Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hasap hasaby

Hasap hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hasap hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hasap arzasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bazaryň bäsdeşlik şertleri kyn bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup, optimizasiýa her bir işewür guramanyň talap edýän zadydyr. Elbetde, her önümçilik tapgyrynda önümlere gözegçilik etmek, şeýle hem satyjylaryň işleriniň netijelerini synlamak mümkin däl. Mundan başga-da, geljekde birnäçe gün we hepde üçin kompaniýanyň meýilnamalaryny gurup bilersiňiz. Bularyň hemmesi ýörite kompýuter programmasy bilen mümkindir. Hasap we gözegçiligi ulanmak, islendik guramanyň işiniň çägine görä gaty çeýe hasaplanýar. Ösen programma bilen gazanan dolandyryş derejäňiz, iň kyn işleriň awtomatlaşdyrylyşyny girizmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, müşderi hyzmaty has gowy we girdejiňiz has ýokary!

“USU-Soft” diýlip atlandyrylýan bu gurama, bölek satuw guramasynyň, dükanlaryň we paýnamalaryň işini gowulandyrmaga gönükdirilen ýörite programmalary döretmek ugrunda işleýär. Kanuny we degişli ygtyýarnamalary bolan programmalarymyz ähliumumydyr. Şolaryň biri, hil gözegçiligi sanly buhgalteriýa programmasydyr. Programmanyň kömegi bilen programmada müşderiler we harytlar üçin ýörite resminamalary döretmek mümkin. Mundan başga-da, müşderileri has gowy tanamak we haýsy önümdigini bilmek üçin suratlary goşup bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş programmasy arkaly nawigasiýa guramaňyzdaky ähli işgärler tarapyndan aňsatlyk bilen amala aşyrylýar.

Her bir telekeçi maliýe we zähmet çeşmelerini akylly paýlamagy maksat edinýär. Hasap we dolandyryş ulanmak muny başarýar! Onuň kömegi bilen meseleler ýerine ýetirilýär we dolandyryjy iş prosesine elmydama gözegçilik edýär. Programmalary bir kompýuterde däl-de, şol bir wagtyň özünde birnäçe gurnap bolýar. Hasap programmasynyň demo wersiýasyny mugt ulanmagy teklip edýäris.

Hünärmenlerimiz awtomatlaşdyryş programmasyna islendik goşmaça aýratynlyklary aňsatlyk bilen goşup bilerler. Bu giç satuw ýa-da başga birine mahsus. Direktora berlen analitiki maglumatlar, kompaniýanyň müdiri ýa-da başlygy üçin iňňän möhümdir. Has köp müşderini özüne çekmek üçin arzanladyşlary programma arkaly girizmek has gowudyr!

Hasap programma üpjünçiligi ähli jikme-jiklikleri duýdurýar. Hiç zat siziň gözegçiligiňizden çykyp bilmez. Hasap programma üpjünçiliginde döredilen hasabat resminamalary hem zerurdyr. Theeri gelende aýtsak, söwda guramanyňyzyň nyşany bilen girdejileri we hasabatlary çap etmek bolýar. Müşderi hasaba alnyşy barada aýdylanda - kompaniýaňyza ýygy-ýygydan gaýdyp gelýänleriň sanawyny alyň. Netijede, olaryň isleglerini bilýärsiňiz we has uly satyn almaga höweslendirip bilersiňiz!

Işgärleriň gözegçiligini hasaba almak we hil goragy köp maglumatlary işleýär, şeýle hem ileri tutulýan baha segmentlerini tapýar. Hasap ulgamy marketing we mahabat prosesleriniň pursatlaryny göz öňünde tutýar we satuw dinamikasyny seljerýär. Bu, kompaniýanyň has netijeli dolandyrylmagyna sebäp bolup bilmez. Dükan hasabyny ulanmak, köplenç kompaniýamyzdan satyn alýan programma. Elbetde, programmalaryň köpüsi size zerur dolandyryş derejesini berip bilmez. USU-Soft buhgalteriýa ulgamy bilen, bu barada alada etmegiň zerurlygy ýok!

Biziň hödürleýän her aýratynlygymyzda funksional mazmunyň ygtybarly jikme-jigini tapyp bilersiňiz. Hasapçylyk programmamyz element bölümine-de üns berýär. Dürli analitika üçin dolandyryş hasabatlarymyz bar. Ilki bilen iň meşhur önümi görkezip bilersiňiz. Mundan başga-da, buhgalteriýa ulgamy, mukdary boýunça köp zat satyn almak mümkin bolmasa-da, beýlekilerden has köp pul gazanýan elementi aýratyn hasabat bilen görkezer. Näzik deňagramlylyk bar. Iň meşhur önüm bilen iň köp pul gazanmaýandygyňyzy görseňiz, ýokary islegden peýdalanmak we muny goşmaça girdeji hökmünde döretmek üçin bahasyny ýokarlandyryp boljakdygyna derrew düşünersiňiz. Harytlaryň her topary we kiçi topary üçin girdejini seljerip bilersiňiz. Analitik hasabatlarymyzyň islendik döwürde döredilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Belli bir güni, aýy we hatda tutuş bir ýyly görüp biljekdigiňizi aňladýar.

Tablisa bölegine goşmaça, ähli hasabatlarda dükanyňyzyň netijeli işleýändigini ýa-da işlemeýändigini derrew kesgitlemek üçin çalt göz aýlaýan diagrammalar we grafikler bar. Biziň kompaniýamyz birmeňzeş hasabat öndürmeýär. Hasabat, hatda iň kyn meseleleriň hem doly görnüşini berýän hünär guralydyr. Hasapçylyk programmamyzy ulanjak her bir adam, ýörite bilimsizem iň oňat dolandyryjy bolup biler. Gelýän parametrleri ulanyp, bir we şol bir hasabat resminamasynyň dürli wersiýalaryny alýarys. Resmi web sahypasynda söwda hasaba alnyşyny we gözegçiligini ulanmagyň demo görnüşini tapyp bilersiňiz. Şeýle hem, demo ulanyp, esasy aýratynlyklary barada size gyzykly wideo nädip tomaşa edip bilersiňiz.

Dükanda hasap açmak gaty gyzykly iş, sebäbi biziň pikir edişimizden has köp zat bar. Umuman alanyňda, söwdada buhgalter hasabatynyň aýdyňlygyny we ýalňyşlyklaryň düzedilmegini üpjün edýän maliýe gözegçiligi. Dolandyryş we gözegçilik üçin kompýuter programmasy kassa kitabyňyza birikdirilýär, bu bolsa öz gezeginde programmanyň seljeriş merkezine maglumat iberýär. Şol ýerde programma üpjünçiligi zerur hasaplamalary ýerine ýetirýär we kompaniýanyňyzyň maliýe işjeňligi barada hasabat berýär (bu, her niçigem bolsa bolup biler).