiň başlygy ähli işgärlerine gözegçilik edip biler. Mysal üçin, bir zat dogry hasaplanmasa ýa-da käbir çykdajy elementi göz öňünde tutulmasa, buýrugy çap edip başlamaga ýol bermäň. Çykdajy elementleri işjeňlik görnüşleridir. Çaklamany düzmek gaty möhüm we jogapkärli mesele! Simpleönekeý we amatly programmamyz size hökman kömek eder!

Hyzmatlary hasaplamak poligrafiýa guramasy tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň sanawyndan başlaýar. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we dolandyryş programma üpjünçiligimizde, çykdajylary we buhgalteriýany birleşdirip bileris. Çykdajylar işiň her görnüşi üçin birnäçe elementden ybarat bolup biler. Tipografiýa öndürmek üçin çykdajylar hem goldanýar. Dolandyryş buhgalteriýasynyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary programmasy kompaniýanyň ýokary abraýyny saklaýar. Häzirki zaman awtomatlaşdyrylan buhgalter dolandyryşy, gysga wagtyň içinde maksatlaryňyza ýetmäge kömek edýär. Maglumat programma üpjünçiliginiň hasaplaryny awtomatiki dolandyrmak programmasy sizi köp gereksiz hasaplamalardan azat edýär. Döwrebap meýilnamalaşdyrmak, zerur däl çykdajylardan gaça durmak we kompaniýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda indiki ýyl üçin býudjet taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Hasabaty nädip taýýarlamalydygy barada soragyňyz bolmaz - dolandyryş awtomatlaşdyryş ulgamy ony aňsatlyk bilen döredýär. Satyjylar awtomatiki satuw hasabatyna esaslanýar. Dolandyryjynyň bahany nädip düzmelidigi barada soragy ýok, sebäbi programmanyň aýdyň we ýönekeý interfeýsi bar. Gymmatlygy hasaplamak üçin dolandyryş hasapçylyk ulgamlary çaphananyň ýokary abraýyny saklaýar. Häzirki zaman programmirlemesi gysga wagtyň içinde maksatlaryňyza ýetmäge kömek edýär. Poligrafiýa dolandyryş maglumatlary sizi köp gereksiz hasaplamalardan azat edýär. Döwrebap meýilnamalaşdyrmak, gereksiz çykdajylardan gaça durmak we çaphananyň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda indiki ýyl üçin býudjet döretmäge mümkinçilik berer. Ulanyjylarda hasabaty nädip taýýarlamalydygy barada sorag ýok - dolandyryş awtomatlaşdyryş poligrafiýa programmasy ony aňsatlyk bilen döredip biler. Satyjynyň höwesi satuw hasabatyna esaslanýar. Hasaplaşyk programmasyny durmuşa geçirmek üçin kän wagt gerek däl - hünärmenlerimiz ony uzakdan birikdirip gurup bilerler. Hasabatlara esaslanyp bir kompaniýanyň işini seljermek aňsat. Softwareörite programma üpjünçiligini döretmek gysga wagtyň içinde mümkindir. Uly eserleri yzarlamak ýakymsyz we ähmiýetsiz. Çykdajylarymyzy ulanmak amatly we tygşytly çözgütdir. Bahalary hasaplamak başga margin göterimine esaslanýar. Bahasy zatlary diňe jogapkär adam doldurýar. Dürli çykdajy usullary we algoritmleri bar. Belli bir wagtda takyk hasaplama logikasy ýok bolsa, işçi şeýle işiň bahasyny özbaşdak kesgitleýär. Islendik önüm öndürmek ýa-da tölegli hyzmatlary hasaplamak görkezilýär.

Poligraf hasaplamasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Mysal hasaplamasy hem bar. Şeýlelik bilen, demo programmasyny mugt göçürip alyň. Maksatnamamyzda hasaplamagyň görnüşleri gaty tapawutlanýar. Şeýle hem, her bir dolandyryjynyň çap önümçiligine goşulmazlygy üçin öňünden hasaplanan sargytlaryň sanawy bolup biler. Awtomatlaşdyrylan poligraf buhgalteriýa we dolandyryş programmasynda önümleriň bahasynyň poligraf hasaplamasy gizlinlige hormat goýýar: dolandyryjy başgalary däl-de, diňe özüni görýär. Her bir çaphanada dolandyryjylaryň işgärlerini köpeltmek üçin däl-de, hasaplamalara az wagt sarp etmek üçin bu awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we dolandyryş programmasy bolmaly. Poligrafiýa çap etmek üçin sargyt hasaplamak iň möhüm pursat. Geljekki önümçilik sikli oňa baglydyr.

Professional awtomatlaşdyrylan çykdajylary hasaba almak we gözegçilik programma üpjünçiligimiz bu kyn işi aňsatlaşdyrýar we islendik çaphananyň öndürijiligini we girdejisini ýokarlandyrýar! USU Programma üpjünçiliginiň poligraf kalkulýatoryny synap görüň we 100% täsir galdyrarsyňyz. Köp aýratynlyklar synag mümkinçiligi bilen resmi saýtda hödürlenýär, işiňizi täze has ýokary derejä çykarmak mümkinçiligini elden gidirmäň.