Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bölek satuw maksatnamasy

Bölek satuw maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bölek satuw maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Söwdagärleriň hemmesi iru-giç işgärlere maglumat işlemek üçin wagt ýetmezçiligi we ýokary hilli we ygtybarly maglumatlary wagtynda almak üçin buhgalteriýanyň käbir ýa-da ähli görnüşlerini awtomatlaşdyrmak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu pikirleri hakyky etmek üçin bölekleýin programma üpjünçiligi ulanylýar. Şeýle meseläni çözmegiň häzirki wagtda bölekleýin kompýuter programmasyndan has gowy usuly işlenip düzülmedi. Her bir bölek satuw programmasy köp mukdarda maglumat bilen işlemek üçin niýetlenendir. Dogry bölek satuw programmasy işiňizi has netijeli eder. Işgärleriň gözegçiligi we ýazgylary ýöretmek üçin dogry bölekleýin hasaba alyş programmasyny saýlamak isleseňiz we kynçylyk döretmeseňiz, şeýle hasapçylyk programmasyny internetden göçürip almaly dälsiňiz. Bütin dünýäde "bölek satuw üçin mugt buhgalteriýa programma üpjünçiligi" ýa-da "bölek satuw üçin mugt programma üpjünçiligi" ýaly talap döretmek bilen, uly töwekgelçilik edýärsiňiz. Hakykat, köplenç bölekleýin hasaba alyş programmasynyň özi däl-de, çäkli möhleti we funksiýalary bolan demo wersiýasy. Düşünişmezliklerden gaça durmak üçin şeýle işgärleri dolandyrmak we hil gözegçilik programmasynyň doly wersiýasyny diňe ynamdar programma üpjünçilerinden satyn almagyňyzy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, buhgalter programmasynyň hili baradaky ähli şübheleri ret edip bilersiňiz.

Iň oňat hilli we elýeterli (bahasy we işleýşi nukdaýnazaryndan) bölekleýin programma üpjünçiligi USU-Soft. Bölek satuw ulgamymyz şuňa meňzeş programmalaryň köpüsinden uly artykmaçlyklara eýedir we käbir ýagdaýlarda üýtgeşik bolan käbir aýratynlyklar sebäpli. Hut şonuň netijesinde USU-Soft bölek satuw programma üpjünçiligi GDA ýurtlarynyň köpüsinde we hatda beýleki ýurtlarda-da hormat gazandy. USU-Soft programmasy islendik kompaniýada kök urýar we islendik mukdarda maglumat ýygnamaga we derňemäge kömek edýär. Bularyň hemmesi kompaniýanyňyzyň işini has netijeli eder we işiňizi giňeltmek ýa-da täze iş ýerlerini açmak hakda pikirlenmäge mümkinçilik berer. USU-Soft satuw programma üpjünçiligi, islendik işinde adam pikiriniň iň gowy üstünliklerini ulanýan abraýly üstünlikli gurama hökmünde tanalmagyna kömek edýän iň oňat programma üpjünçiligi. USU-Soft buhgalteriýa programmasynyň ähli artykmaçlyklaryny web sahypamyzda bar bolan çäkli wersiýasyny synap görüp bilersiňiz.

Bölek satuw programmasy, işiňizi seljermek we uly suraty görmek üçin dürli hasabatlary hödürleýär. Esasy hasabat, islendik senäniň, islendik bölümiň, ammaryň ýa-da diňe jogapkär adamyň ýagdaýyny görkezer. Pul bilen, harytlaryň kimiň we haýsy mukdarda bardygyny hem görüp bilersiňiz. Şeýle hem, önümiň mukdaryny her önüm üçin aýratyn, tutuş toparlar we kiçi toparlar üçin görkezip bilersiňiz. "Bal" hasabaty, iň köp girdeji gazanan harytlaryň sanawyny düzer. "Meşhurlyk" hasabatynda iň köp talap edilýän zatlar görkezilýär. Şeýle önümlerden iň köp pul gazanyp bilmeseňiz, şeýle meşhurlykdan peýdalanmak üçin bahany galdyryp bilersiňiz.

Hasaplaşyk prosesiniň konfigurasiýasynda ters eksport funksiýasy hem bar, tersine, awtomatiki usulda islendik görnüşe awtomatiki öwrülişi bilen ulgamdan soňky elektron görnüşlerini alýar, mysal üçin tablisalarda görkezilen analitiki hasabatlary eksport etmek üçin. , diagrammalar we grafikler. Öwürmek wagtynda resminamalaryň asyl formaty saklanyp bilner. Analitik hasabat ammarda köp mukdarda işleri ýerine ýetirýär - suwuk we laýyk däl harytlary kesgitleýär, her bir haryt dolanyşygyny göz öňünde tutup, zerur mukdary hasaplaýar. Bu gurama satyn alyş çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär, hasabat döwründe haýsy önümlere has köp isleg bildirilýändigini, assortimentde ýok wagtynda meşhurdygyny, sarp edijiniň aýratyn önüme bolan isleginiň wagtyň geçmegi bilen üýtgemegine, möwsümlilige, girdejililigine baglydygyny görkezýär, harytlaryň ýagdaýy we ş.m.

Size ajaýyp mümkinçilik hödürleýäris - web sahypamyza giriň we bu bölekleýin ulgamyň mugt demo görnüşini göçürip alyň. Bu opsiýa, bu programmanyň size laýykdygyny barlamaga mümkinçilik berer. Bu programma barada aýdanlarymyzyň hemmesiniň dogrudygyna göz ýetirersiňiz. Programma başga-da köp peýdaly funksiýalary öz içine alýar. Olar hakda size aýdyp bermäge we iş ýüzünde görkezmäge şat bolarys. Diňe size laýyk gelýän islendik görnüşde biziň bilen habarlaşmaly. Yourhli soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys. Bölek satuw awtomatizasiýasy geljege hakyky ädimdir!

USU-Soft guramasynyň bölek satuw programmasy hakyky kompaniýanyň iş döwründe ýüze çykýan hakyky meseleleri çözmek zerurlygy ýüze çykanda hakyky iş ýüzünde netijeliligini we amatlylygyny görkezdi. Ulgamy ulanmak, takyk dolandyryşy täze hil derejesine çykarmak üçin guramaňyzda ýygy-ýygydan ýüze çykýan ýalňyşlyklary aç-açan açar. Güýçli bäsdeşlik häzirki zaman dünýäsinde zerur, sebäbi köp guramalar dolandyryşy mümkin boldugyça gowulaşdyrmak kararyna gelýär.

Kararlarymyz diňe häzirki hakykata däl, eýsem geljekdäki many manysynda guramanyň hakykatyna-da täsir edýär. Onuň kömegi bilen geljekde bolup biljek wakalary çaklamak we habardar bolmak mümkin. Bu bilim hökman bäsdeşleriň köpüsinden belli bir artykmaçlygy berer! Bu gaty mümkin - diňe synap görmeli!