Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Poligrafiýa üçin maksatnama

Poligrafiýa üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Poligrafiýa üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Poligrafiýa üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Işlerini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan poligraf programmasy häzirki wagtda şeýle işi alyp barmagyň iň kyn usullaryndan biridir. Poligrafiýa pudagynyň gaty çylşyrymly we köp adamlydygyny, şeýle hem her minutda köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemegi göz öňünde tutýandygyny göz öňünde tutsak, buhgalter hasabatynyň seresaplylyk we jogapkärçilik, şeýle hem dogry guramaçylykly gözegçilik talap edýändigini bilýäris. El bilen ýa-da awtomatlaşdyrylan iş alyp barmagyň ýoluny saýlamak, her bir iş eýesiniň fonunda, ýöne olaryň birinjisiniň eýýäm köne bolandygyny we bellenen tabşyryklary doly ýerine ýetirmeýändigini bellemelidiris. Bu, esasan, umumy netijä şübhesiz adam faktorynyň ygtybarlylygyna aşa täsir etmegi bilen baglydyr. Şonuň üçin awtomatlaşdyrma gaty meşhur boldy, häsiýetnamasy köp prosesde işgärleriň ýörite enjamlaryň işleýşini we programma üpjünçiligini gurnamagynyň ýerini alýar. Dizaýneriň çaphana pudagynda haýsy programmalary bilmelidigi baradaky soraga jogap hökmünde, awtomatlaşdyrylan programmada prosese gözegçilik etmek baradaky bilimleriň birmeňzeş bolandygyny aýdyp bileris. Bagtymyza, şeýle programmalary saýlamak indi gaty uly we işleýişiň we konfigurasiýanyň dürli wersiýalaryna baý, şonuň üçin býudjetiňize we tehniki mümkinçilikleriňize laýyk gelýän çaphana dolandyryşy üçin elmydama iň amatly warianty saýlap bilersiňiz. Poligrafiýa üçin haýsy buhgalteriýa programmasyny kompaniýa döretmek tapgyrynda hem-de bar bolan bir kompaniýa girizmek arkaly kesgitläp bolýar.

Kompaniýadaky işleri we hasaplaşyklary başarnykly gurnamaga kömek edýän ulanyjylaryň pikiriçe, iň meşhur we amatly kompýuter poligrafiýa programmasy, elektron ynam belgisini gazanan USU Programma üpjünçiligi - USU-Soft. Bu köp wezipeli awtomatiki programma, kompaniýanyň aýratynlyklaryna garamazdan, işiň ähli taraplaryna gözegçilik edýär: ammar, maliýe, işgärler, tehniki hyzmat, salgyt we ş.m. Çaphana pudagynda dolandyryş programma üpjünçiligi kompaniýanyň dolandyrylyşyny yzygiderli gurap biler, kompaniýanyň ähli iş proseslerine takyk we aç-açan gözegçilik edip biler, bu hem iş ýerleri galdyrylmaly bolsa uzakdan amala aşyrylyp bilner. Munuň üçin diňe internete birikdirilen islendik amatly ykjam enjam bolmaly. USU Programma üpjünçiliginiň tipografiýa dizaýneriniň bilmeli wersiýalarynyň arasynda iň gowularydygyny biragyzdan aýdyp bolar. Onuň artykmaçlygy, esasy aýratynlyklardan başga-da, amaly, demokratik gurnama çykdajylary we pes tehnologiki talaplar, şeýle hem öz-özüňi ösdürmek we bu ýerde işleýänler üçin işe başlamak üçin minimal talaplar bilen aňsat we çalt işe başlamakdyr. . Bir kompaniýanyň näçe bölümi we şahamçasy bar bolsa-da, poligraf hasaba alyş programmasy olaryň hersine merkezleşdirilen gözegçiligi üpjün edip, işgärlere we dolandyryşa belli bir derejede hereket we netijelilik berip biler. Mundan başga-da, dolandyryjylar işgärlere elmydama amatly gözegçilik edip bilerler, sebäbi bu programma ýerli tora ýa-da internete birikdirilen çäklendirilmedik işgärleriň bir wagtyň özünde ulanylmagyny üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde, bir taslamada bir topar bolup işlemek üçin, hasaba alynmak üçin şahsy hukuklara laýyklykda poligrafiýa programmasyna bölünen işgärler giriş we parol hökmünde görkezilýär. Dolandyryş, göwrümini bilmek mümkinçiligine eýe bolan dizaýnerleriň we beýleki işgärleriň çarçuwasyndaky meseleleriň ýerine ýetirilişine baha berip biler we ýerine ýetirilen işiň seljermesi esasynda derrew aýlyk töläp biler. Amatly, aýlyk bilen baglanyşykly ýa-da hyzmat bahasy hasaplamalarynyň hemmesi diýen ýaly poligrafiýa hasaplaýyş programmasy bilen özbaşdak amala aşyrylýar, iş prosesini optimallaşdyrýar we has möhüm we göze görnüp duran meseleler üçin işgärleri boşadýar. Umuman aýdanyňda, awtomatlaşdyrmagyň oňyn täsiri, dürli faktorlary ulanmak bilen adam faktorynyň bellenen meselelerde ulanylmagyny diýen ýaly çalyşmaga esaslanýar. Şol bir poligrafiýa usuly bilen aňsat sinhronizasiýa, gijikdirilen başlangyç bilen hem meseleleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Çaphana pudagyny dolandyrmak programma üpjünçiligini ulanyp amala aşyrylan awtomatlaşdyrma, iň täsirli netije bilen üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär. Ulanylyşynyň aňsatlygy, esasan, funksional ýük nukdaýnazaryndan diňe üç bölüme bölünen iň ýeňil interfeýsiň bolmagy bilen baglanyşyklydyr: Modullar, hasabatlar we direktoriýalar, olaryň her biri amatly hasaplamaga mümkinçilik berýän goşmaça kategoriýalara bölünýär. . "Modullar" bölüminiň nomenklaturasynda, sarp edilýän sarp edilýän zatlaryň we sargytlaryň her bölegi üçin, aýratynlyklaryny we deslapky çykdajylaryny göz öňünde tutup, bu hasap kategoriýasy barada möhüm maglumatlary saklaýan täze hasap döredilmeli. Şeýle ýazgylar soňra çaphana pudagy üçin hasaplaýyş programmasynda esasy hasapçylyk işine öwrülýär, şonuň üçin gyssagly çäreleriň öz wagtynda we dogry hyzmat edilýändigini bilmek gaty möhümdir. Geçirmek isleýän hasaplamalaryňyza garamazdan, her birini "Hasabat" bölüminde edip bilersiňiz, bu maglumatlary netijeli ýygnap we saýlanan iş ugrundaky görkezijileri hasaplamak üçin analiz edip biler. Alnan ähli hasaplamalar grafiklerde, tablisalarda we diagrammalarda görkezilip bilner, bu bolsa işleriniň netijeleri barada bilmeli ýolbaşçy we düzüji dizaýner tarapyndan has düşnükli we elýeterli bolar.

