Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çap etmegiň hasaby üçin maksatnama

Çap etmegiň hasaby üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çap etmegiň hasaby üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Çap etmegiň buhgalteriýa programmasy, materiallaryň we enjamlaryň ulanylyşyny hasaba almak bilen, çap işini düzgünleşdirmek we gözegçilikde saklamak üçin döredildi. Esasy çap enjamlary printerdir. “Printer Print Metering” programma üpjünçiligi toruňyzdaky printerlere gözegçilik edýär, material sarp edişine, syýa sarp ediş derejesine we ş.m. Hasaplaşyk çaphana programma üpjünçiligi, çap önümçiliginiň ähli basgançaklarynda iş meselelerini optimallaşdyrýan doly programma üpjünçiligi. Çap etmegiň öz aýratynlyklary bar, diňe bir kagyz görnüşindäki materiallary däl, eýsem reňkleriň sarp edilişini hem hasaplamaly. Çap çykdajylarynyň ýazgylaryny ýöretmek diňe ähli çykdajylaryň soňky önümiň bahasyny emele getirýändigi sebäpli zerurdyr. Çap hasaba alyş we gözegçilik programmasy çaphana pudagynda netijeli işlemegiň açarydyr, şonuň üçin işiňiz entek awtomatlaşdyrylmadyk bolsa, ýöriteleşdirilen ulgamlary ornaşdyrmagy göz öňünde tutuň. Awtomatlaşdyryş programmasynyň ulanylmagy diňe bir buhgalteriýa we dolandyryş funksiýalary bilen çäklenmän, eýsem çykdajylaryň azalmagyna, serişde sarp edilişiniň azalmagyna, maksatly sarp edilmegine we işgärleriň işini optimizirlemegine täsirli täsir edýär. Çaphanalaryň önümçilikde henizem el zähmetini ulanýandyklaryna garamazdan, awtomatlaşdyrmagyň ornaşdyrylmagy adam faktorynyň täsirinden ýapylmaly beýleki iş amallaryny optimallaşdyrýar. Mundan başga-da, köp işgär öz ýalňyşlyklaryny ýapmak üçin çaphanasyna ýüz tutmagy gowy görýärler. Çap etmek amallary esasy çap etmek prosesi, şonuň üçin işgärleriňiziň ulanýan printerine garamazdan iň ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin bu meselä üns bermeli.

Awtomatlaşdyrylan programmany durmuşa geçirmek kararyna geleniňizde, çaphananyň ähli zerurlyklaryny anyk kesgitlemeli. Elbetde, belli bir işi optimizirlemäge ünsi jemlemek gaty gowy, ýöne buhgalter hasabatyny işjeňleşdirmek barada aýdylanda, her prosesi mümkin boldugyça ýakyndan seljermeli we işiň zerurlyklaryny kesgitlemeli. Zerurlyklaryň sanawy bar bolsa, aňsatlyk bilen bir programma saýlap bilersiňiz. Her awtomatlaşdyrylan programmanyň köp halatlarynda üýtgemeýän öz funksional toplumy bar. Köp görkezijiler programmanyň siziň kompaniýaňyza nähili laýyk gelýändigine baglydyr, şonuň üçin bu prosese üns bermeli.

USU Programma üpjünçiligi, iş ugruna we işiň ýöriteleşmegine garamazdan islendik kompaniýanyň ähli işini optimizirlemäge ukyply awtomatlaşdyryş programmasydyr. USU programma üpjünçiligi, ulgamyň işleýşini özleşdirmäge mümkinçilik berýän müşderileriň aýratyn zerurlyklaryny we talaplaryny göz öňünde tutup işlenip düzüldi. USU programma üpjünçiligi ulgamynda ulanmakda hiç hili çäklendirmeler ýok we ulanyjylaryň tehniki başarnyklaryny kesgitlemezden ulgam ýönekeý we amatly. Durmuşa geçirmek prosesi häzirki iş prosesini bozmaýar we goşmaça çykdajylary öz üstüne alýar.

USU programma üpjünçiligi çaphana pudagyny optimizirlemek üçin amatly we munuň üçin ähli zerur wariantlary bar. USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen buhgalteriýa, amallary ýerine ýetirmek we hasap-fakturalary görkezmek, çap önümlerini dolandyrmak we çap önümlerini öndürmek, printerleriň işine gözegçilik we gözegçilik etmek, bitewi döretmek ýaly meseleleri aňsat we çalt ýerine ýetirip bilersiňiz. Çap etmegi dolandyrmak, printerde çap edilende materialyň saklanyşyna, ulanylyşyna we sarp edilmegine gözegçilik etmek, reňk sarp edilişini hasaplamak, sargytlar üçin çykdajylaryň bahasyny taýýarlamak, çap edilen önümleriň çykdajylaryny hasaplamak, tutuş saklaýyş prosesi, resminama akymy we ş.m.

USU programma üpjünçiligi ulgamy - kompaniýanyňyzyň üstünliginiň möhri!

Ulgamyň menýusy ýönekeý we ulanmak aňsat, düşünmek aňsat, köp funksiýaly, işgärlere okuwy aňsat başlamaga we programmany ulanmaga mümkinçilik berýär. Çaphana öýi buhgalteriýa önümçilik we tehnologiki, buhgalter amallary, resminamalary gaýtadan işlemek, hasaplaşyk we hasabat bermek ýaly ähli amallara gözegçilik etmegi öz içine alýar. Çap edilen önümleriň çap edilmeginiň ähli ülňülerine we aýratynlyklaryna laýyklykda meseläniň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik, çap wagtynda printerleriň işleýşine gözegçilik, printerleriň ulanylyşyna we sazlamalaryna tehniki gözegçilik, printerleriň material üpjünçiligi. Belli bir printeriň ulanylmagyny göz öňünde tutup, her çap etmek üçin material sarp edilişini hasaplamak. Enjamlary dolandyrmak, belli bir buýrugyň goýberilmeginiň göwnejaý ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin çaphana enjamlarynyň material we tehniki üpjünçiligine gözegçilik edýär. Hasapçylyk programmasy maglumatlar bilen işlemek, maglumat bazasyny döretmek, maglumatlary girizmek, gaýtadan işlemek we geçirmek üçin yzygiderli usuly ulanýar. Resminamalary hasaba almak awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär, bu bolsa iş amallaryny resminamalaýyn goldamak üçin zähmet çykdajylaryny we mümkinçilik çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Programmada, analitiki gözlegleri we barlaglary geçirip bilersiňiz, olaryň netijeleri kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna garaşsyz baha bermäge we islenýän ösüş ugruny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Meýilnamalaşdyrmak we çaklamak, işewürligi ösdürmegiň maksatnamalaryny ösdürmäge mümkinçilik berer. Çap önümlerini öndürmekde çap önümçiligini dolandyrmak diňe bir meseleleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik we gözegçilik etmek bilen çäklenmän, eýsem hukuk ýagdaýlarynyň ýa-da ýalňyşlyklarynyň öňüni almaga hem mümkinçilik berýär.

Programmada hasaba alnan pursatyndan başlap, sargyt müşderä geçirilýänçä, buhgalteriýa, çykdajy hasaplamak we bahanyň bahasyny hasaplamak ýaly ähli sargytlar göz öňünde tutulýar. Uzakdan dolandyryş tertibi bar, bu funksiýa islendik ýerden internet arkaly programma birikmäge mümkinçilik berýär.

USU Programma üpjünçiligi topary meýilnamalaşdyrylan okuwy goşmak bilen ähli programma üpjünçiligini hödürleýär.