Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çaphanany hasaba almagyň meýilnamasy

Çaphanany hasaba almagyň meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çaphanany hasaba almagyň meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Çaphanany hasaba almak programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Soňky ýyllarda awtomatiki goldawyň giň funksiýasy, amaly we tehniki gözegçiligiň hili we dürli derejelerde işleýän yzygiderli kiçi ulgamlaryň köplügi bilen aňsatlyk bilen düşündirilip bilinýän çaphananyň ýöriteleşdirilen buhgalter programmasy has köp ulanylýar. dolandyryş. Maksatnamanyň maksady, dürli önümçilik bölümleri bilen hyzmatlaryň arasynda netijeli utgaşdyrmagy kesgitlemek, bu ýerde iş prosesiniň öňüni almak, çeşmeleri dogry paýlamak, işgärleriň işini dolandyrmak we çap dükanynyň mümkinçiliklerinden has köp peýdalanmak möhümdir.

USU Programma üpjünçiliginiň ulgamynyň web sahypasynda çaphananyň standartlary üçin birnäçe ulgam çözgütleri birbada çap edildi, şol sanda çaphanada ýörite hasapçylyk programmasy. Netijelilik, ygtybarlylyk, dolandyryşyň iň kiçi taraplaryna we nuanslaryna has köp üns bermek bilen häsiýetlendirilýär. Taslama kyn hasaplanmaýar. Programma gündelik amallardan (inwentarlardan, deslapky hasaplamalardan, seljeriş hasabatyndan), bar bolan önümçilik kuwwatyny akylly ulanmakdan, gurluşyň netijeliligine baha bermekden we maliýe seljermesinden gaça durmak üçin ulanylyp bilner.

Neşirýat öýüniň buhgalteriýa programmasynyň iş tertibi üçin örän täsirli we täsirli bolmagy hiç kim üçin syr däl, deslapky etapda täze programmanyň umumy çykdajylaryny hasaplamak, çykdajylary kesgitlemek aňsat: kagyz, boýag, film we ş.m. . Şol bir wagtyň özünde, geljekki programmalar üçin käbir materiallary ätiýaçda saklamak, ýitirilen önümleri awtomatiki satyn almak, çap edilen önümleriň belli bir görnüşiniň bahasyny kesgitlemek we gereksiz çykdajylardan ýüz öwürmek mümkindir. Programma kemsiz hasaplaýar we ýalňyşlyk goýbermeýär.

Çaphananyň öndürýän önümleriniň müşderileri bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň. Müşderi bazasy amatly ýerine ýetirilýär, maglumatlary import etmek we eksport etmek mümkinçiligi bar, sargyt gutarandygyny müşderilere habar bermek, mahabat maglumatlary alyşmak üçin SMS aragatnaşyk moduly bar. Ilkibaşda bu maksatnama, işewürligi ösdürmegiň esasy taraplaryny - umumy maliýe gözegçiligini, materiallar bilen üpjün etmegi, öndürilen önümleriň derňewini, mahabat we mahabat, çeşmeleriň paýlanyşyny kesgitleýän çaphana pudagynyň hakykatyny göz öňünde tutup döredildi.

Ammar hasabyny ýöretmek, soňky çap edilen önümleriň we önümçilik üçin zerur materiallaryň hereketini takyk yzarlamaga mümkinçilik berýän çaphanany dolandyrmakda örän möhümdir. Programma, kompaniýanyň haýsy materiallara (häzirki wagtda) zerurdygyny derrew aýdýar. Konfigurasiýanyň kömegi bilen önümçilik bölümleriniň arasynda aragatnaşyk gurmak, işgärleriň işi üçin anyk mehanizmleri gurmak, meseleler sanawyny döretmek ýa-da gurluşyň işini ädimme-ädim meýilleşdirmek has aňsat. Her bir hasabat ýagdaýy üçin giňişleýin analitiki maglumatlar bar.

