Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Haryt satuwy üçin hasap

Haryt satuwy üçin hasap • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Haryt satuwy üçin hasap
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Haryt satuwynyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Söwda pudagyndaky islendik kompaniýada, önüm öndürýän kompaniýalaryň önümi hökmünde harytlaryň satylmagyny hasaba almak, buhgalter hasabatynyň esasy görnüşi we söwda kompaniýasynyň işiniň dolandyryş ulgamynyň bir bölegidir. Umuman aýdanyňda, kompaniýada harytlaryň satylmagyny hasaba almak gaty möhümdir we aýratyn çemeleşmäni talap edýär, sebäbi bu guramanyň birnäçe gurluş bölümleriniň işini öz içine alýar we söwda kompaniýasyna gözegçilik etmek üçin ýörite programma üpjünçiligi ulanylýar. Harytlaryň satylmagyny hasaba almak önümçilik kompaniýalarynyň önümlerine ýa-da söwda guramasynyň serişdelerine gözegçilik etmek üçin ýörite programmalar arkaly amala aşyrylýar. Häzirki wagtda söwda guramalarynda satuwlary we harytlary yzarlaýan şeýle ulgamlar köp.

Harytlaryň satuwyny hasaba almagyň şeýle programmalarynyň biri USU-Soft. Harytlaryň we hyzmatlaryň satuwy, önümi hasaba almak we tutuşlygyna prosese gözegçilik etmek üçin programma hökmünde ulanylyp bilner. Dükany guramak üçin USU-Soft programma üpjünçiligini ulanmak, harytlaryň satuwy barada aýratyn ýazgylary saklaýar we dükanyň wekili diňe bir şahamça bilen çäklenmese, birleşdirýär. Ösüşimiz maglumat tehnologiýasy bazaryna uzak we berk girdi we bu ugurda öňdebaryjy orunlary eýeledi. Sebäbi mümkinçilikleriň uly sanawy we her bir müşderä aýratyn çemeleşmek. USU-Softumşak önümçilik programma üpjünçiligi, diňe bir dükanda haryt satuwynyň hasabyny däl, eýsem tutuş guramanyň işini hem optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Garaşsyz sebitde we daşarda müşderiler bilen işleýäris. Söwda programmasynda tehniki goldaw hyzmatlaryny bermek üçin uzakdan girişi işjeň ulanýarys. Dükanymyzdaky satuw hasaby ösüşiniň interfeýsini we mümkinçilikleriniň köpüsini görmek isleseňiz, web sahypamyzda demo wersiýasyny gurup bilersiňiz.

Söwda hasaby programma üpjünçiligi, işiňiziň dürli ugurlarynda köp sanly hasabat döretmek arkaly size ýol görkezer. Mysal: hyzmatlaryňyzyň we harytlaryňyzyň haýsy baha segmentinde adamlara has elýeterlidigini analiz edip bilersiňiz. Bir zat gaty gymmat we meşhur bolmasa, bahany birneme arzanlasaňyz, satylan mukdarda ýeňersiňiz! Satuw hasaby programmamyz hem çykdajylaryňyzy görkezýär. Bu olara has gowy gözegçilik etmegiňize kömek edýär. Her çykdajy elementiniň jemi jemi görersiňiz. Gözlemek dinamikasyny aňsatlaşdyrýan her aý dizaýn ediler. Girdejiler we çykdajylar barada maglumat bilen satuw hasaba alyş programmasy olary diagrammada açyk ýaşyl we gyzyl çyzyk hökmünde görkezer. Şeýle hem, täsirli işiňiziň her aýynyň girdejisini hasaplar. Has köp müşderini özüne çekmek üçin mahabatyňyz bar bolsa, täsirli kampaniýa ýa-da üns berilmedik ýörite hasabatda görüp bilersiňiz. Şeýle hem, dolandyryjy alnan we sarp edilen bonuslar barada maglumat alar. Her hasabatda dürli grafalaryň we diagrammalaryň bardygyny unutmaň. Bu, satuw hasabyňyzda has aýdyňlyk üçin. Seresaplylyk bilen düzülen programmamyz bilen, uly suraty görmek üçin hatda ykdysatçy ýa-da buhgalter bolmak hökman däl. Şeýle hem, derňew üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok. Agersolbaşçylar her sekuntda baha berýärler. Köplenç islenýän hasabata gysga göz aýlamak ýeterlikdir!

"Müşderi bölümi", müşderiler bilen işlemegi mümkin boldugyça aňsatlaşdyrmak üçin ýörite döredilen özboluşly bölüm. Haýsynyň has köp üns we wagt gerekdigini has gowy görmek üçin müşderileri toparlara bölüp bileris. Müşderi maglumatyny töleg wagtynda göni girizip bilersiňiz. Käbir müşderiler dükana ýygy-ýygydan barmagy makul bilýärler, käbirleri bolsa seýrek. Birinji topardan adamlar VIP kategoriýasyna bellendi, sebäbi olar siziň wepaly janköýerleriňiz we hakyky wepalylygy görkezdiler. Olary dükanyňyzda saklamak möhümdir. Köp adamlar näme üçin beýle etmelidigini we munuň üçin wagt tapmagyň möhümdigine düşünmeýärler. Bu usul, dükanyňyza gyzyklanmany saklamagyň iň möhüm usullaryndan biridir. Müşderileri özüne çekmegiň iň möhüm mesele däldigini ýatdan çykarmaly däldiris. Müşderileri yzygiderli girdeji gazanmak üçin yzygiderli birine öwürmek möhümdir. Muňa ýetmegiň ýene bir usuly, bonus ýygnamak ulgamyny girizmekdir. Müşderiler dükanda her satyn almak üçin bonus alýarlar. Mümkin boldugyça köp mukdarda bonus ýygnamaga çalyşýarlar, bu bolsa dükanyňyzdan köp zat satyn alýar. Bu, olary gaýta-gaýta gaýdyp gelmäge çagyrýar.

Jikme-jiklikler üçin resmi web sahypasyna giriň. Bu ýerde satuw hasapçylyk programmamyzyň mugt demo görnüşini göçürip alyp bilersiňiz we ulgamymyzyň hödürlemäge taýyn ähli ajaýyplyklaryny ilkinji gezek başdan geçirip bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş - kompaniýanyňyzyň geljegi!

Harytlaryň satylmagy, berk gözegçilik we buhgalteriýa gözegçiligini talap edýän prosesdir. Buhgalterleriň köpüsini işe almagyň girdejili däldigi sebäpli, USU-Soft programmasyny gurmak we ýörite algoritmler we düzgünleriň yzygiderliligi görnüşinde häzirki zaman tehnologiýalarynyň kömegi bilen haýsy ajaýyp netijelere ýetip boljakdygyny görmek has gowudyr. Programma döwrebap we islendik gurama üçin amatly. Kompýuter öndürijilik taýdan iň gowularyň biri bolmaly däl. Programma islendik kompýuterde işleýär, şonuň üçin programmany işiňizde peýdaly etmek üçin goşmaça enjam satyn almak zerurlygy ýok. Maglumat tehnologiýalarynyň kömegi bilen kompaniýanyňyzyň ösmegine serediň - USU-Soft islendik meseläni çözmekde ajaýyp. Programma, programma gurmak we hödürleýän iş tizliginden lezzet almak arkaly işgärleriňiziň işini kämilleşdirmegiň usulydyr!