Jemläp aýtsak, USU programma üpjünçiligindäki poligraf kompýuter programmasynyň girdejiniň ösmegi we üstünlik gazanmagy üçin şertler bilen kesgitlenen ähli meseleleri çözmegiň iň amatly usulydygyny bellemelidiris. Şeýle programmanyň haýsy görnüşde saýlanandygyna garamazdan, kompaniýaňyzda üç hepdelik mugt synag döwründe adatça her düzüji dizaýnerine tanyş bolan bu programmanyň işleýşi bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Ygtybarly göçürip almak baglanyşygyny almak üçin USU programma üpjünçiligi hünärmenlerine haýyş ibermeli.

Garaşsyz meýdan hökmünde USU programma üpjünçiligi bilen näçe çylşyrymly poligrafiýa bolsa-da, onuň işini aňsatlaşdyryp we optimizirläp we hasaplamalary ýerine ýetirip bilersiňiz. Her düzüliş dizaýneri, dolandyryja dürli ygtyýar kategoriýalaryna aýratyn giriş hukugy we aýratyn giriş sazlamalary bermeli. Dizaýnerler üçin ýarym günlük aýlyk haklaryny hasaplamak, potratçylaryň adatça sanawda ýerleşdirilen sargyt ýazgylaryndan gözbaş alyp bolýan ýerine ýetirilen işiň derňewine esaslanmalydyr. Programma, näçe giň bolsa-da, poligrafiýada bir kompaniýany ulgamlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner. Kompaniýada netijeli gözegçilik etmek üçin her bir dizaýneriň ştrih-kod bilen belgilenen rugsady ýa-da nyşany bolmaly. Her bir işgär ulgama girmek üçin öz ulanyjy adyny we parolyny ulanmalydyr, şonuň üçin ýazgylara soňky üýtgeşmeleri kimiň girizendigini yzarlap bilersiňiz. Poligraf programma üpjünçiligi dünýädäki islendik amatly dilde buhgalter hasabatyny giňişleýin dil bukjasy bilen üpjün edip biler. Her bir tamamlanan pul amallary, kompaniýanyň bergilerini yzarlamaga mümkinçilik berýän töleg statistikasynda görkezilip bilner.

Bilşiňiz ýaly, islendik edarada resminamalaryň dolanyşygyny amala aşyrmak zerur. Guramaňyzda ulanylýan formalara garamazdan, programma öňünden taýýarlanan şablonlaryň kömegi bilen olary awtomatiki dolduryp biler. Töleg derňewi we hasaplamalar, haýsy müşderileriň görkezilen hyzmatlar üçin henizem tölemelidigini size habar berýär. Recordsazgylara girizilen maglumatlara esaslanyp, müşderileriň özboluşly elektron maglumat bazasyny dörediň, soňra köpçülikleýin habarnamalary ibermek üçin ulanylýar. Dolandyryş elmydama haýsy sargytlaryň garaşylýandygyny we dükanlarda satylýandygyny görüp biler.

Häzirki zaman poligraf enjamlary üçin iş sanawlary USU Programma üpjünçiligi arkaly awtomatiki usulda doldurylyp bilner. USU programma üpjünçiliginiň aýratynlygy, abuna tölemegi öz içine almaýan programmany gurmak we ulanmak üçin adaty bolmadyk töleg ulgamy.

Maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin programma üpjünçiligi maglumatlar bazasy yzygiderli ätiýaçlandyrylmalydyr. Munuň üçin, ýerine ýetirilen işler barada habarnamalar iberip, taýýar bolanyňyzda habar bermek üçin programma üpjünçiliginde tertip düzüp bilersiňiz.