Döwrebap çaphananyň dolandyryş, buhgalteriýa, amaly we tehniki buhgalteriýa we resminamalaryň tertipli akymyny utgaşdyrmagyň hilini ýokarlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen programmany gysga wagtda satyn almaga çalyşýandygy geň galdyryjy zat däl. Neşirýat segmentindäki her bir kompaniýanyň öz aýratynlyklary bar, ýöne olar telekeçiligi ösdürmek, täze bazarlara çykmak, çap önümleriniň öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmak, müşderiler bilen täsirli aragatnaşyk we ş.m. islegleri bilen birleşýärler. Bularyň hemmesi bir programma üpjünçiliginiň aşagyndadyr.

Sanly kömekçi, çaphana dükanynyň önümçilik çeşmelerine buhgalteriýa gözegçiligi, kagyz resminamalary, deslapky sargyt çykdajylaryny hasaplamak ýaly esasy taraplaryna gözegçilik edýär. Programma sazlamalaryny özbaşdak üýtgedip bilersiňiz, şeýlelik bilen maglumat kataloglary we salgylanma kitaplary bilen rahat işläp we iň möhüm proseslere we amallara hakyky wagtda gözegçilik edip bilersiňiz. Resminamalaryň kadalaşdyryjy dolanyşygyny hasaba almak, gereksiz wagt ýitirmezlik üçin resminamalary we formalary awtomatiki doldurmak mümkinçiligi bilen üpjün edilendir. Müşderi bazasy bilen aragatnaşyklar, SMS aragatnaşygy arkaly has öndürijilikli bolýar. Ulanyjylar çap materiallarynyň taýýardygyny ýa-da mahabat maglumatlary paýlaşýandygyny müşderilere habar berip bilerler. Programma diňe bir täze programmalaryň bahasyny netijeli hasaplaman, eýsem önümçilik üçin zerur materiallaryň sanyny mümkin boldugyça takyk kesgitleýär: boýag, kagyz, film we ş.m. Içindäki ammar hasabynyň kömegi bilen harytlaryň we maddy zatlaryň hereketine takyk gözegçilik edip bilersiňiz. Printer geljekki sargytlar üçin belli bir materialy aňsatlyk bilen ätiýaçlandyryp biler, ýitirilen çeşmeleri satyn almagy awtomatiki usulda tamamlap, çykdajylary azaldyp we gereksiz çykdajylardan dynyp biler. Sazlama önümçilik bökdençliklerinden gaça durmak we netijede maliýe ýitgilerini çözmek üçin önümçilik bölümleriniň arasynda ygtybarly we täsirli aragatnaşyk gurmaga çalyşýar. Programma üpjünçiliginiň çap gurluşynyň onlaýn çeşmesine girizilmegi möhüm maglumatlary derrew tora geçirmek üçin aýrylmaýar. Programma, buhgalter hasabaty kategoriýasy üçin müşderi bazasynyň işjeňligi, müşderiniň islegleri, iň köp talap edilýän hyzmatlar, statistika ýaly gysgaça hasabatlary berýär. Maliýe hasabatynyň häzirki görkezijileri köp islenýän bolsa, girdejiniň azalmagy we çykdajylaryň köpelmegi bar bolsa, bu programma habarlary tarapyndan ilkinji bolup habar berilýär. Inwentar, konfigurasiýanyň awtomatiki ýerine ýetirýän amallarynyň arasynda hem bar.

Umuman, çaphana (kuwwaty we çeşmeleri) önümçiligiň her ädimine awtomatiki gözegçilik etmek arkaly dolandyrmak has aňsatlaşýar. Giňeldilen funksional diapazony bolan täsin taslamalar aç-açan öndürilýär. Onda esasy enjamlardan başga wariantlar we funksiýalar bar.

Synag döwri üçin ulgamyň mugt demo wersiýasyny gurmak maslahat berilýär.