Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Poligrafiýa üçin programma üpjünçiligi

Poligrafiýa üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Poligrafiýa üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Poligrafiýa üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Printöriteleşdirilen çap ediş programma üpjünçiligi hemme ýerde bar, bu elýeterli baha, giň funksional diapazon bilen aňsatlyk bilen düşündirilýär, şonuň netijesinde ulgam dürli dolandyryş derejelerini utgaşdyrmakda we önümçilik çeşmelerini meýilleşdirmekde täsirli. Şeýle hem, programma üpjünçiligi kömekçisi gysga wagtyň içinde material goldaw elementlerine gözegçilik edip, sargyt edilen resminamalaryň dolanyşygyny tertipleşdirip, häzirki prosesler barada analitiki maglumatlaryň amaly ýygyndysyny döredip biler. Amallar hakyky wagtda ýerine ýetirilýär.

USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň web sahypasynda ýörite kategoriýa hödürlenýär - poligrafiýa üçin programma üpjünçiligi, bu ýerde ýörite iş şertleri üçin hem-de kompaniýanyň iş maksatlary we maksatlary, infrastrukturasy üçin amatly funksional taslamany görüp bilersiňiz. Sazlama kyn hasaplanmaýar. Dinönekeý ulanyjylara programma üpjünçiliginiň gurallaryna düşünmek, gidýän resminamalar we seljeriş nusgalary bilen işlemegi öwrenmek we taýýar önümleriň we önümçilik materiallarynyň hereketini yzarlamak üçin diňe birnäçe sapak gerek.

Programma üpjünçiliginiň çözgüdiniň poligrafiki çap etmegiň deslapky hasaplamalary bilen iş salyşýandygy, ulanyjylaryň programmanyň soňky bahasyny hasaplamak, haýsy material gerekdigini, näçe boýag, film, kagyz we ş.m. kesgitlemek üçin birnäçe sekunt gerek bolanda gizlin zat däl. Iň meşhur programma üpjünçiligi guraly, çap edilen materiallaryň taýyndygyny müşderilere derrew habar bermäge, poligrafiýa hyzmatlary ýa-da karzy üzmek we mahabat habarlaryny alyş-çalyş etmek barada duýduryş bermäge mümkinçilik berýän SMS aragatnaşygydyr.

Çap ediş dolandyryşynyň hilini ep-esli ýokarlandyrýan içerki ammar hasabyny ýatdan çykarmaň. Hiç bir geleşik hasaba alynmaz. Gereksiz sarp ediş zatlaryny çalt kesgitläp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, önümçilik goldawynyň ähli elementleri programma üpjünçiliginiň takyk gözegçiliginde. Önümçiligi bes etmezlik üçin belli bir sargytlar üçin materiallary awtomatiki ätiýaçlandyryp bilersiňiz. Häzirki programmalar hakyky wagtda gözegçilik edilýär. Ulanyjylar üçin sargydyň ýagdaýyny täzelemek, önümçiligiň derejesini bilmek, iň täze maglumatlary SMS arkaly müşderilere ibermek kyn däl.

Programma üpjünçiligi taslamasy, köplenç çaphana önümçiliginiň bölümleriniň, şahamçalarynyň we bölümleriniň arasynda birleşdiriji element hökmünde çykyş edýär. Şol bir wagtyň özünde, ähli ulanyjylar maddy goldaw we material üstünde arkaýyn işläp, resminamalary taýýarlap, hasabat ýygnap bilerler. Sargyt statistikasy, gysgaça hasabat, müşderiniň işjeňlik görkezijileri we belli bir döwür üçin maliýe netijeleri islendik wagt elýeterlidir. Sazlamanyň kömegi bilen işgärleriň iş derejesini yzarlamak, şahsy tabşyryklary bermek, indiki ädimleri meýilleşdirmek has aňsat.

Döwrebap poligrafiýa kompaniýalarynyň köpüsiniň hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak, iş we dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak we çeşmeleri paýhasly dolandyrmak üçin ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini ulanmagy makul bilýändigi geň däldir. Öndürijiler önümçiligi togtatmazlyk, önümçilik ätiýaçlyklary, materiallar we taýýar çap önümleri bilen baglanyşykly kynçylyk çekmezlik we müşderiler bilen öndürijilikli hyzmatdaşlyk etmek üçin çap gurluşynyň işini netijeli guramagyň ähli taraplaryny göz öňünde tutmaga synanyşdylar.

Sanly kömekçi, önümçilik çeşmelerine gözegçilik we resminama goldawyny goşmak bilen çap dolandyryşynyň esasy taraplaryny dolandyrýar. Maglumat gollanmalary we kataloglary bilen amatly işlemek we häzirki proseslere real wagt gözegçilik etmek üçin programma üpjünçiliginiň sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz. Ammar üpjünçiligi kiçi ulgamy taýýar çap önümleriniň we önümçiligi üçin materiallaryň hereketine ýakyndan gözegçilik edýär. Sazlama, müşderilere önümleriň taýyndygyny derrew habar bermek, çap hyzmatlary üçin töleg tölemegi, mahabat hakda maglumatlary paýlaşmagy SMS habarlary bilen habarlaşmaga mümkinçilik açýar. Programma üpjünçiliginiň hasaplamalary birnäçe sekunt alýar. Ulanyjylara sargytyň umumy bahasyny kesgitlemek, zerur mukdarda kagyz, boýag, film we beýleki materiallary hasaplamak kyn däl.

Maksatnamanyň kömegi bilen, çaphana işgärleriň işe alynmagyny dolandyrmaga, kompaniýanyň işini birnäçe ädim öňde meýilleşdirmäge rugsat berilýär. Her bir ammar gowşuryş elementi awtomatiki düzülýär. Ulgam gurluşyň haýsy pozisiýalara mätäçdigini aýdýar. Sanawlarda zerur nusgalar we kadalaşdyryjy resminamalaryň görnüşleri bar. Isleseňiz, wagt tygşytlamak üçin awtomatiki usulda ulanyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligini onlaýn çeşme bilen birleşdirmek hem aýrylmaýar, bu maglumatlary poligrafiki çap gurluşynyň web sahypasyna çalt geçirmäge mümkinçilik berer.

Çap ediş bölümleriniň, dürli şahamçalaryň we bölümleriň arasynda aragatnaşyk gurulmaly bolanda konfigurasiýa ýeke-täk maglumat merkezi hökmünde çykyş edýär.

Poligraf gurluşynyň häzirki görkezijileri islenýän zady galdyrsa, girdejileriň we çykdajylaryň ep-esli azalmagy ýüze çyksa, programmanyň aňtaw gullugy bu barada ilkinji bolup hasabat berer. Ammaryň düzgünleri, işiň indiki ädimleri awtomatiki tertipleşdirilende has öndürijilikli bolýar. Ulanyjylar girdeji we çykdajy elementlerini kesgitlemek, gereksiz çykdajylardan dynmak we girdejili wezipeleri berkitmek üçin tipografiki hyzmatlary jikme-jik seljermekde kynçylyk çekmeýärler.

Giňeldilen funksiýa bilen doly özboluşly taslamalar aç-açan esasda işlenip düzülýär. Esasy spektrden daşgary wariantlary we mümkinçilikleri aňladýar.

Synag möhletine esaslanyp, programmanyň mugt synag wersiýasyny göçürip almak maslahat berilýär.