Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligi

Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Neşirýat pudagy her sargyt ýazgylaryny ýöretmeli. Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligimiz, sargytlary çalt hasaba almaga we yzarlamaga kömek edýär. Berlen her bir buýruk, diňe öz sargytlary bilen işleýän belli bir dolandyryja berilýär. Dolandyryjy bolsa ähli dolandyryjylaryň işine gözegçilik edýär. Mundan başga-da, sargyt sanawy yzygiderlilik ýagdaýy boýunça tertiplenýär. Öňünden sargytlar we önümçilige girizilenler bilen işläp bilersiňiz. Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligi giňeldilen ýa-da ýeňil görnüşde elýeterlidir. Programma üpjünçiliginiň ösen wersiýasy, zerur iş görnüşleri üçin çykdajylary hasaplamagy ýeňilleşdirýän şertnama hasaplamasyny öz içine alýar. Çykdajylar dürli işler üçin düzülýär.

Çaphana pudagy bölümi çykarmak, laminirlemek, UV laklamak, eplemek, eplemek, kesmek, nagyşlamak, gyzgyn möhürlemek, eýer tikmek we beýleki işler bilen meşgullanýar. Çaphana pudagynyň awtomatlaşdyrylmagy, tamamlanan işleriň sanawyny döretmäge we her biri üçin çykdajy bahasyny doldurmaga mümkinçilik berýär. Ylalaşygyň goýberiş ulgamy yzygiderliligi indiki ýerine ýetirijä geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu önümçiligiň her tapgyrynda sargyt yzarlamagyny üpjün edýär. Çykyş dolandyryşy tehnologiýa zynjyrynyň her tapgyryny awtomatlaşdyrýar. Bu zynjyrda menejerler, marketing bölüminiň başlygy, operatorlar we dizaýnerler, önümçilik tehnologlary, üpjün edijiler we guramanyň beýleki işgärleri hem bar. Çaphana pudagynda hasapçylyk, dükanyň düýbüne eltýär, bu ýerde her bir işçi ýa-da dükan müdiri kimiň näme edenini, haçan we nädip edendigini belläp biler.

Çaphana pudagyna gözegçilik ştrih-kodlaryň goldawy bilen amala aşyrylýar, soň her dükan işgäri şahsy nyşan bilen programma üpjünçiligine girip biler. Çaphana pudagynda hasapçylyk, ýöriteleşdirilen dolandyryş hasapçylyk ulgamymyz bilen gaty aňsat. Çaphana pudagy üçin ýörite programma üpjünçiligi, çalşyp bolmajak kömekçiňizdir!

Çaphana pudagynda gözegçilik programmada ýekeje müşderi bazasynyň gurulmagy bilen başlaýar.

Hasapçylyk programmasyndaky her bir müşderi üçin, sargyt taryhyny islendik wagt görüp bilersiňiz. Islege görä, berlen arzada materiallaryň hasaba alnyşy goşulýar. Dolandyryş hasaby abraýy ýokarlandyrmaga kömek edýär. Mesele çykdajylaryny we tehnologiki amallary dolandyrmak programmamyzy ulanyp has ýönekeý we çalt bolýar. Meýilnamalaşdyrmak programma üpjünçiligi dolandyryş gurallarynyň giň toplumyna eýedir. Specialörite okuwsyz programmada öndürijilik hasabatyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz, programma ýönekeý we ulanmak üçin amatly. Işgärlerimiz programmany uzakdan internet arkaly awtomatlaşdyryp we gurup bilerler.

Guramanyň işgärleri höweslendirmek ulgamy işgärleriň işini ýönekeýleşdirýän programmanyň kömegi bilen aňsatlyk bilen döredilip bilner. Öndürilen önümleriň hilini ýokarlandyrmak, programmanyň kömegi bilen etmek aňsat. Programma üpjünçiligi dürli materiallaryň balansyny, girdejisini we sarp edilişini yzarlap biler. Çaphana pudagyny dolandyrmak dürli işgärleriň ylalaşygy bilen işlemegi öz içine alýar. Geçiriş wagtyny we ýerine ýetirilýän buýrugy görkezip, sargytlary geçirip bilersiňiz. USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen dolandyryş hasaby abraýy ýokarlandyrýar. Programma üpjünçiligimiz bilen prosese gözegçilik has aňsat we çaltlaşýar. Meýilnamalaşdyrmak programma üpjünçiligi dolandyryş gurallarynyň giň toplumyna eýedir. Specialörite okuwsyz programmada öndürijilik hasabatyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Hünärmenlerimiz programmany internet arkaly uzakdan awtomatlaşdyryp bilerler. Guramanyň işgärleri höweslendirmek ulgamy işgärleriň işini ýönekeýleşdirýän programmanyň kömegi bilen aňsatlyk bilen döredilip bilner. Öndürilen önümleriň hilini ýokarlandyrmak, ähliumumy hasaba alyş ulgamyny ulanmak arkaly aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner. Karar goldaw ulgamyny ösdürmek, köp zat kompaniýa bagly bolan jogapkärçilikli iş.

Biziň bilen dolandyryş guramasyny seljermek aňsat!

Excel-de Timesheet eşekde agyrydyr. Programmada ähli üýtgeşmeleri çalt we takyk edip bilersiňiz. Çap görnüşi programmadan çap edilýär. Re directorissýoryň yzygiderliligi, spesifikasiýa görnüşinde önümçilige geçiriljek tehnologyň sargyt görnüşinden tapawutlanyp biler. Çaphana pudagynda dolandyryş ulgamlary sargyt çykdajylaryny öz içine alyp biler. Dolandyryjy diňe iş görnüşlerini we olary berýän programma üpjünçiligini olar üçin çykdajylary hasaplaýar. Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligini resmi sahypadan göçürip alyp bilersiňiz. Çaphana pudagy üçin programma üpjünçiligi awtomatiki usulda sitata we hasap-faktura döredip biler. Şeýle hem, beýleki zerur resminamalary döretmek üçin programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz. Hasapçylyk ulgamy tehnologiýanyň işini awtomatlaşdyrýar. Tehnologlar dolandyryjynyň spesifikasiýasyny üýtgedip, eseri programma boýunça bölüp, çap etmegi saýlap we zerur materiallaryň sanawyny düzüp bilerler. Programma üpjün edijiniň işini göz öňünde tutup, sargytlaryň ýazgylaryny ýöredýär, bu programmada aýratyn sargytlary ýerine ýetirmek üçin ähli harytlaryň we materiallaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny ýazga alar. Şeýle hem, goýberiş programmasy TCP işgärlerine we ussahanalaryna bir maglumat bazasynda işlemäge mümkinçilik berýär. Dükanyň işgärleri iş saýlaýarlar we gutarandan soň netijäni çaphana pudagynyň buhgalteriýa programmasyna girizýärler.

Çap etmekde sargytlar we reňk gözegçiligi ýöriteleşdirilen programmamyz bilen elektronikanyň gözegçiliginde bolar! USU programma üpjünçiligi, her bir kompaniýanyň islegine görä iň amatly programma. Täze bir zat açmakdan gorkmaň. Ösüş henizem durmaýar, sebäbi awtomatlaşdyrmakdan gorkmagyň zerurlygy ýok, tersine, şereketiňizde şular ýaly ulgamy ornaşdyrmak bilen, hökman ökünmersiňiz we işiňizi ep-esli gowulaşdyrarsyňyz.