Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Söwda üçin maksatnama

Söwda üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Söwda üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Söwda üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Söwda guramalary daşky gurşawyň iň ownuk üýtgeşmelerine hemişe jogap berdiler we işlerinde ylym we tehnologiýanyň soňky gazananlaryny ulandylar. Elmydama döwrebap bolmak islegi dükanyň aýratynlyklary bilen baglanyşykly. Bäsleşik, umuman, gaty ýokary. Şeýle şertlerde ýaşamak üçin öňdebaryjy hasapçylyk usullary ulanylmaly. Bize esasanam söwda programmasy gerek. Söwda üçin iň ösen nagt maksatnama, kompaniýa barha artýan maglumatlaryň gaýtadan işlenişini ep-esli çaltlaşdyrmaga, işewürlik zynjyryndaky ähli baglanyşyklary düzetmäge, işiň her basgançagynda işgärleriň işine gözegçilik etmäge we iň gowularyny saklamaga mümkinçilik berýär. iň netijeli dolandyryş hasaby. Maglumat tehnologiýasy bazarynda köp sanly buhgalter hasabatyny dolandyrmak we söwda gözegçilik ulgamlary bar. Diňe bazar gözleglerinden soň bir kompaniýa bir ýa-da başga söwda programmasyny saýlap biler. Belli bir kompaniýada haýsysyny has amatly bolsa, birnäçe şertlere görä dolandyryjysy kesgitleýär. Düzgün bolşy ýaly, bular hil, çykdajy we aýratyn sazlamalaryň mümkinçiligi.

Köp kompaniýanyň pikiriçe, iň ösen söwda programmasy USU-Soft. Bu hakykatdanam häzirki wagtda iň oňat nagt söwda programmasydyr. Nagt söwda programmasy we aksiýalar üçin iň oňat nagt söwda programmasy we söwda üçin iň oňat nagt ammar programmasy hökmünde aňsatlyk bilen ulanylýar. Mundan başga-da, söwda gözegçiliginde iň oňat pul dolandyryş ulgamy, kompaniýanyň giňişleýin seljermesini geçirmäge we ösüş mümkinçiliklerine baha bermäge kömek edýär. USU-Soft kassa programmasynyň söwda üçin nämedigine has gowy düşünmek isleseňiz, web sahypamyza girip, onuň demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Müşderileri toparlara bölmek aýratyn aýratynlygy, olar bilen nädip işlemelidigi we haýsy müşderileriň has köp üns bermelidigi barada has gowy düşünje berýär. Mysal: VIP müşderileriň aýratyn hormata we aýratyn artykmaçlyklara mynasypdygy düşnüklidir, sebäbi olar iň gymmatly we işiňizde has köp pul getirýär. Şeýle hem harytlar bilen işlemek üçin örän amatly ulgamymyz bar. Önüm dürli usullar bilen maglumatlar bazasyna girizilýär. Iň amatly we döwrebap usul, ştrih-kodlary ulanmakdyr, sebäbi bu has talap edilýän meselelere sarp edilmeli işgärler üçin wagt tygşytlaýar. Haýsy önüm bilen işleýändigiňize has gowy düşünmek üçin her önümiň suratyny ýükläň. Suratlar barada aýdylanda, müşderi maglumatlar bazasy bilen işleýän hünärmen müşderini has gowy şekillendirip biler we hatda haýsy önümi ýa-da hyzmaty islejekdigini çaklamaga synanyşar ýaly, söwda programma üpjünçiligimizde her bir müşderiniň suratyny ýüklemek hem mümkindir. Bu dürli alamatlar barada aýratyn bilim talap edýän kyn mesele.

Ösen söwda dolandyryş programmasy, işiňiziň ähli görnüşini görmäge kömek etmek üçin grafikler we diagrammalar bilen köp dürli hasabat hödürleýär. Mundan başga-da, aýratyn giňişleýin hasabat her bir hünärmeniň köp taraplydygyny görkezýär. Her hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň gerimini aýratynlykda görersiňiz. Olardan biri birnäçe meseläni ýerine ýetirmäge synanyşsa, bu işi başarmasa we müşderiler köplenç harytlary yzyna gaýtaryp berseler ýa-da pes hilli hyzmatlardan zeýrenseler, muny ýörite hasabat bilen görüp bolýar. Şol ýerde şeýle hünärmenleri we şeýle spam hadysalarynyň sanyny her aýyň içinde görersiňiz. Emma iň möhüm hasabat, müşderileriň saklanmagydyr. Müşderi elmydama gowy hünärmene gaýdyp geler! Her işgäriň saklanyş göterimini derňäň we iň gymmatly zehin tapyň. Reportshli hasabatlar logotipiňiz we beýleki salgylanmalar bilen döredilýär. Analyhli analitikler islendik döwürde hödürlenip bilner. Bu aňsatlyk bilen seljerip biljekdigiňizi aňladýar: bir gün, hepde, bir aý we hatda tutuş bir ýyl. Bu aýratynlyk, islendik guramanyň bolmaly iň möhüm zady - maliýe derňewini ýerine ýetirmek üçin aýratyn peýdalydyr.

Bu akylly we amatly söwda programma üpjünçiligini döretmek üçin diňe iň döwrebap tehnologiýalary ulandyk. Bu satuw hasaba alyş ulgamy bilen müşderilere dürli kampaniýalar, arzanladyşlar we täze önümler: Viber, SMS, e-poçta we ses jaňy barada maglumat berip bilersiňiz. Emeli intellekt müşderileriňiz bilen birleşer we dükanyňyz we önümleriňiz, gündelik işleýän ýaly möhüm maglumatlary berer.

Maksatnamamyz şuňa meňzeş köp sanly programma bilen bäsleşip biler. Işiňizi has netijeli etmek mümkinçiligini elden gidirmäň. Döreden programmamyzyň ähli islegleriňize we islegleriňize laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary etdik. Resmi web sahypamyza giriň we söwda programma üpjünçiliginiň mugt synag wersiýasyny göçürip alyň. Görersiňiz - bu programma gurmaga mynasypdyr. Ilki bilen gürleşen ähli oňyn häsiýetlerimizi başdan geçirersiňiz we olaryň hakykydygyna we garaşyşyňyzdan has gowudygyna düşünersiňiz.

Islendik işewür lideriň iň möhüm häsiýet aýratynlyklaryndan biri, hatda iň ownuk jikme-jikliklere hem üns bermekdir. Bu zerurdyr, sebäbi biziň hemmämiziň ýaşaýan bazar gatnaşyklarymyz, hyzmatdaşlygyň we içerki we daşarky iş amallary bilen özara gatnaşyklarymyzyň düzgünlerini bize habar berýär. Tendensiýalary bilmek hökman çynlakaý artykmaçlyk berer. USU-Soft programmasy size gözegçilik işini ýeňilleşdirýän bu meselede kömek edýär.