Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Haryt satmak üçin maksatnama

Haryt satmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Haryt satmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dükan satuwy - ätiýaçda galan emläk böleklerini (köplenç eşik, köplenç köplenç aýakgap, esbaplar we ş.m.) satmak bilen baglanyşykly aýratyn iş görnüşi. Hasapçylyk, köplenç inwentar we satuw ýazgylarynyň köp bölegi bilen ähli görnüşli ýazgylary saklamagy öz içine alýar. Dükan programmasyny doly işlemegiň iň ygtybarly we aňsat usuly, söwda programmasy arkaly. Haryt satmak üçin islendik maksatnama söwda kompaniýasynyň işini guramak, maglumatlary gaýtadan işlemek we ulgamlaşdyrmak işini çaltlaşdyrmak we iş prosesini kadalaşdyrmak (esasanam satuw bölüminiň işi) üçin döredildi. Söwda programmasyny satyn almagyň has arzan usulyny tapandyr öýdýän käbir menejerler, mugt söwda ýa-da mugt harytlary göçürip almak üçin web sahypasy gözleg programmasyny sorap, söwda programmasyny onlaýn göçürip almak kararyna gelýär. Meselä şeýle çemeleşmegiň düýbünden nädogrydygy we diňe awtomatiki hasapçylyk programmalaryna bolan ynamyňyzy gowşatman, eýsem maglumat ýitmegine hem sebäp bolup biljekdigi aýdyňlaşdyrylmalydyr. Hakykat, her bir programmistiň harytlaryň satylmagyna gözegçilik etmek üçin mugt satuw programmasyny alyp barmak barada alada etmez (we şeýle bolsa, pul ýaly höweslendiriş bolmasa) we tehniki goldaw zerurlygy bu iru-giç ýüze çykar. Başgaça aýdylanda, ähli hünärmenler diňe ygtybarly işläp düzüjilerden satyn alnan programma üpjünçiligini maslahat berýärler.

Harytlary satmak we saklamak üçin iň ygtybarly programma - USU-Soft. Haryt satmak üçin bu programma kärdeşlerinden köp artykmaçlyga eýedir we iň gowy netijeleri gaty çalt görkezip biler. Executionokary hilli ýerine ýetiriş, ulanylyş aňsatlygy, ýakymly býudjet çykdajylary we adalatly hyzmat meýilnamasy bilen häsiýetlendirilýär. USU-Soft-y döredijilerde D-U-N-S halkara ynam belligi bar, bu haryt dolandyryş programma üpjünçiliginiň iň ýokary hilli söwda önümleriniň biri hökmünde dünýäde ykrar edilmegini tassyklaýar. Harytlaryň satylmagyny aňsatlaşdyrýan täjirçilik dolandyryş satuw programmasy, dükanda diňe bir adaty enjamlary (dükanlaryň we ammarlaryň enjamlary - ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellikler we ş.m.) ulanmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem düýbünden täzelerini ulanmaga mümkinçilik berýär. entek ähli dükanlary - häzirki zaman maglumat ýygnamak terminallaryny (DCT) özleşdirmedi. Işgäriň jübüsine göterip, zerur bolanda ulanýan birneme ykjam enjam. Mysal: inwentar almak isleseňiz, ulanyň we köp wagt tygşytlaň. Maglumatlar okalýar we soňra esasy maglumatlar bazasyna geçirilýär. Enjam belli bir mukdarda maglumatlary saklap bilýär, bu möhüm goşantdyr. Şonuň üçin ammarlarda önümler gaty köp, hemmesini maglumat bazasyna goşup bilersiňiz we satuw hasaba alyş ulgamynyň saklaýyş ukyby çäksiz.

Müşderiler bilen işlemek hem aýratyn ünsi çekmelidir. Müşderi maglumatlaryny töleg wagtynda göni girizip bilersiňiz. Mysal üçin, satuw we sargyt dolandyryşynyň buhgalteriýa ulgamynda, müşderiniň adyny, familiýasyny, adyny, şeýle hem näçe ýaşynda, islese, isleglerini we ş.m. girizýärsiňiz. Her bir müşderi her satyn almak üçin bonus alýar. Bonus ulgamynyň nämedigini düşündirmegiň manysynyň ýokdugyna ynanýarys, sebäbi ähli dükanlar uzak wagtlap müşderileri özüne çekmek we saklamak üçin bu strategiýany ulanýarlar. Az adam bu ýygnan bonuslary puluň ýerine ulanmak we dükanynda has köp haryt satyn almak mümkinçiligine garşy durup biler. Müşderiniň haýsy satyn alýandygyny we bonus alýandygyny görersiňiz. Bu size näme halaýandygyna düşünmäge mümkinçilik berer, şonuň üçin mahabat iberip, başga bir zat satyn almagy teklip edip, ony has köp pul sarp etmegi höweslendirip bilersiňiz. Mundan başga-da, köp sanly müşderi hakda maglumatlary öz içine alýan ägirt uly maglumatlar bazasyndan geçmegi aňsatlaşdyrmak üçin müşderileri kategoriýalara bölmek mümkin. Müşderi dolandyryşy her bir iş guramasynda talap edilýän zat.

Bu bölünişik dürli ölçeglere esaslanyp bilner: saparlaryň sanyna görä (yzygiderli we ýygy-ýygydan müşderiler üçin); şikaýatlaryň barlygyna ýa-da ýoklugyna esaslanýar (hiç wagt arz etmeýänler we hemişe edýänler hakda); belli satyn almalara, ýaşa, köçe we ş.m. Käbir müşderiler hatda VIP statusyna we zerur ähli artykmaçlyklara mynasyp. Müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşykda bolmak isleseňiz, 4 aragatnaşyk usulyny ulanyp bilersiňiz - Viber, SMS, e-poçta we hatda sesli jaň. Mahabatlary, kataloglary, ýörite teklipleri, arzanladyşlary ýa-da çärelere çakylyklary iberip bilersiňiz, baýramçylyk bilen gutlaýaryn, satyn alanyňyz üçin sag boluň, täze gelen önümler we başga-da köp zatlar barada maglumat berip bilersiňiz.

Önümler we satuwlar bilen işleýän wagtyňyz ýalňyşlyklardan gaça durmak isleýärsiňizmi? Käbir monoton eserleriňizi has gowy we has çalt edip bilýän enjama geçirmek isleýärsiňizmi? Işiňizi şeýle bir optimizirlemek isleýärsiňizmi, bäsdeşleriňiz gaty yzda? Soňra gözegçilik we awtomatlaşdyryş satuw programmamyzy saýlap bilersiňiz. Bularyň hemmesini we başga zatlary üpjün edýäris. Müşderilerimizi haýran galdyrmaga öwrenişdik. Gerekli maglumatlary resmi web sahypamyzda tapyp bilersiňiz, şeýle hem kompaniýaňyza gurmak üçin mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz we size aýdýan zatlarymyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny görüp bilersiňiz. Özboluşly iş awtomatlaşdyryş we döwrebaplaşdyryş ulgamymyzyň sizi lapykeç etmejekdigine kepil geçýäris we hökman ulanmagy dowam etdirersiňiz! Islendik görnüşde biziň bilen habarlaşyň. Biz elmydama aragatnaşyk saklaýarys we soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys.